Datum: 16 september 2022

Aan: de inwoners van Amstenrade

Geachte heer/mevrouw,

In de afgelopen jaren hebben wij u via (nieuws)brieven en bijeenkomsten meerdere keren geïnformeerd over de plannen voor het gebied rond ‘De Gyselaar’. De eerste werkzaamheden zijn inmiddels gestart en in de komende paar maanden gaan ook andere werkzaamheden van start.

Daarover informeren wij u met deze brief. Ook nodigen wij u met deze brief graag uit voor de informatiebijeenkomsten in oktober.

Renovatie van De Koeteleboet

De Koeteleboet wordt veel gebruikt. Het gebouw is constructief nog in  goede staat, maar er was achterstallig onderhoud en behoefte aan modernisering en verduurzaming. Door de huidige renovatie kan het gebouw nog weer zo’n 15 jaar mee.
In juni is gestart met de renovatie. De nieuwe vloer in de sporthal is inmiddels volledig gerenoveerd en vanaf week 38 zijn ook de kleedkamers en douches weer volledig gereed voor gebruik.

Helaas duren de werkzaamheden in het gemeenschapshuis en in de spiegelzaal langer dan verwacht. Dit komt door de zeer lange levertijden van materialen. We verwachten dat de renovatie rond 1 december klaar zal zijn. Dan is ook het gemeenschapshuis pas weer beschikbaar.

De spiegelzaal is vanaf begin november weer te gebruiken. De gebruikers van de spiegelzaal kunnen tot die tijd terecht in De Oirsprong in Oirsbeek.

Tijdens de renovatiewerkzaamheden blijven de peuterspeelzaal en de bibliotheek in gebruik. In de bibliotheek wordt wel de verlichting vervangen en een automatische deuropener op de toegangsdeur geplaatst.

De herinrichting van de openbare ruimte rondom De Koeteleboet zal op een later, nog te bepalen, moment plaatsvinden.

Bouwrijp maken van het gebied

Om het nieuwe gebouw van de voetbalvereniging en het nieuwe Kindcentrum te kunnen bouwen, zal er vrachtverkeer het gebied in moeten kunnen rijden om materialen te lossen. Om dit mogelijk te maken, wordt het gebied eerst ‘bouwrijp’ gemaakt. Dit betekent dat de Limietweg wordt verbreed en dat rond de huidige kantine van de voetbalvereniging een (tijdelijke) geasfalteerde verharding wordt aangelegd.

Deze werkzaamheden starten in week 38. We verwachten dat deze werkzaamheden minimaal 6 tot 8 weken duren.

Er is gestart met het kappen van enkele bomen om plaats te maken voor de aan te leggen verharding. Daarna worden de patiowoningen van ZOwonen, mede om veiligheidsredenen, afgeschermd door het plaatsen van (bouw)hekken (met afschermdoek).

Verbreden Limietweg

De Limietweg wordt verbreed zodat de weg breed genoeg wordt voor vrachtwagens. De weg wordt verbreed vanaf de drempel tot aan de inrit bij de voetbalvereniging. Aan de linkerzijde van de weg wordt een strook extra asfalt gelegd. De bomen aan de rechterzijde van de Limietweg blijven staan; deze hoeven niet verwijderd te worden.

Aanleggen verharding

Rond de huidige kantine van de voetbalvereniging wordt een (tijdelijke) geasfalteerde verharding aangelegd. Dit is nodig voor de opslag van materialen en biedt ruimte voor vrachtwagens om te keren. Deze verharding is tijdelijke en wordt verwijderd zodra de grote bouwwerkzaamheden afgerond zijn.

Bereikbaarheid

De Limietweg blijft open voor verkeer/wandelaars, tenzij de aard van de werkzaamheden dit tijdelijk niet toelaat. Het kan dus een keer voorkomen dat (een deel van) de weg is afgesloten. Wanneer dat het geval is wordt dat tijdig kenbaar gemaakt via de website en digitale nieuwsbrief. De periode van afsluiting proberen we uiteraard zo kort mogelijk te houden. 

Route bouwverkeer

Het bouwverkeer volgt straks een éénrichtingsroute door het gebied. Vrachtverkeer zal het gebied inrijden via de Limietweg en dan naar de geasfalteerde verharding bij de voetbalkantine rijden. Van daaruit zal het verkeer wegrijden via de weg tussen de patiowoningen en het terrein van Cicero, en vervolgens via De Gyselaar naar de Hommerter Allee.

Wij maken met de verschillende aannemers en leveranciers afspraken over de toegestane rijtijden. Zo regelen we dat aan het begin en het eind van de schooldag (dus op de momenten dat er veel verkeer en schoolgaande kinderen zijn) in principe geen vrachtwagens door het gebied rijdt.

Tijdens het bouwrijp maken van het gebied, wordt de eenrichtingsroute aangelegd. Het bouwverkeer zal in eerste instantie (gedurende de fase ‘bouwrijp maken’), via de Limietweg in- en uitrijden. Dit is dus tijdelijk.   

Aanleg nieuwe kunstgrasveld bij de voetbalvereniging

Bij de voetbalvereniging wordt een trainingsveld met kunstgras aangelegd. Dit veld komt aan de kopse kant van het huidige hoofdveld (noordzijde).

Het trainingsveld zal openbaar toegankelijk zijn op de tijden dat de voetbalvereniging het veld niet gebruikt. De school heeft aangegeven ook graag gebruik te willen maken van het trainingsveld. De exacte invulling hiervan wordt nog nader bepaald.

Om het trainingsveld aan te kunnen leggen, dient een groenstrook aan de kopse kant van het hoofdveld te worden verwijderd. Hierbij worden ook enkele bomen gekapt. 

Deze groenstrook fungeert momenteel als vliegroute voor vleermuizen en als leefgebied voor de beschermde keversoort “het Vliegend Hert”. Daarom is eind februari een ontheffingsaanvraag ingediend bij de Provincie Limburg aangaande de Wet Natuurbescherming. In diezelfde periode zijn tijdelijke nestkasten voor vleermuizen geplaatst in het naastgelegen waterbuffergebied.

Vanaf september worden er ook nog andere maatregelen getroffen om de aantasting van de natuur tot een minimum te beperken. Zo plaatsen we broedstoven voor het Vliegend Hert in het naastgelegen waterbuffergebied en kiezen we voor een gefaseerde bomenkap en plaatsen we permanente nestkasten voor vleermuizen in de gevels van nieuwe gebouwen.

De ontheffingsverlening van de provincie is medio juli door de gemeente ontvangen. De werkzaamheden zijn in week 35 van start gegaan. We verwachten dat deze werkzaamheden 8 weken duren en dat het trainingsveld vanaf eind oktober gebruikt kan worden.

Mogelijke overlast

Helaas brengen bouwwerkzaamheden altijd wel enige vorm van overlast met zich mee, zeker voor de omwonenden. Denk bijvoorbeeld aan mogelijke geluidsoverlast tijdens werkuren, het bouwverkeer en geparkeerde werkbussen. Daarvoor vragen wij uw begrip.

Communicatie

Wij houden u via (nieuws)brieven en informatiebijeenkomsten op de hoogte van de ontwikkelingen en werkzaamheden rond De Gyselaar. Ook op www.beekdaelen.nl/gijselaar vindt u informatie en antwoorden op veelgestelde vragen. Wilt u ook per e-mail op de hoogte worden gehouden? Meld u dan via de website aan voor de digitale nieuwsbrief.

Informatiebijeenkomsten in oktober

Graag praten wij u persoonlijk bij over de aankomende werkzaamheden zoals de bouw van de nieuwe accommodatie van de voetbalvereniging. Daarom organiseren wij op woensdag 12 oktober enkele informatiebijeenkomsten. Helaas is De Koeteleboet dan nog niet beschikbaar. Daarom organiseren wij de bijeenkomsten deze keer in het gemeentehuis in Schinnen.

U kunt zich aanmelden via www.beekdaelen.nl/gyselaar

Brochure

In de week van 19 september ontvangt u een brochure over de gebiedsontwikkeling De Gyselaar. Deze brochure wordt u aangeboden door INNOVO, ZOwonen, Cicero Zorggroep en gemeente Beekdaelen en is tot stand gekomen met medewerking van verschillende partijen die betrokken zijn bij de gebiedsontwikkeling.

Tot slot

Heeft u vragen over de gebiedsontwikkeling De Gyselaar? Neemt u dan contact met ons op per e-mail via gemeente@beekdaelen.nl of telefonisch via 088 – 450 2000.

Met vriendelijke groet,

Peter Janssen
Wethouder gemeente Beekdaelen