In Beekdaelen mag u in sommige gevallen bomen kappen zonder vergunning. Er kunnen verschillende redenen zijn om een boom te kappen. Bijvoorbeeld als de boom een gevaar vormt voor de omgeving, de boom schade veroorzaakt of vanuit onderhoudsredenen. De gemeente controleert of uw aanvraag correct in ingevuld. Een aanvraag kan geweigerd worden als er bijvoorbeeld sprake is van een bepaalde natuur-, landschappelijke- en cultuurhistorische waarde.

Het kappen van houtopstanden is niet toegestaan zonder vergunning van het bevoegd gezag indien die houtopstanden:

 • een stamdiameter hebben groter dan 40 cm, gemeten op 1,30 meter hoogte boven het maaiveld en in eigendom zijn van overheden;
 • deel uitmaken van een particuliere houtopstand en niet staan in tuinen en erven behorende bij woningen;
 • deel uitmaken van het natuur- en bosgebied “Schinveldse Bossen”;
 • aanlegvergunningplichtig zijn op basis van het, op die locatie, vigerende bestemmingsplan en waarvoor overeenkomstig artikel 2.1, eerste lid, sub b van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning dient te worden aangevraagd*;
 • vergunningplichtig zijn op basis van hoofdstuk 4 van de Natuurbeschermingswet;
 • in het kader van een herplantplicht zijn aangeplant.

Direct online een omgevingsvergunning aanvragen

Voorwaarden

Uw aanvraag kan worden afgewezen als:

 • de boom geen hinder oplevert;
 • een markant onderdeel is van een bepaalde straat;
 • onderdeel uitmaakt van een bij elkaar behorende bomenrij;
 • een monumentale status heeft;
 • als anderen bezwaar maken tegen de kap van de boom.

Heeft u gevonden wat u zocht?