Nummer 2  d.d. 2 augustus 2022

Colofon

Dit is de nieuwsbrief over de gebiedsontwikkeling rond De Gyselaar in Amstenrade. In deze nieuwsbrief informeren wij u over relevante ontwikkelingen, inwonersbijeenkomsten en werkzaamheden.

Deze nieuwsbrief wordt digitaal verspreid. Aan- en afmelden voor de nieuwsbrief regelt u via de hieronder vermelde webpagina.

Uitgebreide informatie over de gebiedsontwikkeling leest u op www.beekdaelen.nl/gyselaar. Heeft u vragen? E-mail uw vraag dan naar gemeente@beekdaelen.nl onder vermelding van ‘De Gyselaar’. Of neem telefonisch contact op via 088 – 4502000.

Update renovatie gemeenschapshuis en sportzalen ‘De Koeteleboet’

Begin juni is een start gemaakt met de renovatie van De Koeteleboet. De renovatie betreft het gemeenschapshuis, de sporthal en de spiegelzaal.  De bibliotheek valt buiten de renovatie, maar hier wordt op verzoek van de gebruikers wel de verlichting vervangen en een automatische toegangsdeur geplaatst. De herinrichting van de openbare ruimte rond De Koeteleboet zal op een later, nog te bepalen, moment plaatsvinden.

De renovatie is inmiddels in volle gang. In de afgelopen weken hebben de gebruikers het gemeenschapshuis leeggeruimd en is gestart met de sloopwerkzaamheden. 

Op de onderstaande foto is een doorkijk te zien vanaf de voormalige bar naar de ingang van het gemeenschapshuis en de gang.

toelichting staat boven de afbeelding

Op de volgende foto is een doorkijk te zien vanaf de hoofdingang, met links de gang en rechts het gemeenschapshuis.

toelichting staat boven de afbeelding

Op de laatste foto is een doorkijk te zien naar de straatzijde, gezien vanaf de voormalige bar.

toelichting staat boven de afbeelding

Planning werkzaamheden

In de komende periode wordt onder andere gewerkt aan het:

  • renoveren (opschuren en lakken) van de vloeren in de sporthal en de spiegelzaal. In de sporthal komt een volledig nieuwe laag op het hout die voldoet aan de nieuwste eisen;
  • vervangen van alle sanitaire voorzieningen, zoals toiletten en douches;
  • opnieuw indelen van het gemeenschapshuis: het krijgt een ‘open karakter’ en een terras aan de voorzijde;
  • vernieuwen van de dakbedekking en dakisolatie. Dit gebeurt mede in het kader van verduurzaming;
  • plaatsen van zogenaamde W + E installaties in wanden, vloeren en plafonds. Denk bijvoorbeeld aan elektra, verwarming, riolering en ventilatie. 

In de bouwvak (8-26 augustus) wordt de vloer van de sporthal gerenoveerd. De sporthal en kleedkamers zijn dan voor de start van het nieuwe schooljaar klaar. De school kan dus direct starten met de gymlessen en ook de sportverenigingen kunnen dan weer gebruik maken van de sporthal. Het sanitair zal medio september klaar zijn.

Helaas duren de werkzaamheden in het gemeenschapshuis en de spiegelzaal langer dan verwacht. Dit komt door de zeer lange levertijden van materialen op dit moment. Het betekent concreet dat:

  • de spiegelzaal in september en oktober wordt gerenoveerd en vanaf begin november weer te gebruiken is. De gebruikers van de spiegelzaal kunnen tot die tijd terecht in De Oirsprong in Oirsbeek; 
  • de renovatie van het gemeenschapshuis tot en met november duurt. 

De gehele renovatie zal dus pas rond 1 december 2022 klaar zijn. Dat is een week of 6 later dan aanvankelijk gepland.

Helaas brengt een renovatie altijd wel enige vorm van overlast met zich mee. Daarvoor vragen wij uw begrip.

Aanleg trainingsveld voetbalvereniging

In de plannen van ‘gebiedsontwikkeling De Gyselaar’ is de aanleg van een trainingsveld met kunstgras voorzien bij de voetbalvereniging. Dit trainingsveld wordt gerealiseerd aan de kopse kant van het huidige hoofdveld (noordzijde).

De toegang tot het trainingsveld wordt openbaar, behalve tijdens de uren dat de voetbalvereniging het veld gebruikt voor trainingen en wedstrijden. De school heeft aangegeven tijdens schooluren ook graag gebruik te willen maken van het trainingsveld. De exacte invulling hiervan wordt nog nader bepaald.

Om het trainingsveld aan te kunnen leggen, dient een groenstrook aan de kopse kant van het hoofdveld te worden verwijderd. Hierbij worden ook enkele bomen gekapt. Deze groenstrook fungeert als vliegroute voor vleermuizen en er is vliegend hert aangetroffen. 

Daarom is eind februari een ontheffingsaanvraag ingediend aangaande de Wet Natuurbescherming bij de Provincie Limburg en zijn er in diezelfde periode tijdelijke nestkasten voor vleermuizen geplaatst in het naastgelegen waterbuffergebied (zie afbeelding).

toelichting staat boven de afbeelding
Foto: een van de nieuwe vleermuiskasten, direct na plaatsing in februari 2022

Vanaf september worden er ook nog andere maatregelen getroffen om de aantasting van de natuur te beperken tot een minimum. Het gaat dan onder andere om het plaatsen van broedstoven voor het Vliegend hert in de naastgelegen waterbuffergebied, een gefaseerde bomenkap en de plaatsing van permanente nestkasten voor vleermuizen in de gevels van nieuwe gebouwen. 

De ontheffingsverlening van de provincie is medio juli door de gemeente ontvangen. Dat betekent dat direct na de bouwvak, eind augustus/begin september (week 35), gestart wordt met de werkzaamheden. De verwachting is dat deze werkzaamheden 8 weken duren en dat het trainingsveld in oktober in gebruik genomen kan worden.

Planning werkzaamheden

Op korte termijn zal er ook meer bekend worden over de planning van de eerste werkzaamheden nabij het voetbalveld, zoals het bouwrijp maken van de locatie voor de bouw van de nieuwe voetbalkantine en het kindcentrum. Daarover informeren wij u met een volgende nieuwsbrief.

Informatiebijeenkomsten

In het najaar worden weer enkele informatiebijeenkomsten voor de inwoners van Amstenrade georganiseerd. Deze zullen hoogstwaarschijnlijk in oktober, vóór de herfstvakantie, plaatsvinden. Zodra de datum en locatie bekend zijn, informeren wij u hierover.

Heeft u in de tussentijd vragen? Neem dan telefonisch contact met ons op via 088 – 4502000. Of stuur een e-mail naar gemeente@beekdaelen.nl onder vermelding van ‘De Gyselaar’.