Zoals u in de nieuwsbrief heeft kunnen lezen wordt er een nieuw evenementenbeleid gemaakt voor heel Beekdaelen.

Dit is een wettelijke verplichting die voortvloeit uit de herindeling. Op deze plek krijgt u meer informatie over de harmonisatie van het evenementenbeleid. Het document zal verder worden gevuld zodra relevante informatie beschikbaar is.

Het nieuwe evenementenbeleid van de gemeente Beekdaelen is gebaseerd op een aantal strategische documenten van de gemeente.

De rode draad in deze gemeentelijke stukken is de koestering van het landschap, het behoud van de eigenheid van de diverse kernen en een grote mate van zelfsturing door de bewoners, bedrijven en organisaties.

De vertaling van de strategische stukken en de duurzame ontwikkelingsdoelen hebben geleid tot een visie op de evenementen in de gemeente Beekdaelen. Vanzelfsprekend is de visie op het evenementenbeleid geënt op de strategische visie van Beekdaelen, Leven en werken in het landschap. De in deze overall-visie genoemde ontwikkelperspectieven (i.c. Excellent wonen en vitale kernen; Landschappelijke ontwikkeling als kans voor lokale en regionale opgaven; Duurzame economische ontwikkeling; en Nieuwe relatie tussen gemeente en gemeenschap) en hun uitgangspunten zijn min of meer kader stellend voor de visie op evenementen in Beekdaelen.

“Uitgangspunt voor het evenementenbeleid in Beekdaelen is, dat het bedoeld is om een goede balans te creëren tussen sociaal-maatschappelijke functies, economische belangen, gezondheidsaspecten, promotie van de gemeente, veiligheid en het beperken van overlast.”

De gemeente Beekdaelen is erg begaan met het in stand houden van de leefbaarheid in haar verschillende kerkdorpen en hecht grote waarde aan hetgeen er leeft in deze dorpen. Het positief benaderen en ondersteunen van evenementen in de kerkdorpen, die immers een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid leveren, is een onderstreping van de waarde die de gemeente hier aan toe kent.

Daarnaast heeft Beekdaelen uitgesproken zich in het kader van de visie op Recreatie en Toerisme te willen profileren als gemeente die zich met name richt op het extensief gebruik van haar buitengebied en landschap. Beekdaelen wil met name een gemeente zijn voor wandel-, fiets- en paardenrecreatie. Ook koestert Beekdaelen haar cultureel verenigingsleven (denk onder meer aan Harmonieën en  Schutterijen).

De visie van Beekdaelen op evenementen sluit aan op haar visie op Recreatie en Toerisme, met dien verstande dat enerzijds tradities in dit opzicht een warm hart worden toegedragen en anderzijds nieuwe initiatieven die uit de gemeenschappen opkomen in beginsel positief worden tegemoet getreden.

De doorvertaling van de strategische documenten zorgt ervoor dat gemeente Beekdaelen met name de volgende evenementen belangrijk vindt:

 • Evenementen met een positieve bijdrage aan het beeld van de gemeente naar buiten (imago)
 • Evenementen die een recreatieve, culturele of sportieve meerwaarde opleveren
 • Evenementen met een economische spin-off voor gemeente, dorp of kern
 • Evenementen die de maatschappelijke samenhang binnen de gemeente versterken

De gemeente Beekdaelen is trots op haar bestaande tradities van evenementen. Daarnaast wil het ook nieuwe en eenmalige evenementen de ruimte bieden. Daarom streeft de gemeente ernaar om de organisatoren van evenementen zo goed mogelijk te faciliteren en te ondersteunen. Om dit mogelijk te maken moeten de beschikbare middelen zo effectief mogelijk worden ingezet.

Evenementen worden ingedeeld in drie typen. Het type bepaalt de mate van financiële ondersteuning vanuit de gemeente. Voor deze ondersteuning is een aparte subsidieregeling voor evenementen ontworpen.

De 3 typen die onderkend worden in de regeling zijn:

1. Incidentele grootschalige evenementen
Dit zijn evenementen die beeldbepalend zijn, economisch van belang zijn, een bovenregionale uitstraling hebben, en/of een reden vormen om de gemeente te bezoeken.

2. Onderscheidende evenementen
Dit zijn evenementen die zowel gericht zijn op de eigen inwoners en de regio, een positieve bijdrage leveren aan de ambities van de gemeente op het gebied van recreatie en toerisme, cultuur, sport of economie.

3. Gangbare en kleinschalige evenementen
Dit zijn evenementen die de leefbaarheid in dorpen en wijken bevorderen. Deze evenementen hebben een lokale uitstraling.

Gemeente Beekdaelen gebruikt de Evenement Assistent als startpunt van het aanvraagproces van een evenement. Deze EvenementAssistent is een speciale website waar de vergunningen worden aangevraagd door de organisaties en die automatisch alle belangrijke partijen informeert over een evenement. Denk hierbij aan gemeenten, politie, brandweer en Geneeskundige Hulpverleningsorganisaties. Alle gemeenten in Zuid-Limburg zijn aangesloten bij de EvenementAssistent.

De voordelen van de EvenementAssistent voor de organisatoren van een evenement zijn:

 • Gecentraliseerde opslagplek voor documenten, berichten en de gedigitaliseerde risicoscan.
 • Overzicht van evenementen (regionale evenementenkalender)
 • Online kennissysteem voor vergunningen (onder andere voor vergunningencheck, aanvraag, melding en/of vooraankondiging van evenementen)

Uitgangspunten Evenementenbeleid

Centraal in het evenementenbeleid staan de volgende uitgangspunten:

 • Initiatieven voor evenementen worden vanuit een positieve grondhouding benaderd
 • Regeldruk bij evenementen moet verminderd worden
 • Evenementen worden binnen de ambtelijke organisatie centraal gecoördineerd
 • Het naleven en opvolgen van voorschriften ligt primair bij de organisatie van het evenement
 • Subsidie alleen voor onderscheidende- en  incidentele grootschalige evenementen
 • Proactief toezicht door gemeente op (grootschalige-) evenementen
 • Faciliteren bestaande structurele evenementen

Subsidieregeling

Het verlenen van subsidie is een belangrijk middel zijn om evenementen te stimuleren en te faciliteren Op basis van het type evenement wordt bepaald of en op welke manier een evenement financieel wordt ondersteund.

De specifieke uitgangspunten zijn:

 • Incidentele grootschalige evenementen worden op maat ondersteund
 • Onderscheidende evenementen komen voor evenementensubsidie in aanmerking
 • Gangbare evenementen en kleinschalige evenementen komen niet in aanmerking voor de evenementensubsidie

Via de jaarlijkse waarderingssubsidie aan de verenigingen draagt de gemeente indirect bij aan de bekostiging van dit soort evenementen. Vandaar dat deze evenementen niet in aanmerking komen voor evenementensubsidie. Daarnaast vinden er ook kleinschalige evenementen plaats zoals straat- en buurtfeesten. Ook deze evenementen komen niet in aanmerking voor evenementensubsidie.

Documenten

Heeft u moeite met het lezen van de documenten, neem dan contact met ons op via gemeente@beekdaelen.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?