De gemeente krijgt ongeveer 70% van haar inkomsten van het Rijk. Afhankelijk van het aantal inwoners, de oppervlakte en een aantal omstandigheden krijgt elke gemeente een bijdrage uit het zogeheten Gemeentefonds en uit specifieke rijksuitkeringen. De overige 30% krijgt de gemeente vooral via gemeentelijke belastingen en leges (de kosten voor de gemeentelijke producten) en uit overige inkomsten (o.a. dividend, rente, eigen bijdragen inwoners).

De begroting

Ieder jaar stelt de gemeente een begroting vast voor het jaar daaropvolgend. In deze begroting staat wat de gemeente de komende jaren aan activiteiten uitvoert en hoeveel dit mag gaan kosten. Het college legt de begroting in november voor aan de gemeenteraad, die de begroting vaststelt tijdens een speciale begrotingsvergadering.

Programmabegroting 2023(externe link)

De jaarrekening

Daarnaast stelt de gemeente na afloop van elk jaar een jaarrekening vast. De jaarrekening is de verantwoording van het college over het gevoerde financiële beleid.

Wet normering Bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) van kracht. Topfunctionarissen zijn personen die leidinggeven aan de gehele organisatie. Bij gemeenten zijn dat de griffier en de gemeentesecretaris. Politieke ambtsdragers vallen niet onder de wet. De WNT verplicht tot een jaarlijkse publicatie in de jaarrekening van de beloning van topfunctionarissen, ongeacht de hoogte van de bezoldiging en van andere (reguliere) functionarissen. Daarnaast dient de WNT-verantwoording op de website van de gemeente gepubliceerd te worden.  

Wet normering Bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector gemeente Beekdaelen 2022


Wet normering Bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector gemeente Beekdaelen 2021

Heeft u moeite met het openen of lezen van het document, dan kunt u contact met ons opnemen via gemeente@beekdaelen.nl of via 088 450 2000.

Heeft u gevonden wat u zocht?