Bezwaar maken tegen besluit gemeente

Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit van de gemeente.

Bijvoorbeeld:

  • omdat u een vergunning hebt gevraagd, maar niet gekregen;
  • of uw buren hebben een vergunning gekregen waar u het niet mee eens bent;
  • omdat u het niet eens met een verkeersbesluit;
  • of omdat u het niet eens bent met de afwijzing van aanvraag op grond van de Participatiewet of de Wmo.

Hoe werkt het?

U kunt schriftelijk bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente door een bezwaarschrift in te dienen. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit van de gemeente. Uw bezwaar moet binnen zes weken na bekendmaking van het besluit bij de gemeente zijn ingediend.

Zet in uw bezwaarschrift de volgende informatie:

  • uw naam en adres;
  • de datum van uw bezwaar;
  • om welk besluit het gaat;
  • waarom u het niet eens bent met het besluit;
  • uw handtekening.

Soms is tegen een besluit niet eerst bezwaar mogelijk bij de gemeente, maar moet u meteen beroep instellen bij de Rechtbank of de Raad van State. Dit staat dan in het besluit vermeld. Voor meer informatie over de bezwarenprocedure kunt u contact opnemen met de gemeente Beekdaelen.

Procedure behandeling bezwaarschrift

De bezwaarbehandelaar neemt binnen één week na het indienen van het bezwaarschrift telefonisch contact met u op en gaat proberen volgens de regels van (pre)mediation een beeld te krijgen van het geschil tussen de betrokken partijen. Hij of zij zoekt samen met partijen naar een oplossing, want daar ligt immers het primaat. Die oplossing wordt tussen alle partijen op papier vastgelegd zodat hierover duidelijkheid bestaat.

Lukt dat allemaal niet dan wordt het bezwaarschrift alsnog formeel afgehandeld met een hoorzitting door de bezwaarbehandelaar, waarbij natuurlijk ook de vakafdeling aanwezig is. De bezwaarbehandelaar stelt dan een advies op (samen met een verslag) en legt dit voor aan het bestuursorgaan dat de beslissing op bezwaar moet nemen. In deze beslissing wordt aangegeven of de gemeente Beekdaelen juridisch de juiste beslissing heeft genomen. Deze beslissing wordt u toegezonden, samen met een verslag van de hoorzitting.

U bent het niet eens met de beslissing op bezwaar

Bent u het ook niet eens met dit tweede besluit? Dan kunt u beroep indienen bij de rechter. U doet dit bij de Rechtbank Limburg. U dient het beroep binnen zes weken in te dienen. In het beroepschrift zet u waarom u het met het besluit op het bezwaar niet eens bent. U moet ook een kopie van het besluit meesturen.

Heeft u gevonden wat u zocht?