De Wet open overheid (Woo) regelt dat de gemeenten (en andere overheden) hun informatiehuishouding op orde hebben. Informatie kan op verzoek openbaar worden gemaakt (passieve openbaarmaking) en de gemeente kan uit eigen beweging informatie openbaar maken (actieve openbaarmaking).

Informatie van de overheid moet zo veel mogelijk openbaar zijn. Dit staat in de Wet open overheid. U heeft bijvoorbeeld recht op informatie over beleid van de gemeente. De gemeente geeft zelf informatie via persberichten, huis-aan-huisbladen, op de website en via www.overheid.nl. Wilt u bijvoorbeeld informatie over gemeentelijk beleid dat nog niet openbaar is? Dan kunt u een Woo-verzoek indienen bij de gemeente. Let op: na toewijzing van uw verzoek is de gevraagde informatie voor iedereen openbaar.

Hoe werkt het?

U dient het Woo-verzoek schriftelijk in bij de gemeente. Dat kan per brief, mail of via een digitaal formulier. Het is van belang dat u daarbij zo concreet mogelijk aangeeft over welk onderwerp u iets wilt weten en welke documenten u graag wilt ontvangen.

Uw Woo-verzoek moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U geeft aan waarover u informatie wilt ontvangen.
  • De informatie moet bij de gemeente aanwezig zijn.
  • De informatie is nog niet openbaar.
  • De informatie moet gaan over documenten die bij de gemeente berusten.

Behandelen Woo-verzoek

De gemeente beslist binnen vier weken over uw verzoek. De gemeente kan deze termijn verlengen met twee weken. De gemeente moet dit schriftelijk en gemotiveerd aan u meedelen, voordat de eerste vier weken voorbij zijn.

Wijst de gemeente uw verzoek toe, dan kan zij de informatie op verschillende manieren aan u geven. Zo kunt een kopie krijgen van een document of een samenvatting of uittreksel daarvan. Ook kan de gemeente u uitnodigen om de documenten te komen inzien.

Afwijzen Woo-verzoek

De gemeente wijst uw verzoek af wanneer een van de uitzonderingen in de Woo van toepassing is. Bijvoorbeeld wanneer het verstrekken van de informatie de veiligheid van Nederland schaadt of wanneer het gaat om vertrouwelijke persoonsgegevens of bedrijfsgegevens. Wijst de gemeente uw verzoek af en bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken.

Heeft u gevonden wat u zocht?