Colofon

Dit is de nieuwsbrief over het gemeenschapshuis Puth. In deze nieuwsbrief informeren wij u over relevante ontwikkelingen rondom het gemeenschapshuis. Deze nieuwsbrieven worden digitaal verspreid. Aanmelden voor de nieuwsbrief kunt u via communicatie@beekdaelen.nl

Mocht u naar aanleiding van de inhoud van deze nieuwsbrief of de gebiedsontwikkeling vragen hebben, dan kunt u zich richten tot Marjon Klanderman via m.klanderman@beekdaelen.nl of telefonisch via 088 – 4502000.

Projectinformatie over het gemeenschapshuis vindt u op de gemeentelijke website: www.beekdaelen.nl/bmvPuth

Stand van zaken

In onze nieuwsbrief van juli hebben we een onderzoek aangekondigd naar de behoefte en haalbaarheid van een nieuwe horecavoorziening (brasserie) naast het gemeenschapshuis. Dit onderzoek is recent afgerond. In deze nieuwsbrief informeren wij u over de resultaten.

Onderbouwing ontwikkeling nieuw gemeenschapshuis met brasserie in Puth

Om een nieuw gemeenschapshuis met brasserie te kunnen realiseren, moet een bestemmingsplan worden opgesteld dat de komst van een gemeenschapshuis en een zelfstandige horecavoorziening (brasserie) met bijbehorende voorzieningen ‘planologisch’ mogelijk maakt. Voor zo’n  bestemmingsplan is het nodig de maatschappelijke functie (gemeenschapshuis) en horecafunctie (brasserie) te onderbouwen. In opdracht van de gemeente heeft Bureau Stedelijke Planning zo’n onderbouwing opgesteld.

Het doel van het nieuwe gemeenschapshuis is het verbeteren van het voorzieningenniveau in Puth voor alle verenigingen. Door een brasserie toe te voegen aan het gemeenschapshuis,  wordt bijgedragen aan de vitaliteit en kwaliteit van Puth. Hiervan kunnen zowel de toeristen als inwoners profiteren. Ook is het streven om hiermee de nieuwe accommodatie kostendekkend te kunnen beheren.  

Het gemeenschapshuis is vooral bedoeld voor de verenigingen en inwoners van Puth. De brasserie vervult zowel een functie voor de inwoners van Puth zelf, als ook voor alle omliggende kernen.

Gemeenschapshuis

De accommodaties die momenteel gebruikt worden door de verenigingen liggen verspreid over  Puth, zijn matig bereikbaar, moeilijk toegankelijk en/of minder geschikt voor een maatschappelijke functie. De huidige accommodaties zijn hierdoor niet toekomstbestendig. Er is een kwaliteitsimpuls nodig om de verenigingen voor Puth te behouden.  

Het huidige gemeenschapshuis in Puth beschikt over een ruimte van 345 m² voor de verenigingen. Op basis van het aantal inwoners van Puth (2.005) is dit weinig. Uitgaande van kentallen is er voor  Puth in principe een behoefte van 742 m² aan ‘gemeenschapshuisruimte’. In het nieuwe gemeenschapshuis bedraagt het deel dat gebruikt zal worden als gemeenschapshuis circa 470 m². Dit past ruimschoots binnen de gestelde behoefte. Uitgangspunt hierbij is wel dat het bestaande gemeenschapshuis Oud-Limburg wordt afgestoten of in ieder geval  niet meer voor maatschappelijke functies (zoals een gemeenschapshuis) wordt gebruikt. Dit komt overeen met het voornemen van de voormalige gemeente Schinnen om de accommodatie een nieuwe bestemming te geven en met het beleid waarin gestreefd wordt naar het behoud van één gemeenschapshuis per kern.

Op de beoogde locatie aan de Sittarderweg is de mogelijkheid om een toekomstbestendig gemeenschapshuis te realiseren.  Dit gemeenschapshuis draagt bij  aan het behoud van het rijke verenigingsleven in Puth en daarmee aan ontmoeting en sociale samenhang binnen de gemeenschap van Puth. Verenigingen kunnen tegelijkertijd gebruik maken van de ruimten in het gemeenschapshuis en de wisselwerking wordt versterkt door bijvoorbeeld breed inzetbare vrijwilligers.

Brasserie

De Zuid-Limburgers staan bekend als bourgondisch en dit is terug te zien in het brede aanbod aan horeca in de gemeente Beekdaelen. Vergeleken met de omgeving en het provinciaal en Nederlands gemiddelde kent Puth echter een beperkt horeca aanbod, met name voor de restaurantsector. In Puth zijn drie horecavestigingen, die  in totaal 440 m2 horecaruimte bieden. Dit is veel lager dan het Nederlands gemiddelde, maar ook een groot verschil met de directe omgeving. Dit geldt voor iedere sector, maar vooral voor de restaurantsector. Dit geeft ruimte voor uitbreiding in het gebied dat is onderzocht. Uit het onderzoek komt naar voren dat het mogelijk is uit de breiden met nog 2 tot 3 horecavestigingen, wat neerkomt op het toevoegen van ongeveer 400 m² tot 600 m² aan horecaruimte. Dit is ruim voldoende marktruimte voor de voorgenomen brasserie van circa 170 m2 aan de Sittarderweg.

Naast de behoefte aan het uitbreiden van het aantal horecavestigingen, is er ook een kwalitatieve behoefte:

 • Het huidige aanbod aan horeca in Puth is beperkt en momenteel zijn restaurants ondergemiddeld vertegenwoordigd. Hier liggen kansen voor een nieuw aantrekkelijk restaurant, bijvoorbeeld in de vorm van een brasserie.
 • De locatie nabij wandel, fiets- en mountainbikeroutes zorgt voor de aantrekking van  toeristen. Momenteel hebben de wandelaars van de populaire NS-wandeling Limburg Plateau en de fietsers van meerdere routes door en om de locatie weinig keuze voor horeca in Puth.
 • Met de combinatie van een gemeenschapshuis en een brasserie op de locatie van het voormalig sportcomplex zijn een aantal grootschalige evenementen mogelijk in Puth, bijvoorbeeld tijdens carnaval. Zo voegt de ontwikkeling niet alleen iets toe aan het horeca-aanbod maar ook aan het aanbod aan evenementenlocaties.
 • Horeca zorgt voor levendigheid en ontmoeting. Bij de horeca is plaats voor ontmoeting tussen buurtbewoners en bezoekers aan het gebied;
 • Consumenten zijn in toenemende mate op zoek naar bijzondere concepten op verrassende locaties met een verhaal. De mooie locatie in het groen en de combinatie met het gemeenschapshuis en de typische Limburgse verenigingen speelt hier op in.

De verwachting is dat mogelijke negatieve ruimtelijk-economische effecten (zoals omzetverdringing bij bestaande horeca en kans op leegstand) beperkt zijn omdat:

 • Er voldoende marktruimte is voor horeca in Puth;
 • Het huidige aanbod aan horeca in Puth relatief laag is;
 • De toevoeging van een moderne brasserie op een mooie buitenlocatie de horecastructuur in het gebied zal versterken.

De onderzoekers concluderen dat het functioneren van het bestaande aanbod in Puth niet in gevaar zal komen met de komst van een nieuwe brasserie aan de Sittarderweg.

Ontwerp locatie Sittarderweg

De afgelopen periode is verder gewerkt aan het ontwerp en zijn weer diverse gesprekken gevoerd met belanghebbenden. Naast direct aanwonenden zijn er ook gesprekken gevoerd met het kerkbestuur, de lokale horeca alsmede de verenigingen. Het streven is om het voorontwerp nog dit jaar af te ronden. In een volgende nieuwsbrief - begin 2022 - zullen we daar nader op ingaan.

Vervolgstappen

Voor de komende periode worden de volgende stappen voorzien:

 • Het voorontwerp verder uitwerken, zowel landschappelijk als architectonisch.
 • Het uitgewerkte voorontwerp afstemmen met de omgeving.
 • Samen met de verenigingen de exploitatie en het beheer in kaart brengen.
 • De kosten inzichtelijk maken waarna een extra kredietaanvraag wordt opgesteld vanwege een budgettekort door vernieuwde uitgangspunten.
 • Op basis van een vastgesteld voorontwerp een ontwerp bestemmingsplan opstellen en ter visie leggen. Het is de bedoeling dat de ontwerpbestemming in de loop van 2022 ter visie wordt gelegd.
 • Vooruitlopend hierop wordt de problematiek van de Onderste Puth (verkeersveiligheid en afwatering) aangepakt.

Heeft u gevonden wat u zocht?