Vraag 1: Is het mogelijk om de toiletgroep en toegankelijkheid voor mindervaliden van de bibliotheek mee te nemen in de renovatie van de Koeteleboet?

De wensen van de bibliotheek zijn bekend en waar dat kan, worden deze meegenomen in het plan. De toegankelijkheid voor mindervaliden is inmiddels opgenomen in het plan.

Vraag 2: Waarom is ervoor gekozen om geen nieuwe multifunctionele accommodatie te bouwen waar ook bijvoorbeeld de schutterij zich had kunnen huisvesten?

Begin 2020 zijn er diverse overleggen geweest met de verenigingen binnen Amstenrade over de huidige en mogelijk nieuwe accommodatie. 

Door ontwikkelingen als het weer beschikbaar worden van ‘Bie de Veldwachter’ voor verenigingen en het op de huidige plek blijven van VV Amstenrade, is toen de vraag ontstaan of een nieuw gezamenlijk gebouw wel de juiste oplossing was. Er waren immers ook andere scenario’s denkbaar.

In overleg met de verenigingen is bekeken welk scenario de beste oplossing is. Daarbij is onder andere gekeken naar de behoeften van de verenigingen, toekomstperspectieven, duurzaamheidsdoelstellingen, de exploitatie en de kosten. Ook bleek dat door De Koeteleboet te renoveren, dit gebouw prima nog 10-15 jaar mee kan. Zodoende zijn de huidige plannen ontstaan en de plannen voor een nieuwe multifunctionele accommodatie nog even in de ijskast gezet. 

Wel is in het voorliggende bestemmingsplan en het ontwerp van de planontwikkeling rekening gehouden met de mogelijkheid van het bouwen van een nieuwe multifunctionele accommodatie nabij het clubgebouw van de voetbalvereniging.

Vraag 3: In hoeverre neemt de verkeersdrukte rondom De Gyselaar toe door de herinrichting van het gebied en de komst van o.a. het Kindcentrum? En hoe wordt hiermee omgegaan op het gebied van veiligheid en gedrag?

Gestelde vervolgvraag:

Is het bijvoorbeeld mogelijk om de auto's te weren uit de fietsstraat en hoe worden opstoppingen en wild parkeren voorkomen in de fietsstraat?

Antwoord:

De toename van verkeersdrukte door het nieuwe Kindcentrum is relatief laag, momenteel is er immers ook een school en peuterspeelzaal aanwezig.

Het ontwerp voor de openbare ruimte voorziet in een spreiding van de verkeersdrukte en in een verlichting van de verkeersdrukte op De Gyselaar, door het toevoegen van de nieuwe fietsstraat, maar ook door een ontsluiting te maken via de Limietweg. Het weren van auto's uit de fietsstraat is dan ook geen goede optie; daardoor zou de verkeersdrukte op De Gyselaar namelijk niet afnemen.
De fietsstraat zal vooral gebruikt worden door bestemmingsverkeer voor het Kindcentrum, VVA en enkele zorgwoningen van ZOwonen. Het soort verkeer op de fietsstraat is vooral fietsers en auto's. Zwaarder verkeer zal weinig gebruik maken van de fietsstraat, het gaat dan alleen om verkeer zoals de vuilophaaldienst. 
In een eerder ontwerp werden de geplande woningen in het gebied ook nog ontsloten via de nieuwe fietsstraat, in het nieuwe ontwerp is deze ontsluiting verplaatst naar De Gyselaar.

Ook worden diverse maatregelen opgenomen voor het verbeteren van de veiligheid voor voetgangers en fietsers. U moet dan denken aan bijvoorbeeld drempels, hoge randen trottoirs, duidelijke markeringen op de weg, smalle rijbaan, eenrichtingsweg, verkeersborden, groenstrook tussen rijbaan en fiets-/looppad, e.d. Deze exacte invulling wordt nog nader uitgewerkt.

Vraag 4: Is het mogelijk om de eenrichtingsstraat aan de voorzijde van de huidige basisschool op te heffen, zodra de basisschool is verhuisd naar het Kindcentrum?

Deze verkeerssituatie (het eenrichtingsverkeer) wordt opgeheven, onder meer voor een betere doorstroming van het verkeer. Dit zal pas gebeuren als het nieuwe Kindcentrum gereed is.

Vraag 5: Wordt er gezorgd voor voldoende parkeerplekken in het gebied en is er ruimte om er meer te realiseren dan er nu in het ontwerp gepland staan (er kunnen beter te veel dan te weinig plaatsen zijn)?

Gestelde vervolgvragen:

  • Momenteel parkeren de bewoners van de aanleunwoningen van ZOwonen hun auto op het terrein van Cicero. Dit is straks niet meer mogelijk; waar kunnen zij hun auto parkeren in de toekomst?
  • Biedt de nieuwe openbare parkeerplaats (t.b.v. het Kindcentrum en VVA) voldoende parkeerplekken? 
  • Bij de Koeteleboet worden enkele parkeerplekken opgeofferd t.b.v. groen en fietsparkeerplekken; worden deze plekken ergens gecompenseerd en vermeerderd?

Antwoord:

Vanuit regelgeving dient het plan te voldoen aan de geldende parkeernormen. Mede naar aanleiding van de gestelde vragen, zijn de parkeervoorzieningen in het nieuwe plan nogmaals goed bekeken en zo nodig aangepast. De parkeergelegenheid wordt als volgt:

  • Het nieuwe parkeerterrein bij VVA en het Kindcentrum voorziet in 52 parkeerplaatsen. Uit verkeersonderzoek is gebleken dat dit voldoende is. Het personeel van het Kindcentrum zal met name overdag gebruik maken van dit parkeerterrein. Bezoekers van VVA zullen het parkeerterrein met name in de avonduren en weekenden gebruiken.
  • Bij de Koeteleboet zijn nu aan de voorzijde 19 parkeervakken gesitueerd, waarvan 1 bestemd voor mindervaliden. Door de herinrichting van de openbare ruimte zal deze situatie veranderen: er komen aan de voorzijde 5 parkeervakken, waarvan 2 voor mindervaliden. Aan de rechterzijde van de Koeteleboet worden 14 vakken gerealiseerd.
  • Er is duidelijk geworden dat de zorgwoningen van ZOwonen door de gebiedsontwikkeling hun parkeermogelijkheden verliezen. Dit is bekend bij zowel ZOwonen als bij de gemeente. Er wordt nog onderzocht hoe dit kan worden opgevangen.

Vraag 6: Is het mogelijk om een eenrichtingsweg te maken van de Limietweg (ofwel vanuit de fietsstraat ofwel vanuit de Hommerter Allee)? Hoeveel vrachtverkeer gaat er precies gebruik maken van de Limietweg?

Toelichting bij de gestelde vragen:

De meningen zijn verdeeld over de toekomstige verkeersdruk/belasting van de Limietweg. Er zijn inwoners die willen dat er straks meer gebruik van de Limietweg wordt gemaakt, zodat de fietsstraat en bestaande De Gyselaar ontlast worden. Daarbij gaat het met name over leveranciers/vrachtverkeer en gebruikers/personeel van Cicero en VVA. Er zijn echter ook inwoners die de Limietweg willen behouden zoals deze nu is: een rustige en veilige weg die vooral wordt gebruikt door wandelaars en fietsers.

Antwoord:

De opmerkingen van de bewoners tijdens eerdere informatiebijeenkomsten, zijn meegenomen bij de verdere uitwerking van het ontwerp. Er is, waar mogelijk, zoveel mogelijk rekening gehouden met deze vragen en wensen. Echter, aangezien de voorkeuren van de bewoners elkaar tegenspreken, was het niet mogelijk alle wensen en ideeën te honoreren. Vanuit het algemeen belang is bekeken wat uw woonomgeving ten goede komt. Wij hopen op uw begrip daarvoor.

Het is niet mogelijk om een eenrichtingsweg van de Limietweg te maken. We willen onder andere de leveranciers (aan- en afvoer) (bestemmingsverkeer voor Cicero/VVA/Kindcentrum, geen doorgaand verkeer) via deze weg laten verlopen om de veiligheid en verkeersdrukte in de fietsstraat en De Gyselaar te beperken. 
De Limietweg wordt ten behoeve hiervan breder gemaakt en er komen verkeersremmende maatregelen.

Vraag 7: De Limietweg loopt nu dood en is niet voor doorgaand verkeer bedoeld. Kan dit niet worden veranderd zodat de Limietweg ook voor doorgaand verkeer toegankelijk wordt?

Deze verkeerssituatie zal niet worden veranderd om een te grote toename in verkeersdrukte op de Limietweg te voorkomen. Het doel van de verbreding van de Limietweg is de toegang tot De Gyselaar voor verkeer met de bestemming VVA, Kindcentrum en personeel en leveranciers van Cicero.

Vraag 8: Hoe wordt de veiligheid van de wandelaars en fietsers gegarandeerd die momenteel hoofdgebruiker zijn van de Limietweg? Is het bijvoorbeeld mogelijk om een afzonderlijk looppad te realiseren naast de weg?

Bij de verdere uitwerking van de Limietweg is gebleken dat er geen ruimte is voor een afzonderlijk looppad naast de weg. In plaats daarvan wordt de weg verbreed, worden er verkeersremmende maatregelen aangelegd (zoals asfaltdrempels) en wordt een strook op de weg bestemd voor voetgangers. Daarnaast is het uitgangspunt dat er alleen bestemmingsverkeer over de weg zal rijden. Met deze maatregelen wordt ingeschat dat de Limietweg geschikt is voor gezamenlijk gebruik van verkeersdeelnemers.

Vraag 9: Hoe wordt er voor gezorgd dat de overlast voor het woonwagenkamp (zoals geluid en trillingen door toename in gebruik door meer en zwaarder verkeer) tot een minimum wordt beperkt?

Ter hoogte van het woonwagenkamp ligt momenteel een verkeersdrempel die veel trillingen veroorzaakt. Deze zal worden weggehaald. Er komen vervolgens over de gehele Limietweg asfaltdrempels als verkeersremmende maatregel. Deze veroorzaken minder trillingsoverlast voor de directe aanwonenden.

Vraag 10: Hoe wordt de Limietweg aangepast/verbreed? In hoeverre gaat dit ten koste van het groen/de bomenrij? En gaat dit ten koste van (de grond van) het woonwagenkamp?

Gestelde vervolgvraag:

Moeten bomen behouden worden voor het ‘groen’ of moeten bomen juist gekapt worden voor een veiligere weg? 

Antwoord:

De Limietweg wordt verbreed vanaf de drempel tot aan de inrit bij de voetbalvereniging, zodat deze breed genoeg wordt voor vrachtwagens. Aan de linkerzijde van de weg wordt een strook extra asfalt gelegd. De bomen aan de rechterzijde van de Limietweg blijven staan. De verbreding gaat dus niet ten koste van de bomenrij of van het terrein van het woonwagenkamp.

Vraag 11: Door toenemend gebruik van de Limietweg wordt het lastiger om te parkeren bij de Schutterij. Is het mogelijk om een eigen parkeervoorziening te realiseren op het oude tennisveld tussen het terrein van Cicero en het terrein van de Schutterij?

De huidige vekeerssituatie omtrent de Limietweg wijzigt niet, uitsluitend de breedte van de rijweg wordt aangepast. Het tennisveld valt buiten het plangebied, echter in relatie met de plannen van Cicero zal de gemeente een praktische invulling zoeken voor dit terrein. 

Vraag 12: Hoe wordt de veiligheid van de kinderen gegarandeerd bij het oversteken van de fietsstraat en de bestaande De Gyselaar?

Er worden diverse verkeersremmende maatregelen getroffen. U moet dan denken aan bijvoorbeeld drempels, hoge randen trottoirs, duidelijke markeringen op de weg, smalle rijbaan, eenrichtingsweg, verkeersborden, groenstrook tussen rijbaan en fiets-/looppad, e.d..

De exacte uitwerking hiervan volgt in het definitieve ontwerp.

Vraag 13: Waarom is de ontsluiting van de 18 woningen gesitueerd aan de fietsstraat en bij de oversteek voor kinderen en niet aan de bestaande De Gyselaar?

N.a.v. deze vraag is het ontwerp aangepast en wordt de ontsluiting van de woningen via de bestaande De Gyselaar gesitueerd.

Vraag 14: Worden er maatregelen getroffen of voorzieningen geplaatst die mogelijke overlast voor de aanleunwoningen van ZOwonen tot een minimum beperkt?

Toelichting bij de gestelde vraag:

De nieuwe fietsstraat is immers direct achter de achtertuin van de bestaande woningen gepland, waar momenteel alleen groen is gelegen.

Antwoord:

Binnen het plan van het openbaar gebied zijn al diverse maatregelen opgenomen die verkeersremmend werken en de veiligheid voor voetgangers en fietsers verbeteren. Deze maatregelen zullen ook bijdrage aan het beperken van bepaalde overlast. U moet dan denken aan bijvoorbeeld drempels, hoge randen trottoirs, duidelijke markeringen op de weg, smalle rijbaan, eenrichtingsweg, verkeersborden, groenstrook tussen rijbaan en fiets-/looppad, e.d.      Of er ook andere aanvullende oplossingen gerealiseerd kunnen worden, wordt nog verder onderzocht. De gemeente zal in samenspraak met Zowonen proberen om hier tot een oplossing te komen.

Vraag 15: Welke maatregelen worden getroffen om veilig rijgedrag van automobilisten in de fietsstraat, de Limietweg en De Gyselaar te stimuleren? Bijvoorbeeld door het neerzetten van een flitspaal of andere verkeersremmende maatregelen.

Er worden diverse verkeersremmende maatregelen getroffen. U moet dan denken aan bijvoorbeeld drempels, hoge randen trottoirs, duidelijke markeringen op de weg, smalle rijbaan, eenrichtingsweg, verkeersborden, groenstrook tussen rijbaan en fiets-/looppad, e.d..

De exacte uitwerking hiervan volgt in het definitieve ontwerp.

Vraag 16: Is het mogelijk om de 18 woningen elders te bouwen en de locatie van de huidige basisschool in te vullen met groen en/of speelvoorzieningen?

Het bestemmingsplan dat onlangs ter inzage heeft gelegen en op 8 maart 2022 door de gemeenteraad wordt besproken, biedt de mogelijkheid tot de bouw van maximaal 18 woningen. Echter, welke invulling deze locatie na de sloop van de huidige school werkelijk gaat krijgen, is nu nog niet bekend. Deze planvorming moet nog worden opgestart. Dat zal pas gebeuren in de laatste fase van de gebiedsontwikkeling De Gyselaar.

Vraag 17: Omwonenden ervaren momenteel (over)last/hinder door de ontsluiting van het medisch centrum aan De Gyselaar. Is het mogelijk om deze ontsluiting te verplaatsen naar de Limietweg of kan hier iets aan worden gedaan?

Dit gedeelte van De Gyselaar valt buiten de gebiedsontwikkeling van de gemeente. Vooralsnog wordt dit om die reden niet meegenomen in de planontwikkeling.

Vraag 18: Is er al bekend wat er (in de toekomst) gaat gebeuren met de aanleunwoningen van ZOwonen en is hier ook al een tijdspad van bekend?

Deze woningen zijn geen onderdeel van de gebiedsontwikkeling van de gemeente. Voor vragen over deze woningen kunt u contact opnemen met ZOwonen.