In het geval u als ondernemer alcoholische dranken schenkt of verkoopt dient u een zgn. alcoholwetvergunning bij de gemeente aan te vragen.

Per 1 juli 2021 is de Drank- en Horecawet vervangen door de nieuwe Alcoholwet. Daarmee wijzigt ook de naam van de vergunning. De drank- en horecavergunning heet voortaan alcoholwetvergunning.

Daarnaast moet u voor een horecabedrijf ook in het bezit zijn van een exploitatievergunning. De exploitatievergunning kunt u online aanvragen.

Hoe werkt het?

Met een alcoholwetvergunning mag u alcohol verkopen en schenken aan personen van 18 jaar en ouder. U kunt de vergunning krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U moet vol­doen aan de re­gels over in­te­gri­teit (dit wordt ge­toetst via een Bi­bob-onderzoek).
 • De inrichting moet voldoen aan de eisen van de Alcoholwet anders kunnen wij u geen vergunning toekennen.
 • Alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar.
 • Leidinggevenden mogen geen strafblad hebben.
 • Leidinggevenden moeten in het bezit zijn van een erkend diploma Sociale Hygiëne EN ingeschreven staan in het Register Sociale Hygiëne.
 • Een lei­ding­ge­ven­de mag niet in enig op­zicht van slecht le­vens­ge­drag zijn (dit wordt ge­con­tro­leerd via een an­te­ce­den­ten­on­der­zoek).
 • Een lei­ding­ge­ven­de mag niet on­der cu­ra­te­le staan.

Verenigingen en stichtingen

Voor verenigingen en stichtingen die alcohol schenken gelden extra voorwaarden:

 • De uren waarop alcohol wordt geschonken en de leeftijdsgrens is op een goed zichtbare plek opgehangen.
 • Er zijn binnen de vereniging of stichting minstens twee leidinggevenden met een erkend diploma Sociale Hygiëne EN inschrijving in het Register Sociale Hygiëne.
 • Wanneer er alcohol wordt geschonken moet altijd een van de leidinggevenden óf een getrainde barvrijwilliger aanwezig zijn.
 • In de ho­re­ca­ge­le­gen­heid moet een in­struc­tie aan­we­zig zijn voor bar­per­so­neel. Alle personen die ach­ter de bar wer­ken (barvrijwilligers) moe­ten een voorlichtingsinstructie heb­ben ge­volgd.
 • Bar­vrij­wil­li­gers moe­ten min­stens zes­tien jaar zijn.
 • De huisregels rondom alcoholgebruik staan in het bestuursreglement.

Een alcoholwetvergunning is pand- en ondernemersgebonden. Dat wil zeggen dat een vergunning nooit overgedragen kan worden aan een andere ondernemer.

Wat moet ik doen?

Voordat u een vergunning aanvraagt verzoeken wij u een vooroverleg aan te vragen met een medewerker van het cluster APV/Bijzondere wetten. In een persoonlijk gesprek zal de procedure worden uitgelegd en aangegeven worden welke gegevens minimaal vereist zijn. 

Neem contact op met één van de medewerkers van de afdeling Ruimte, cluster APV/Bijzondere wetten voor het maken van een afspraak.

Na uw afspraak kunt u de aanvraag online indienen:

 • Voor reguliere horeca vraagt u de vergunning commercieel bedrijf (A): online.
 • Voor paracommerciële instellingen, zoals verenigingen en stichtingen, vraagt u de vergunning paracommerciële instellingen (B): online.

Bereid uw aanvraag goed voor. Alleen als u alle vereiste documenten meestuurt, kunnen wij uw aanvraag in behandeling nemen.

Let op: Vul de ‘Verklaring van een leidinggevende werkzaam in de inrichting’ in alvorens de alcoholwetvergunning aan te vragen. Dit formulier dient u als bijlage aan de aanvraag toe te voegen.

Formulier verklaring van een leidinggevende werkzaam in de inrichting

Vul het formulier ‘Verklaring van een leidinggevende werkzaam in de inrichting’ in alvorens de alcoholwetvergunning aan te vragen. Dit formulier dient u als bijlage aan de aanvraag toe te voegen.

Bibob-onderzoek

Bij de aanvraag van een alcoholwetvergunning kan de gemeente op grond van de Wet Bibob een integriteitsonderzoek doen. Met zo’n integriteitsonderzoek wil de gemeente voorkomen dat ze criminele activiteiten faciliteert. Ook beschermt de gemeente zo de bonafide ondernemers.

De Bibob-vragenlijst krijgt u van ons tijdens het vooroverleg. U dient de vragenlijst en de gevraagde bewijsstukken, samen met uw aanvraag bij de gemeente in te leveren.

Formulier wijziging inrichting

Indien er een wijziging van de inrichting plaatsvindt, waardoor de situatie niet langer in overeenstemming is met de in de vergunning gegeven omschrijving, dient u het formulier Wijziging inrichting alcoholwet in te vullen en op te sturen.

U bent verplicht een dergelijke wijziging binnen één maand te melden.

U kunt de stukken per post, of per e-mail opsturen naar:

E-mail: gemeente@beekdaelen.nl
Postadres: postbus 22000, 6360 AA Nuth

Nieuwe of gewijzigde leidinggevende(n)

Als er een nieuwe leidinggevende bijkomt, moet u dit melden bij de gemeente. U hoeft hiervoor geen nieuwe vergunning aan te vragen. Wel dient u het formulier ‘Verklaring van een leidinggevende in de inrichting’ in te vullen en op te sturen naar de gemeente. Bij het formulier dient u een kopie identiteitsbewijs en de verklaring Sociale Hygiëne van de nieuwe leidinggevende mee te sturen.

Per 1 april 2024 is het voor slijterij-bedrijven niet langer verplicht om ‘dag leidinggevende’ (degene die bij afwezigheid van de ondernemer of de bedrijfsleider de leiding heeft) op de vergunning bij te schrijven. Deze ‘dag leidinggevende’ moet minimaal 21 jaar oud zijn en ingeschreven staan in het Register Sociale Hygiëne.

Wilt u een (vertrekkende) leidinggevende laten verwijderen van (het aanhangsel van) de vergunning? Geeft dit dan schriftelijk door aan de gemeente.

U kunt de stukken per post, of per e-mail opsturen naar: gemeente@beekdaelen.nl of postbus 22000, 6360 AA Nuth

Wat moet ik meenemen?

 • Kopie geldig identiteitsbewijs van elke persoon die op de vergunning wordt genoemd.
 • Verklaring Sociale Hygiëne van alle leidinggevenden.
 • Plattegrond (op schaal) van het bedrijf, inclusief terras.
 • Officieel bestuursreglement (dit geldt alleen voor verenigingen en stichtingen).
 • Indien van toepassing: Bibob-vragenlijst + bewijsstukken.
 • De gemeente kan om extra stukken vragen, bijvoorbeeld arbeidscontracten van de leidinggevenden.

Hoe lang duurt het?

U krijgt binnen acht weken bericht. Als u de vergunning aanvraagt voor een vereniging of stichting krijgt u binnen zes maanden bericht. Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente kunt u binnen zes weken bezwaar maken.

Wat kost het?

De kosten voor een alcoholwetvergunning zijn te raadplegen in de legesverordening.

Heeft u gevonden wat u zocht?