In deze nieuwsbrief leest u over: Terugblik, Omgevingsproces, Omgevingsmanager, Opmerkingen en suggesties omgeving, Kerk Puth als mogelijke locatie?, Nieuw plan en Vervolgstappen.

Colofon

In deze nieuwsbrief informeren wij u regelmatig over relevante ontwikkelingen rondom een brede maatschappelijke voorziening (BMV) in de kern Puth.

Mocht u naar aanleiding van de inhoud van deze nieuwsbrief of de ontwikkelingen rondom de BMV Puth vragen hebben dan kunt u zich richten tot Wendy Delsing via w.delsing@beekdaelen.nl of telefonisch via 088 – 4502000.

Projectinformatie over het gemeenschapshuis vindt u op de gemeentelijke website: www.beekdaelen.nl/bmvPuth. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.

Terugblik

De brede maatschappelijke voorziening Puth moet een ontmoetingsplaats worden, waar niet alleen het verenigingsleven zijn plek krijgt maar waar mensen terecht kunnen voor laagdrempelige voorzieningen in het sociaal domein. Denk hierbij aan een ‘hoeskamer’, open eettafel en nulde-lijns zorg in de wijk. De in de plannen beoogde brasserie vormt, samen met de overige horeca in Puth, een van de pleisterplaatsen van de Beekdaelenroute en past binnen de ambities van Beekdaelen om laagdrempelige recreatie te stimuleren. De inkomsten van de brasserie zorgen wederom voor regelmatige inkomsten waarmee de kosten van de BMV gedekt worden.

De plannen voor een nieuwe gemeenschapsvoorziening in de kern Puth zijn natuurlijk niet nieuw. In eerste instantie is gekeken naar het voormalige voetbalveld aan de Sittarderweg als geschikte locatie. De bestaande voetbalkantine zou daarbij omgebouwd kunnen worden tot een nieuwe gemeenschapsaccommodatie.

In september 2018 heeft de voormalige gemeente Schinnen een bestemmingsplan vastgesteld om deze plannen te realiseren. Echter in het bestemmingsplan was destijds niet aangegeven hoeveel vierkante meter voor het horecagedeelte bestemd waren en wat de beoogde openingstijden waren. Dit stond wel omschreven in de toelichting (en de haalbaarheidsonderzoeken). De Raad van Staten heeft onder meer om die reden het plan afgekeurd in januari 2019.

Omgevingsproces

Het oude plan uit 2018 stuitte op bezwaren van omwonenden. Zorgen over geluidsoverlast, de waterhuishouding en zorgen over de verkeersveiligheid, werden hierbij vaak genoemd. Het ‘oude’ plan omvatte naast een gemeenschapshuis, evenemententerrein, speeltuin en parkeerterrein, ook een brasserie met een openbaar terras. Dit plan stuitte, vooral ook binnen de gemeenschap Puth, op weerstand, onder meer door de omvang van het terras en de angst voor oneigenlijke concurrentie voor de lokale horeca. 

Een aantal inwoners en ondernemers heeft haar zorgen en bezwaren verwoord in een brief aan de gemeente. Een zeer terecht opmerking in deze brief is, dat een plan voor een maatschappelijke voorziening alleen slaagt als dit plan door een groot deel van de betrokkenen wordt gedragen. Met andere woorden als er breed draagvlak is.

Een nieuwe maatschappelijke voorziening past volgens ons echter nog steeds in een kern als Puth, waarbij niet alleen het rijke Puther verenigingsleven een plek krijgt maar ook sociale voorzieningen. Op deze manier draagt de BMV Puth bij aan de leefbaarheid van de kern. Dit overwegende is ook in Beekdaelen besloten om door te gaan met de ontwikkeling van plannen voor een brede maatschappelijke voorziening in Puth.

Samen met de inwoners, verenigingen en maatschappelijke partners in Puth, willen we werken aan een passend ontwerp voor de BMV Puth. Een ontwerp dat past bij de behoefte van de kern, nu en in de toekomst en dat kan rekenen op breed draagvlak van alle belanghebbenden.

Omgevingsmanager

Inwoners geven daarnaast ook aan dat de aspecten die genoemd zijn in de bezwaren en ook aangehaald zijn in eerder gesprekken, onvoldoende aandacht hebben gekregen. Deze opmerkingen nemen wij zeer ter harte.  Als gemeente willen we dit voortvarender gaan oppakken door de omgeving meer gaan betrekken bij de plannen en starten we een intensiever omgevingsproces worden op. Hiervoor hebben we een externe omgevingsmanager aangetrokken, die ons in dit proces begeleid en adviseert.

Opmerkingen en suggesties omgeving

Op 9 november 2020 zijn de inwoners van Puth met een brief geïnformeerd over de beoogde plannen voor een gemeenschappelijke voorziening. Inwoners werd gevraagd reactie te sturen met ideeën en suggesties voor een gemeenschapsvoorziening. In totaal hebben we dertig reactieformulieren ontvangen. Een groot aantal van de reacties hebben betrekking op de vraag of een nieuw gemeenschapshuis wel nodig is of waarom de renovatie van oude locaties niet is overwogen. Daarnaast werd gevraagd om een nadere onderbouwing van de locatiekeuze. Als mogelijke locatie werd ook het huidige kerkgebouw genoemd. Ook werd gevraagd om meer duidelijkheid te geven over de aard en de omvang van de beoogde brasserie. Net zoals ook al uit de bezwaren naar voren kwam, werd aandacht gevraagd voor de mogelijke verkeersoverlast (ontsluiting en parkeren), waterhuishouding en geluid. Alle reacties, nemen we mee in de verdere planvorming. 

Kerk Puth als mogelijke locatie?

De kerk in Puth maakt een moeilijke tijd door, hierover heeft u andere via de onafhankelijke Facebookpagina “Toekomst kerk Puth” kennis van kunnen nemen.

Bezorgde omwonenden hebben daarnaast een enquête online gezet, waarbij is gevraagd naar de toekomst van de kerk. Daarbij is ook geïnformeerd naar de mogelijke invulling van een gemeenschapsvoorziening in de kerk.

Uitslag enquête

De uitkomsten van de enquête zijn met de gemeente gedeeld en hebben wij met toestemming van de opstellers gedeeld op de gemeentelijke website.

In totaal hebben 337 inwoners de enquête ingevuld. Door 87% van de mensen die hebben gereageerd, is aangeven dat er behoefte is aan een gemeenschapshuis in Puth.

Ten aanzien van de locatie voor het gemeenschapshuis in Puth heeft 46% aangegeven de locatie van de kerk de beste locatie voor het gemeenschapshuis te vinden en 36% vindt de locatie van de voormalige voetbalkantine aan de Sittarderweg de beste locatie.

Het is echter nog te vroeg om conclusies te trekken over een locatie. Op dit moment weten we bijvoorbeeld nog niet in welke staat de fundering van de kerk is. Dit is belangrijk voor een eventuele toekomstige invulling van de kerk. Een expert-onderzoek moet uitwijzen in welke staat het gebouw precies verkeert en wat bouwtechnisch de (on)mogelijkheden zijn.

Daarnaast moet bekeken worden of de te maken investeringen en de exploitatie, realistisch en haalbaar zijn. Zodra verdere informatie beschikbaar is, nemen we de inwoners van Puth hierin uiteraard mee.

Nieuw plan

Op basis van de reacties van de bewoners, de resultaten van de enquête en rekening houdend met de uitspraak van de Raad van State wil de gemeente de plannen in zijn geheel opnieuw beoordelen en nagaan op welke punten het plan aangepast kan worden om tegemoet te komen aan de bezwaren van de omgeving. In het nieuwe plan moet, in het kader van de zogenaamde 'ladder duurzame verstedelijking', onderbouwd worden dát er voldoende behoefte is aan de voorzieningen. Daarnaast moeten enkele haalbaarheidsonderzoeken nader onderbouwd worden. Ten slotte verdienen met name de aspecten ontsluiting, parkeren en verkeersafwikkeling maar ook waterhuishouding en overlast (geluid) aandacht. Er zal in een nieuw plan ook goed nagedacht moeten worden over omvang en openingstijden van eventuele horeca.

Vervolgstappen

In de komende periode worden de volgende stappen genomen:

  • Onderzoek bouwkundige staat van de kerk
  • Overleg omwonenden en gebruikers 
  • Onderzoeken financiële haalbaarheid
  • Concept horeca verder uitwerken
  • Opstellen nieuw ontwerp en landschapsplan

Zodra de onderzoeken afgerond zijn (naar verwachting medio juni 2021), willen we de omgeving en de gemeenteraad informeren over de haalbaarheid van een aangepast plan. 
Is er breed draagvlak voor het aangepaste plan, dan starten we met een nieuwe bestemmingsplanprocedure.

Heeft u gevonden wat u zocht?