Colofon

Dit is de nieuwsbrief over het gemeenschapshuis Puth. In deze nieuwsbrief informeren wij u over relevante ontwikkelingen rondom het gemeenschapshuis. Deze nieuwsbrieven worden digitaal verspreid. Aanmelden voor de nieuwsbrief kunt u via communicatie@beekdaelen.nl

Mocht u naar aanleiding van de inhoud van deze nieuwsbrief of de gebiedsontwikkeling vragen hebben dan kunt u zich richten tot Marjon Klanderman via m.klanderman@beekdaelen.nl of telefonisch via 088 – 4502000.

Projectinformatie over het gemeenschapshuis vindt u op de gemeentelijke website: www.beekdaelen.nl/bmvPuth. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.

Stand van zaken

In de afgelopen twee maanden is het onderzoek naar de staat van de kerk uitgevoerd en afgerond. In deze nieuwsbrief informeren wij u over de resultaten.

Daarnaast hebben we in samenspraak met de architect het concept ontwerp van een gemeenschapshuis verder uitgewerkt. Tevens hebben we ook de landschappelijke inpassing in de omgeving verder opgepakt. De aanpassingen zijn recentelijk besproken met een aantal direct aanwonenden aan de Sittarderweg, de Onderste Puth en de Burgemeester Loefenstraat.

Tenslotte is ook de marktverkenning opgestart om de haalbaarheid van een nieuwe brasserie te achterhalen. De resultaten van dit onderzoek zijn echter nog niet bekend.

Onderzoek kerk

Van belang voor een eventuele toekomstige invulling van de kerk is de bouwkundige staat van de fundering. Palte Ingenieursbureau heeft in 2021, in opdracht van de gemeente Beekdalen, de bouwkundige staat van de kerk onderzocht. Hiertoe heeft een visuele inspectie plaatsgevonden van de scheurvorming, zijn in maart 2021 boringen en sonderingen uitgevoerd, heeft een bouwkundig onderzoek plaats gevonden naar de funderingsopbouw en heeft een rioolinspectie plaatsgevonden. Het onderzoek heeft uitgewezen in welke staat het gebouw precies verkeert en wat bouwtechnisch de (on)mogelijkheden zijn voor dit gebouw. Daarnaast is bekeken of de te maken investeringen en de exploitatie, realistisch en haalbaar zijn.

Uit het onderzoek is naar voren is gekomen dat de constructieve veiligheid niet in het geding is. Wel is aangetoond dat de kerk is gaan zetten. Ten gevolge van het grotere eigen gewicht van de toren in relatie tot het lagere eigen gewicht van het middenschip met zijbeuken, is de toren meer gaan zetten dan de direct aangrenzende bouwdelen waardoor scheuren kunnen ontstaan. Dit verklaart de scheurvorming, met name in de kerktoren. De zettingen zijn niet ontstaan vanwege een slechte fundering of slappe ondergrond, maar door lekkende riolering(en) en/of infiltratie van hemelwater. Hierdoor is de grond rondom de fundering van de kerk redelijk vochtig geworden, wat de zettingen kan verklaren. Het rioolonderzoek heeft aangetoond dat inderdaad sprake is van een verouderde gresriolering rondom de kerk met op iedere verbinding een verplaatste of openstaande aansluiting. Dit betekent dat de riolering aanzienlijk hemelwater lekt en dat dit over een langere periode zettingen aan aangrenzende bebouwing kan veroorzaken.

Wat verstaan we onder zetting?

 Afb. 1 Scheur door ‘zetting’
Afbeelding 1 Scheur door zetting

Zetting is een woord dat onder andere wordt gebruikt in de bouwkunde en grondmechanica. Over het algemeen wordt onder zetting het inklinken van grond verstaan. Maar ook de gevolgen daarvan voor bouwwerken noemen we ‘zetting’. Er kan sprake zijn van ‘toelaatbare zetting. Hierbij is er niet of nauwelijks schade aan het gebouw. Bij ‘ontoelaatbare zetting’, gaat het over ongelijke zetting: bepaalde delen van het bouwwerk zakken verder naar beneden dan andere delen. De gevolgen hiervan zijn duidelijk zichtbaar in de constructie van het gebouw, bijvoorbeeld in de vorm van scheuren.

Om eventuele verdere verzakkingen en verschilzakkingen tot een minimum te beperken, moet de fundering gestabiliseerd worden. Dit kan het beste worden gedaan door funderingspalen onder de kerktoren aan te brengen. Omdat er ook andere bebouwing in de directe omgeving van de kerk staat, is voor de kerktoren geadviseerd om uit te gaan van een paalfundering met geschroefde stalen buispalen. Naast herstel van de fundering is ook geadviseerd om de riolering te herstellen en herstelwerkzaamheden aan de scheurvorming uit te voeren. De totale kosten voor deze herstelwerkzaamheden zijn geraamd op € 670.000,-.

Deze forse kosten – en dit zijn dan nog alleen de herstelkosten - zijn voor de gemeente voldoende reden om te concluderen dat een gemeenschapshuis in de kerk niet realistisch is. Het kerkbestuur heeft met belangstelling kennisgenomen van de onderzoeksresultaten van Palte Ingenieursbureau en onderzoekt de verdere mogelijkheden voor het toekomstbestendig gebruik van het kerkgebouw.

Ontwerp locatie Sittarderweg

Ontwerp locatie Sittarderweg

Op basis van gesprekken met de direct omwonenden, is het eerdere plan, voor een nieuw gemeenschapshuis op het voormalige voetbalterrein aan de Sittarderweg, aangepast.
Het voorlopige plan heeft de volgende kenmerken:

 • De voormalige voetbal kantine wordt gesloopt.
 • Op de plek van de voormalige voetbalkantine komt een nieuw gebouw, met daarin een gemeenschapshuis en een brasserie met terras aan de noordoostzijde.
  Het nieuwe gebouw komt verder afgelegen van de Sittarderweg.
 • Het terras wordt circa 0,80 meter verdiept aangelegd. De uitgediepte grond wordt glooiend aangebracht tussen het nieuwe gebouw en de Sittarderweg.
 • De toerit voor autoverkeer komt aan de Sittarderweg
 • Wandelaars en fietsers krijgen een aparte ingang via de Onderste Puth.
  Dit pad krijgt een klinkerverharding.
 • Aan de noordzijde komt ook een toegang voor wandelaars.
 • De parkeerplaatsen komen op de plek van het huidige speelterrein. Vooralsnog wordt uitgegaan van circa 40 parkeerplaatsen. De parkeerplaats wordt ingericht met een grasbetonverharding.
 • Het huidige speelterrein schuift op in westelijke richting om plaats te maken voor de parkeerplaats.
 • Aan de oostzijde van de nieuwe parkeerplaats komt een groene afscherming met een voorziening om het water van de Onderste Puth af te voeren naar het waterbuffer aan de Sittarderweg.
 • Aan de zuidzijde van het gebouw zijn nieuwe fruitbomen gepland. Op de parkeerplaats en de groenzone aan de voorzijde komen solitaire bomen. De bestaande bomen langs de Sittarderweg blijven staan.

Vervolgstappen

Voor de komende periode worden de komende stappen voorzien:

 • Afronden marktonderzoek t.b.v. de haalbaarheid van een nieuwe brasserie.
 • Het concept ontwerp wordt verder uitgewerkt, zowel landschappelijk als architectonisch.
 • Zodra een stabiel ontwerp en inpassing is verkregen, wordt op basis daarvan een ontwerp bestemmingsplan opgesteld en ter visie gelegd. Het is de bedoeling dat dit ontwerpbestemming nog dit jaar ter visie wordt gelegd. Het definitieve bestemmingsplan wordt na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 vastgesteld.
 • Nu wordt eerst het bestemmingsplan in procedure gebracht. De benodigde omgevingsvergunningen zullen in een latere fase worden aangevraagd.

Heeft u gevonden wat u zocht?