Datum: 6 januari 2022

Beste,

Op 14 juli 2021 hebben wij u geïnformeerd over de stand van zaken van de plannen voor de Nuinhofwijk. In deze brief willen wij u vertellen wat er de afgelopen maanden allemaal is gebeurd, waar we nu staan en wat dit voor u betekent.

We hebben twee subsidies gekregen.
Het gaat hierbij om de bijdrage uit de 3e tranche van de Regiodeal Parkstad Limburg en de bijdrage uit het VHF (Regeling Herstructurering Volkshuisvesting). Hiermee is de haalbaarheid van het integrale wijkontwikkelingsplan voor de Nuinhofwijk een stuk groter geworden.

We zijn met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) in gesprek over de Rijksmonumentale status van de woningen.
In het wijkontwikkelingsplan hebben we aangegeven dat we de sloop van alle 118 woningen in de Nuinhofwijk als de best passende optie zien. Dit kan alleen maar als de Rijksmonumentale status van deze woningen komt te vervallen.

De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) is hier nog niet van overtuigd. Op dit moment zijn we daarom met de RCE in overleg. Het doel van deze gesprekken is om een middenweg te vinden in de verschillende scenario's, van sloop/nieuwbouw tot algehele restauratie. We moeten echt alle mogelijkheden bekeken hebben, want het opheffen van de Rijksmonumentale status van de wijk wordt namelijk niet zomaar toegestaan.

Bovenstaande overleggen vinden plaats onder regie van de gemeente in afstemming met alle betrokken instanties en bewoners. Uiteindelijk moeten deze overleggen leiden dit tot een haalbaar, breed gedragen eindplan voor de Nuinhofwijk.

Helaas kunnen we u nog steeds geen duidelijkheid geven over wat er nu specifiek met uw huur- of koopwoning gaat gebeuren. Dat het zo lang duurt, komt door de combinatie van huur- en koopwoningen en het feit dat u in een Rijksmonument woont. We hopen dat we in de eerste helft van 2022 het plan klaar hebben, zodat wij u de duidelijkheid kunnen geven die u allemaal verdient.

Wij vertrouwen erop u vooralsnog voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Wonen Zuid,
Marc Schroten
Directeur

Gemeente Beekdaelen,
Jan Hermans
Wethouder