Kadernota, begroting, bestuursrapportages en jaarrekening

De gemeente krijgt ongeveer 70% van haar inkomsten van het Rijk. Afhankelijk van het aantal inwoners, de oppervlakte en een aantal omstandigheden krijgt elke gemeente een bijdrage uit het zogeheten Gemeentefonds en uit specifieke rijksuitkeringen. De overige 30% krijgt de gemeente vooral via gemeentelijke belastingen en leges (de kosten voor de gemeentelijke producten) en uit overige inkomsten (o.a. dividend, rente, eigen bijdragen inwoners).

Kadernota

De kadernota is het startdocument van de planning & control cyclus. Hierin worden de budgettaire en beleidsmatige kaders vastgelegd voor de programmabegroting voor het volgende jaar. In de kadernota is ook gelegenheid om nieuw beleid op te pakken. Natuurlijk hangt de omvang van dat nieuwe beleid af van de financiële situatie van de gemeente.

Begroting

De kadernota wordt uitgewerkt in een begroting. In de begroting staat wat de gemeente de komende jaren aan activiteiten uitvoert en hoeveel dit mag gaan kosten. Het college legt de begroting in november voor aan de gemeenteraad, die de begroting vaststelt tijdens een speciale begrotingsvergadering.

Bestuursrapportages (burap)

De bestuursrapportage rapporteert over afwijkingen die zich voordoen ten opzichte van de vastgestelde begroting. Die afwijkingen kunnen zowel beleidsinhoudelijk van aard zijn als financieel. Als bij de burap blijkt dat budgetten over zijn of als er sprake is van een tekort dan worden die budgetten bijgesteld. Ook vindt in de buraps een rapportage plaats over een aantal belangrijke projecten die lopen in de gemeente.

Jaarrekening

Met de jaarstukken wordt inhoudelijk en financieel verantwoording afgelegd aan de gemeenteraad. Die verantwoording gaat over de mate waarin de doelen over het afgelopen jaar zijn gerealiseerd, maar laat ook zien of het de gemeente is gelukt om binnen de budgetten te blijven.

P&C portaal Beekdaelen

De gemeente Beekdaelen biedt de kadernota, begroting, buraps en jaarrekening digitaal aan. De onderstaande link verwijst naar het portaal waar de documenten beschikbaar zijn.

P&C portaal gemeente Beekdaelen

Wet normering Bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) van kracht. Topfunctionarissen zijn personen die leidinggeven aan de gehele organisatie. Bij gemeenten zijn dat de griffier en de gemeentesecretaris. Politieke ambtsdragers vallen niet onder de wet. De WNT verplicht tot een jaarlijkse publicatie in de jaarrekening van de beloning van topfunctionarissen, ongeacht de hoogte van de bezoldiging en van andere (reguliere) functionarissen. Daarnaast dient de WNT-verantwoording op de website van de gemeente gepubliceerd te worden.

Heeft u moeite met het openen of lezen van bovenstaande pdf-documenten, dan kunt u contact met ons opnemen via gemeente@beekdaelen.nl of via 088 450 2000.

Heeft u gevonden wat u zocht?