Het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan de harmonisatie van de subsidieregels voor verenigingen van de oude drie gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen. Dit is een wettelijke verplichting na herindeling, de oude regelingen verliezen op 2 januari 2021 hun rechtskracht. Als de gemeente geen nieuwe regels zou vaststellen voor Beekdaelen zou er geen nieuwe subsidie aangevraagd kunnen worden.

Nieuwe subsidieregeling

Vanwege het belang van het verenigingsleven voor de inwoners van Beekdaelen en voor de leefbaarheid van de kernen in Beekdaelen, is er door het college van burgemeester en wethouders tijdig een nieuwe regeling voor Beekdaelen vastgesteld.

Deze regeling vindt zijn basis in de oude regeling van de gemeente Onderbanken, omdat die de meest heldere systematiek kende. De nieuwe subsidieregeling wordt aangehaald als nadere subsidieregeling welzijnssubsidies vrijwilligersorganisaties Beekdaelen 2021.

De gemeente Beekdaelen hanteert een overgangsregeling van twee jaar. Dat betekent het volgende:

  • Mocht uw vereniging op grond van de nieuwe regeling in 2021 een lager subsidiebedrag ontvangen dan in 2020, dan wordt uw vereniging door middel van een aanvullende subsidie gecompenseerd tot aan het bedrag dat uw vereniging in 2020 ontving. Deze regeling geldt ook in 2022. Zo krijgt uw vereniging de kans om zich voor te bereiden op de structurele verlaging van het subsidiebedrag.
  • Mocht uw vereniging op grond van de nieuwe regeling in 2021 een hoger subsidiebedrag ontvangen dan in 2020 dan wordt dat hogere bedrag uitgekeerd.

De effecten van de nieuwe regels worden in 2021 gemonitord, op basis van deze realisatie zal bezien worden waar knelpunten ontstaan.

Subsidieaanvraag

Van 1 januari t/m 31 maart 2021 kunt u subsidie aanvragen voor uw vereniging, De informatie, die van u gevraagd wordt om het subsidiebedrag te kunnen berekenen en uit te betalen, is de volgende:

  • De naam van de vereniging
  • De kern waarin de vereniging actief is
  • Het actuele adres van het secretariaat
  • Het correspondentiemailadres van de vereniging
  • Het IBAN-nummer van de vereniging
  • Het actuele werkende ledental van de vereniging
  • Het aantal werkende leden dat jonger is dan 18 jaar
  • Het aantal werkende leden dat ouder is dan 55 jaar.

Daarnaast wordt u gevraagd in te vullen in welke categorie uw vereniging is ingedeeld. Dit vind u in de brief die u van de gemeente heeft ontvangen.

Wanneer er geen sprake is van lidmaatschappen, dan is de informatie over ledenaantallen niet van toepassing en maakt dat ook geen deel uit van de berekening omdat er alleen een basisbedrag wordt toegekend. Conform artikel 3 lid 1 van de nadere subsidieregels kan bij wijze van steekproef een controle worden uitgevoerd. Indien uw vereniging activiteiten ontplooit in meerdere categorieën dan dient u daar separaat een formulier voor in te vullen.

Indien er nog vragen zijn dan kunt u mailen naar gemeente@beekdaelen.nl of contact opnemen met de afdeling sociaal via telefoonnummer 088 450 2000.

Aanvraagformulier subsidie vrijwilligersorganisatie Beekdaelen 2021 Eherkenning

Aanvraagformulier subsidie vrijwilligersorganisatie Beekdaelen 2021 DigiD

Nadere subsidieregeling welzijnssubsidies vrijwilligersorganisaties 2021