Hieronder vindt u de antwoorden op veelgestelde vragen.

Staat uw vraag er niet bij? E-mail uw vraag dan naar gemeente@beekdaelen.nl onder vermelding van ‘De Gijselaar Amstenrade’. Of neem telefonisch contact op via 088 – 4502000.

Waarom komt er geen multifunctionele accommodatie?

In eerdere plannen werd een nieuwe multifunctionele accommodatie voor de verenigingen als optie genoemd. In overleg met de samenwerkende verenigingen in Amstenrade is gekeken naar de meest passende vorm van huisvesting. Hierbij zijn de samenwerkende verenigingen uiteindelijk met het voorstel gekomen om de bestaande accommodaties te blijven gebruiken.
De Koeteleboet wordt goed gevonden en positief ervaren door de gebruikers. Deze accommodatie dient wel verbouwd te worden. Voor de kantine van de voetbalclub dient er nieuwbouw te komen.

Waarom wordt de kantine van de voetbalclub geheel vernieuwd?

De huidige locatie van de kantine belemmert de mogelijkheid om een goede verkeersafwikkeling te organiseren. Daarnaast is het gebouw gedateerd en verbouw is in verhouding duurder dan nieuwbouw op een andere locatie binnen het gebied.

Wat wordt er verbouwd aan de Koeteleboet?

Het dak, de installaties en kleedruimten moeten worden aangepakt. In overleg met de gebruikers wordt bepaald welke overige onderdelen nog aangepakt moeten worden.

Wanneer wordt het Kindcentrum gerealiseerd?

De planning is dat het Kindcentrum medio 2022 gereed moet zijn. Deze planning is echter mede  afhankelijk van externe factoren, zoals de bestemmingsplanprocedure en mogelijke verdere effecten van het coronavirus.

Wanneer worden de overige onderdelen (voetbalkantine, openbare ruimte en Koeteleboet) gerealiseerd?

In december 2020 wordt aan de Gemeenteraad een voorbereidingskrediet gevraagd om deze onderdelen verder uit te mogen werken. Naar verwachting kunnen de uitgewerkte plannen dan in de eerste helft van 2021 aan de gemeenteraad worden gepresenteerd en projectkredieten worden aangevraagd. Wanneer hier akkoord op komt kan er snel worden gestart met de uitvoering.

Wat wordt er gedaan aan de verkeer- en parkeeroverlast?

Het stedenbouwkundige plan biedt ruimte voor een duidelijke verkeerstructuur binnen de gebiedsontwikkeling. Deze structuur zal rust brengen in de directe omgeving. Wellicht dat de Limietweg ook breder gebruikt kan worden, waardoor de De Gijselaar qua verkeer wat minder belast wordt. Besluiten hierover zijn overigens nog niet genomen. De verschillende mogelijkheden moeten nog bekeken worden en het Verkeersplan moet ook nog ontwikkeld worden. Daar worden omwonenden uiteraard te zijner tijd bij betrokken.

Is er ruimte voor woningbouw?

Dit onderdeel van de gebiedsontwikkeling is nog niet concreet uitgewerkt, echter het is wel de verwachting dat er nieuwe woningen gerealiseerd gaan worden. Dan zal het hoogstwaarschijnlijk gaan om levensloopbestendige woningen en zorginclusieve woningen en/of woningen voor starters. In de komende periode worden de kaders voor de eventuele toekomstige woningbouw bepaald. Op welke termijn hierover meer duidelijkheid zal zijn, is nog onbekend.

Heeft u gevonden wat u zocht?