Locatie kerk

Onderstaand vindt u antwoorden op veelgestelde vragen hierover.

Waarom wordt het nieuwe gemeenschapshuis niet gevestigd in de kerk?

Begin 2021 is de bouwkundige staat van de fundering van de kerk onderzocht door Palte Ingenieursbureau. De visuele inspectie gaf aanleiding om de aangetroffen scheurvorming verder te onderzoeken middels boringen, sonderingen en de funderingsopbouw te onderzoeken. Ook heeft een rioolinspectie plaatsgevonden. Het onderzoek heeft uitgewezen dat als er een gemeenschapsaccommodatie in de kerk gerealiseerd zou worden dat dit hoge kosten met zich meebrengt.

Deze forse kosten zijn voor de gemeente voldoende reden om te concluderen dat een gemeenschapshuis in de kerk financieel gezien niet realistisch/ wenselijk is.

Wat gebeurt er met de kerk?

Dat is nu nog niet bekend. Het bisdom en de parochie bekijken welke invulling de kerk kan krijgen in de toekomst.

Locatie Oud Limburg

Onderstaand vindt u antwoorden op veelgestelde vragen hierover.

Waarom wordt locatie Oud Limburg niet opgeknapt een aangepast als gemeenschapshuis?

De huidige locatie is toe aan een renovatie en er is niet voldoende parkeergelegenheid. Dat betreft niet alleen het uitvoeren van groot onderhoud, maar ook het toepassen van duurzaamheidsmaatregelen en het geschikt maken van het gebouw voor de verschillende groepen gebruikers. Dit brengt een grote investering met zich mee. De totaalkosten die hiermee gemoeid gaan zijn hoog en er kan dan nog steeds niet aan alle wensen worden voldaan. Dit weegt niet op tegen de (extra) voordelen van de locatie op voormalig voetbalveld.

Wat gebeurt er met locatie Oud Limburg?

Dat is nu nog niet bekend. De gemeente is bezig met onderzoek naar de mogelijke invulling(en) in de toekomst.

Nieuwe locatie gemeenschapshuis

Onderstaand vindt u antwoorden op veelgestelde vragen hierover.

Waarom is er als nieuwe locatie gekozen voor het oude voetbalterrein / kantine?

Deze locatie voldoet aan de doelstelling voldoende ruimte te bieden aan "combinatie en concentratie van functies op één plek" om een natuurlijke samenwerking tussen inwoners, verenigingen, vrijwilligers en professionele instellingen te bevorderen. Daarnaast is op deze locatie ruimte voor een combinatie met een brasserie wat zowel kostentechnisch voordelen biedt - het levert een positieve bijdrage aan de exploitatie van het gemeenschapshuis - als ook een mooie toevoeging is voor o.a. de Beekdaelenroute, het Pieterpad en de MTB-route.

Wat betekent dat voor de Schutterij?

De Schutterij en schietboom blijft op de huidige locatie (naast oude voetbalkantine).

Wat betekent dat voor de MTB club Discovery en MOZL?

We zijn in gesprek met de MTB club en MOZL. De intentie is hen binnen het plangebied wederom een plekje te geven voor een oefenparcours voor jeugdige leden. Ook kan deze locatie een mooie (tussen)stop c.q. aansluiting gaan krijgen voor een MTB-route in de regio.

Wat betekent dat voor de speeltuin?

De huidige speelvoorzieningen gaan weg. Binnen het plangebied komen er nieuwe 'spelaanleidingen' (uitnodigend om op te spelen, zoals een boomstam) en speeltoestellen (bijvoorbeeld een glijbaan, wipkip). De exacte invulling wordt in overleg  bepaald bij de verdere uitwerking van het ontwerp. 

Wat betekent dat voor de festiviteiten die nu door het jaar plaats vinden op het terrein, zoals het Schuttersfeest, feest van de fanfare, enz.?

Binnen het huidige plan is rekening gehouden met het houden van de gewenste evenementen. Er is voldoende ruimte om dit (zoals gewend) plaats te laten vinden.

Waarom blijven de evenementen niet op het huidige terrein aan de overzijde Sittarderweg?

Het is juist de bedoeling om alles op 1 plek te centreren, om de samenwerking te bevorderen.

Welke verenigingen kunnen gebruik maken van het nieuwe gemeenschapshuis?

Het is de bedoeling dat alle verenigingen van Puth gebruik kunnen gaan maken van het nieuwe gemeenschapshuis.

Zal door deze locatie de verkeersdrukte in de Onderste Puth niet (enorm) toenemen? Hoe is de verkeersafwikkeling bedacht?

De parkeerplaats voor het nieuwe gemeenschapshuis is bereikbaar via de Sittarderweg. Autoverkeer naar het gemeenschapshuis kan alleen via de Onderste Puth en de Sittarderweg. De verkeersbelasting op de Onderste Puth zal dus iets toenemen. De verwachting is echter dat dit zich over de avond zal verspreiden. Af en toe zal sprake zijn van kleine pieken, bv na afloop van een voorstelling. Verder zal de gemeente het gebruik van de fiets stimuleren door extra fietsparkeerplaatsen aan te leggen.

Komt er een parkeerverbod in de Onderste Puth? De bereikbaarheid is nu al een probleem.

Er komt vooralsnog, op verzoek van bewoners, geen parkeerverbod in de Onderste Puth. Verder wordt de weginrichting vereenvoudigd en worden geen drempels aangelegd.

Als de Sittarderweg wordt afgesloten (alleen bestemmingsverkeer), draagt dit dan bij aan extra verkeersstremming bij grote drukte? Gebied kan dan (maar) naar 1 zijde worden ontsloten.

Het is de bedoeling dat de Sittarderweg na de parkeerplaats straks wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer met uitzondering van bestemmingsverkeer. Hierdoor  wordt het veiliger voor fietsers. Bij grote drukte zal het dus incidenteel iets drukker worden op de Onderste Puth.

Wordt de afwatering en riolering verbeterd? Momenteel zijn er reeds problemen in de gehele buurt. Vooral bij de laagliggende woningen.

Met de reconstructie van de Onderste Puth is hoofdzakelijk de afwatering verbeterd. Het regenwater wordt via nieuwe putten opgevangen en via een nieuwe sloot afgevoerd naar de regenwaterbuffer aan de Sittarderweg.

Brasserie

Onderstaand vindt u antwoorden op veelgestelde vragen hierover.

Waarom een brasserie bij het gemeenschapshuis?

Er is een marktonderzoek uitgevoerd om de behoeftes op deze locatie in kaart te brengen. Hieruit kwam naar voren dat een brasserie op deze locatie voor zowel inwoners als toeristen van toegevoegde waarde is. Horeca zorgt voor levendigheid en ontmoeting. Ook maakt de toevoeging van een brasserie een aantal grootschalige evenementen op deze locatie mogelijk. Als laatste draagt de brasserie bij aan de exploitatiekosten van het gemeenschapshuis.

Is er wel behoefte aan een brasserie in Puth?

Met het marktonderzoek is duidelijk aangetoond dat er voldoende (markt)ruimte is voor en behoefte aan een brasserie.

Is de brasserie concurrentie voor de aanwezige ondernemers in Puth?

Uit het marktonderzoek is gebleken dat een brasserie geen concurrentie is voor de aanwezige horeca.  

Welke openingstijden krijgt de brasserie?

De gemeente zal de openingstijden, middels het bestemmingsplan en de exploitatievergunning, begrenzen:

10:00 tot 19:00 uur doordeweeks en 10:00 tot 20:00 uur op zaterdag en zondag.

De toekomstige exploitant kan binnen deze tijden zijn/haar eigen openingstijden bepalen.  

Krijgt de brasserie een buitenterras?

Ja, er komt één buitenterras aan de zijde van het evenemententerrein (de noordwestzijde) van het nieuwe gebouw.

Hoe wordt voorkomen dat er geluidsoverlast optreedt door het buitenterras naar de omgeving?

De ligging van het buitenterras is afgestemd met de omwonenden. Het buitenterras wordt daardoor zover mogelijk van de omliggende bebouwing af gebouwd. Verder wordt door een groene terp in het terrein in combinatie met het verlaagde terras een (geluids)buffer gecreëerd. Momenteel wordt een onderzoek uitgevoerd naar de geluidsniveaus. Hiermee wordt gekeken of er voldaan wordt aan de geldende wet- en regelgeving. Ook blijven we in overleg met de omwonenden om te bepalen of, ook in het geval we voldoen aan wet- en regelgeving, eventueel extra maatregelen wenselijk zijn om de geluidsoverlast zoveel mogelijk te beperken.

Ontwerpfase

Onderstaand vindt u antwoorden op veelgestelde vragen hierover.

Wat is veranderd aan het ontwerp t.o.v. 2 jaar geleden?

Het huidige ontwerp gaat uit van een volledig nieuw gebouw. De oude voetbalkantine wordt afgebroken en het nieuwe gebouw wordt verder van de Sittarderweg gebouwd. De parkeerplaats voor auto's is bereikbaar via de Sittarderweg.

Het gebouw en terras worden verdiept aangebracht, dat wil zeggen enigszins verzonken in het landschap, waardoor deze minder prominent aanwezig zijn en er minder (zicht- en geluids)overlast wordt ervaren.

Is het ontwerp van gebouw en buitenruimte nu definitief?

Nee, op dit moment zijn de hoofdlijnen bepaald, maar dient er nog een verdiepingsslag gemaakt te worden. Dat betekent dat de details verder uitgewerkt gaan worden, bijvoorbeeld de exacte indeling van het gebouw, welke speeltoestellen komen er, hoe ziet de bar van het gemeenschapshuis eruit, etc. Ook de input vanuit informatiebijeenkomsten kan helpen bij de verder uitwerking.

In het concept-ontwerp van het gebouw zijn slechts voor een aantal verenigingen de ruimtes specifiek toebedeeld. Het steekt de andere verenigingen dat het lijkt alsof niet voor alle verenigingen ruimte is bedacht. Opbergruimte is ook voor de andere verenigingen van belang.

Het nieuwe gemeenschapshuis moet voor alle verenigingen geschikt zijn. Bij de nadere uitwerking van het gebouw zal goed nagegaan worden wat de verenigingen in de huidige situatie aan ruimte benodigd hebben. Dat moet minimaal terugkomen in het nieuwe gebouw.

Wat zijn de vervolgstappen en wanneer?

Het huidige 'voorlopig ontwerp' wordt verder uitgewerkt naar een 'definitief ontwerp'. Daarna kan de voorbereiding op de uitvoering en de uitvoering zelf plaatsvinden. De planning is nu nog onbekend, omdat eerst het bestemmingsplan gewijzigd moet worden en een extra krediet aangevraagd moet worden. De uitvoering zal daarom zeker niet meer in 2022 kunnen plaats vinden.

Worden de bewoners van Puth verder nog betrokken c.q. geïnformeerd?

Middels de website van de gemeente Beekdaelen en de digitale nieuwsbrief (waarvoor u zich kunt aanmelden) wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Ook zal wederom een informatiebijeenkomst volgen zodra de ontwerpen weer een verdere uitwerking hebben gekregen en het ontwerp bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd.

Tijdens de informatiebijeenkomst zijn verschillende wensen voorgelegd met betrekking tot het ontwerp. Voorbeelden hiervan zijn een toilet voor wandelaars/fietsers (ook toegankelijk als de brasserie/ het gemeenschapshuis gesloten zijn), een douche voor fietsers/mtb-ers en opslag ten behoeve van de MTB-club. Wat wordt met deze wensen gedaan?

Bij het verdere ontwerp van het gebouw zullen ook de wensen worden beschouwd. Hierbij zal ook gekeken worden naar de financiële haalbaarheid van de wensen.

Ontwerp buitenruimte

Onderstaand vindt u antwoorden op veelgestelde vragen hierover.

Wat gebeurt er met de bestaande bomen?

Bestaande bomen met voldoende karakter en grootte worden geïntegreerd in het plan (bijvoorbeeld op de parkeerplaats en langs het toegangspad).

Welke boomsoorten gaan er gebruikt worden in het gebied?

Het sortiment wordt in de volgende fase (het definitief ontwerp) bepaald; hierbij zullen inheemse soorten worden toegepast.

Hoe zit het met de waterafvoer vanaf de parkeerplaats?

Door het gebruik van grasbetontegels kan het water direct infiltreren in de grond.

Hoeveel parkeerplaatsen zijn er voorzien?

Er zijn circa 50 parkeerplaatsen ingetekend; dit is, gezien de geldende normen, genoeg voor de verwachte bezoekersaantallen.

Waarom worden er grondwallen rondom het terras en het gebouw gemaakt?

Deze grondwallen verminderen het zicht op het gebouw én minimaliseren uitstralend geluid.

Hoe zit het met de toegankelijkheid van het terrein?

Vanaf de Onderste Puth kunnen fietsers en voetgangers via een verhard pad het gemeenschapshuis bereiken. De parkeerplaats voor autoverkeer is bereikbaar via de Sittarderweg. De Sittarderweg zal verderop worden afgesloten voor doorgaand autoverkeer (alleen bestemmingsverkeer).

Wordt het terrein 's avonds afgesloten?

Nee het terrein wordt niet afgesloten. Het terrein is openbaar gebied, een plek waar alle bewoners uit de gemeenschap gebruik van mogen maken, van jong tot oud.

Het gebied lijkt door de bomen erg besloten; hoe zit dat met veiligheid?

Het is de bedoeling dat men onder de bomen door kan kijken. De huidige struiken tussen de bomen worden verwijderd. Door een goede gerichte verlichting is het terrein ook in de avond overzichtelijk. De positie van de verlichting wordt in een volgende fase bepaald. Deze zullen hoofdzakelijk langs de toegangswegen gepositioneerd worden.

Welke speeltoestellen komen er precies en hoeveel?

De exacte invulling wordt in de volgende ontwerpfase bepaald in overleg met de vrijwilligers. De huidige gedachte is een aantal spelaanleidingen (natuurlijk karakter) met enkele speeltoestellen voor de kleine kinderen (glijbaan, wipkip o.i.d.).

Wat wordt er verstaan onder een spelaanleiding?

Dit zijn geen traditionele speeltoestellen, maar meer een plek met een natuurlijk karakter met bijvoorbeeld boomstammen waar men in kan klimmen of spelen, e.d.

Staat er permanent water in de wadi?

Nee, alleen bij veel regenwaterafvoer zal er enige tijd water in de wadi staan. Voor het grootste gedeelte van de tijd zal deze droog staan. Een wadi is een lagergelegen deel in de glooiing van het landschap die voorzien wordt van gras en bedoeld is om water op te vangen.

Hoe zit het met het beheer van de openbare ruimte?

Het wordt geen gestileerd beeld, maar het zal eerder een natuurlijke look & feel hebben, waarbij er wel periodiek gemaaid wordt. Op bepaalde plekken, zoals de taluds en rondom het terras, wordt er een meer bloemrijk grasland aangelegd. Het kan dus zijn dat op bepaalde momenten het gras hoger zal staan.

Is er genoeg plek voor evenementen?

Ja, op het voormalige voetbalveld zal er altijd een open ruimte gehandhaafd worden voor het houden van evenementen. De precieze eisen en ruimtevraag zijn afgestemd met de betreffende organisaties. De bevoorrading en logistiek zal plaatsvinden via de Sittarderweg.

Waarom ligt er een MTB-route op het terrein?

Het betreft geen route, maar een oefenparcours voor jeugdige leden van de MTB- club. De officiële MTB-route (MOZL) passeert het terrein op enige afstand. Er vinden nog gesprekken plaats over de exacte invulling voor zowel oefenparcours als ook een aansluiting voor de MTB-route.

Bestemmingsplan

Onderstaand vindt u antwoorden op veelgestelde vragen hierover.

Moet het bestemmingsplan worden gewijzigd om dit plan mogelijk te maken?

Ja, het bestemmingsplan moet worden gewijzigd om dit plan te mogen uitvoeren.

Wanneer wordt het bestemmingsplan gewijzigd?

In mei 2022 is gestart met het opstellen van een ontwerpbestemmingsplan.

Wanneer komt het ontwerp bestemmingsplan ter inzage?

We verwachten dat het ontwerpbestemmingsplan in Q1 2023 ter inzage kan worden gelegd. Dit zal vooraf kenbaar worden gemaakt via de website en digitale nieuwsbrief.

Financiën

Onderstaand vindt u antwoorden op veelgestelde vragen hierover.

Is er budget voor deze planontwikkeling?

Het huidige budget voor deze planontwikkeling dateert van voor de fusie op 1 januari 2019 van de voormalige gemeenten. Gezien voortschrijdend inzicht, gewijzigde uitgangspunten en de marktwerking (enorme prijsstijgingen) is het huidige budget niet toereikend voor het voorliggend ontwerp. Er zal een extra kredietaanvraag worden voorgelegd bij de raad, momenteel wordt onderzocht hoeveel extra krediet nodig is.

Moeten de verenigingen straks extra huur gaan betalen?

Een aantal verenigingen maakt zich zorgen om de kosten voor de verenigingen (huur). Als die te hoog zijn, dan haken een aantal verenigingen wellicht af. Voor de gemeente is het heel belangrijk dat dit vooraf goed wordt geregeld. Op korte termijn worden daarom bijeenkomsten georganiseerd met de verenigingen om dit goed te bespreken en duidelijke afspraken te maken. Het moge duidelijk zijn dat het nieuwe verenigingsgebouw voor alle verenigingen een nieuw en geschikt onderkomen moet zijn.

Waarom wordt de brasserie niet meer bij de verenigingen betrokken? Is een eigen kleine bar voor de verenigingen wel noodzakelijk?

In het overleg met de verenigingen zal dit punt nader worden besproken.

Is al nagedacht over het beheer en onderhoud van het verenigingsgebouw?

In het overleg met de verenigingen zal dit punt nader worden besproken en uitgewerkt.