Nummer 3  d.d. 20 september 2022

Colofon

Dit is de nieuwsbrief over de gebiedsontwikkeling rond De Gyselaar in Amstenrade. In deze nieuwsbrief informeren wij u over relevante ontwikkelingen, inwonersbijeenkomsten en werkzaamheden.

Deze nieuwsbrief wordt digitaal verspreid. Aan- en afmelden voor de nieuwsbrief regelt u via de hieronder vermelde webpagina.

Uitgebreide informatie over de gebiedsontwikkeling leest u op www.beekdaelen.nl/gyselaar. Heeft u vragen? E-mail uw vraag dan naar gemeente@beekdaelen.nl onder vermelding van ‘De Gyselaar’. Of neem telefonisch contact op via 088 – 4502000.

Informatiebijeenkomsten op 12 oktober

Graag praten wij u persoonlijk bij over de aankomende werkzaamheden, zoals de bouw van de nieuwe accommodatie van de voetbalvereniging. Daarom organiseren wij op woensdag 12 oktober enkele informatiebijeenkomsten. Helaas is De Koeteleboet dan nog niet beschikbaar. Daarom organiseren wij deze bijeenkomsten deze keer in het gemeentehuis van Schinnen.

U kunt zich aanmelden via www.beekdaelen.nl/gyselaar. Wij ontmoeten u graag op 12 oktober!

Nieuwe brochure over de gebiedsontwikkeling De Gyselaar

Als bijlage bij het weekblad Goed Nieuws van 20 september, is in de kern Amstenrade een brief van gemeente Beekdaelen en een brochure over de gebiedsontwikkeling De Gyselaar verspreid. Deze brochure voor de inwoners van Amstenrade wordt aangeboden door INNOVO, ZOwonen, Cicero Zorggroep en gemeente Beekdaelen en is tot stand gekomen met medewerking van verschillende partijen die betrokken zijn bij de gebiedsontwikkeling.

Ontvangt u als inwoner van Amstenrade het weekblad Goed Nieuws niet in uw brievenbus en heeft u de brief en brochure dus niet ontvangen? 
Dan kunt u de brief digitaal nalezen via www.beekdaelen.nl/gyselaar. (De informatie uit deze brief is overigens ook opgenomen in deze digitale nieuwsbrief). Een exemplaar van de brochure kunt u aanvragen via 088 – 450 2000 of ophalen bij de receptie in het gemeentehuis in Schinnen.

Update renovatie gemeenschapshuis en sportzalen ‘De Koeteleboet’

De renovatie van de sportzaal heeft iets vertraging opgelopen, maar wordt deze week afgerond. 
Onder andere de basisschool kan dan weer gebruik maken van de zaal voor de gymlessen.
De overige werkzaamheden verlopen nog volgens planning, zoals vermeld in de vorige nieuwsbrief.
De gehele renovatie zal rond 1 december 2022 klaar zijn.

Aanleg trainingsveld voetbalvereniging en Vliegend Hert

Het nieuwe trainingsveld wordt gerealiseerd aan de kopse kant van het huidige hoofdveld (noordzijde). Met de aanleg is inmiddels gestart; de werkzaamheden duren tot medio/eind oktober.  

Om het trainingsveld aan te kunnen leggen, diende een groenstrook te worden verwijderd en enkele bomen te worden gekapt. Deze werkzaamheden zijn inmiddels afgerond. Daar is overigens zorgvuldig ecologisch onderzoek en een ontheffingsaanvraag bij de Provincie Limburg (Wet Natuurbescherming) aan vooraf gegaan, omdat deze groenstrook fungeert als vliegroute voor vleermuizen en er ook Vliegend Hert is aangetroffen.

Begin dit jaar zijn al nieuwe, tijdelijke nestkasten voor vleermuizen geplaatst in het naastgelegen waterbuffergebied. Begin deze maand, vlak vóór het verwijderen van de groenstrook en de bomenkap, is samen met een ecoloog en IVN een extra check op broedende vogels uitgevoerd. Deze zijn niet aangetroffen. Wel is het Vliegend Hert aangetroffen en zijn er, ook in samenwerking met IVN en deskundigen, nieuwe broedstoven voor het Vliegend Hert geplaatst in het buffergebied.

Omdat het onmogelijk is om van buitenaf vast te stellen waar zich een natuurlijke broedstoof bevindt (dit kun je pas ontdekken als je begint te graven), was voorzichtigheid geboden. Het Vliegend Hert is namelijk erg kwetsbaar. Het verplaatsen van de broedstoven heeft daarom ook onder ecologische begeleiding plaats gevonden. 
De nieuwe broedstoven moesten in deze periode geplaatst worden. Eerder was niet mogelijk, omdat het vrouwtje zich vanaf ca. juni tot half augustus in de grond graaft om eitjes te leggen. En na september vindt het verpoppen van de rupsen plaats.

Enkele afbeeldingen van de verplaatsing van de broedstoven van het Vliegend Hert vindt u onderaan deze pagina.

Start bouwrijp maken gebied tussen De Gyselaar en Limietweg

Om de accommodatie van de voetbalvereniging en het Kindcentrum te kunnen bouwen, moet er vrachtverkeer het gebied in kunnen rijden en materialen kunnen lossen. Om dit mogelijk te maken, wordt het gebied ‘bouwrijp’ gemaakt. De werkzaamheden starten deze week en duren ca. 6 weken.

De Limietweg wordt verbreed vanaf de drempel tot aan de inrit bij de voetbalvereniging, zodat deze breed genoeg wordt voor vrachtwagens. Aan de linkerzijde van de weg wordt een strook extra asfalt gelegd. De bomen aan de rechterzijde van de Limietweg blijven staan.
Rond het huidige gebouw van de voetbalvereniging wordt een (tijdelijke) geasfalteerde verharding aangelegd. Dit is nodig voor de opslag van materialen en het kunnen draaien van vrachtwagens. Deze verharding wordt verwijderd zodra de grote bouwwerkzaamheden afgerond zijn.

In de afgelopen weken zijn enkele bomen gekapt nabij de voetbalkantine om plaats te maken voor de aan te leggen verharding. De patiowoningen van ZOwonen worden, mede om veiligheidsredenen, afgeschermd van de bouwwerkzaamheden, door het plaatsen van (bouw)hekken.

De woningen, het woonwagenkamp en de schutterij aan de Limietweg blijven in principe bereikbaar. Het kan echter een keer voorkomen, door bepaalde werkzaamheden, dat (een deel van) de weg wordt afgesloten. We proberen de duur van de afsluiting zo kort mogelijk te houden.

Route en rijtijden bouwverkeer

Het bouwverkeer zal straks een eenrichtingsroute door het gebied volgen. Vrachtverkeer zal het gebied inrijden via de Limietweg en dan naar de geasfalteerde verharding bij de voetbalkantine rijden. Van daaruit zal het verkeer het gebied verlaten via de weg tussen de patiowoningen en het terrein van Cicero, en vervolgens via De Gyselaar naar de Hommerter Allee.

Tijdens het bouwrijp maken van het gebied, wordt de eenrichtingsroute aangelegd. Tot de fase ‘bouwrijp maken’ is afgerond, zal het bouwverkeer via de Limietweg in- én uitrijden. Dit is dus tijdelijk. 

Wij maken met de verschillende aannemers en leveranciers afspraken over de toegestane rijtijden. Voor aanvang van de school ’s-ochtends en bij het uitgaan van de school ‘s-middags, dus op de momenten dat er veel verkeer is bij de school en op De Gyselaar, zullen er in principe geen vrachtwagens door het gebied rijden.

Mogelijke overlast

Helaas brengen bouwwerkzaamheden altijd wel enige vorm van overlast met zich mee, zeker voor de omwonenden. Denk bijvoorbeeld aan mogelijke geluidsoverlast tijdens werkuren, het zwaardere bouwverkeer en het parkeren van werkbussen. Daarvoor vragen wij uw begrip.
Ervaart u tijdens de werkzaamheden bovenmatige overlast, laat het ons dan weten per e-mail via gemeente@beekdaelen.nl of telefonisch via 088 – 450 2000.

Foto's aanleg broedstoven Vliegend Hert

aanleg broedstoven Vliegend Hert
aanleg broedstoven Vliegend Hert
aanleg broedstoven Vliegend Hert