De gemeenteraad laat zich adviseren door een raadscommissie. Op dit moment werkt de raad met één commissie, waarin de diverse beleidsterreinen in clusters aan de orde komen. Deze clusters zijn: Bedrijfsvoering/Dienstverlening, Sociaal en Ruimte. De commissie adviseert de raad over besluiten die in de daarop volgende raadsvergadering genomen moeten worden. De adviezen van de raadscommissie worden elke vergadering opgenomen in een besluitenlijst. De commissie vergadert altijd op een dinsdag vanaf 19.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Nuth. In het vergaderoverzicht op iBabs(externe link) kunt u zien op welke data dit zijn en welke punten er op de agenda staan.

Samenstelling

De leden van de commissie zijn raadsleden of door de gemeenteraad benoemde burgerleden. In het raadsinformatiesysteem iBabs kunt u bekijken welke personen benoemd zijn als burgerlid en welke nevenfuncties(externe link) ze hebben.
Elke fractie bepaalt door welke raads- en/of burgerleden zij zich laat vertegenwoordigen in een commissievergadering. Tijdens een vergadering mogen de commissieleden worden gewisseld per agendapunt.

Spreekrecht

Het spreekrecht voor burgers staat als vast punt aan het begin van de agenda van elke commissievergadering. Inwoners (belanghebbenden) mogen maximaal 5 minuten het woord voeren (inspreken) over punten die op de agenda van de commissievergadering staan.
Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Meld u dan aan bij de commissiegriffier via griffie@beekdaelen.nl. Doe dit uiterlijk op de zondag die voorafgaat aan de vergadering van de raadscommissie op dinsdag. Vermeld in deze e-mail uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt spreken.
Laat de commissievoorzitter voor de vergadering even weten dat u aanwezig bent. U mag dan plaatsnemen op de publieke tribune. Als u aan de beurt bent om in te spreken nodigt de commissievoorzitter u uit om naar de microfoon te komen. Nadat u het woord gevoerd heeft, mogen de commissieleden u toelichtende vragen stellen. De commissievoorzitter zal u daarna vragen weer plaats te nemen op de publieke tribune.
Het agendapunt waarover u heeft gesproken zal doorgaans snel na het inspreken aan de orde komen.

Heeft u gevonden wat u zocht?