Beekdaelen is in regionaal verband (regio Zuid Limburg) bezig met de Regionale Energie Strategie (RES). Het doel van de RES is om, door middel van regionale samenwerking, plekken te kiezen die potentie hebben voor (grootschalige) energieopwekking. We gaan daarbij uit van bewezen technieken: zonnepanelen en windturbines.

Ook in Beekdaelen zijn we gestart met de RES (zie de website www.reszuidlimburg.nl/ voor het volledige document). Dat betekent dus dat er een aantal locaties zijn aangewezen die potentie hebben voor energieopwekking. Let wel: dit betekent zeker niet dat daarmee vaststaat dat op die locaties ook daadwerkelijk energieopwekking plaats gaat vinden. Daarvoor is meer onderzoek nodig. Om, bijvoorbeeld, zoveel mogelijk rekening te houden met het groene karakter van de gemeente Beekdaelen werken we aan een landschappelijk verdiepingsonderzoek. Daarnaast wordt een participatieplan opgesteld om de verkenning naar energieopwekking samen met omwonenden en andere belanghebbende vorm te geven.

De gemeenteraad heeft middels een amendement en een motie opgeroepen om eerst in te zetten op (grootschalig) zon op daken en bijvoorbeeld parkeerterreinen. We ontwikkelen daarom, in samenwerking met de andere gemeenten in Parkstad, een uitvoeringsprogramma om aan die wens van de raad tegemoet te komen. Dit programma wordt eind dit jaar gepresenteerd en wordt via de website van de gemeente Beekdaelen beschikbaar gesteld.