Gemeente Beekdaelen werkt aan de Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie laat zien hoe Beekdaelen er in 2040 uitziet.

We moeten nu al nadenken over de leefomgeving in de toekomst en we moeten keuzes maken. Dit doen we samen met inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke partners. Samen bepalen we wat we belangrijk vinden als het om onze leefomgeving gaat en waar we trots op zijn. Dit kan gaan over alles wat we buiten zien, ervaren, horen en ruiken. Voorbeelden hiervan zijn gebouwen, wegen, stoepen en water, maar ook gras, bomen en monumenten. Het kan gaan over vergrijzing, het omgaan met het buitengebied, bereikbaarheid, en winkelaanbod. Over gezondheid, veiligheid, hoe we in de toekomst energieneutraal kunnen worden en hoe we omgaan met klimaatverandering.

logo Op weg naar de omgevingswet

Hoe staat de gemeente er nu voor?

Om te bedenken hoe de gemeente Beekdaelen er in 2040 uit moet zien, moeten we eerst weten hoe de gemeente er nu voor staat. Ons vertrekpunt staat in het Bureau en veldonderzoek (momentopname 2022). Hierin staat wat Beekdaelen uniek maakt, hoe Beekdaelen in elkaar zit en waar we aan werken voor de toekomst.
Dit document vindt u bij ‘Documenten’ onderaan deze pagina.

Waar gaat de gemeente naar toe?

We willen allemaal de mooie dingen waar we trots op zijn in onze leefomgeving graag beschermen of zelfs verbeteren. Maar we willen ook nieuwe doelen bereiken. Deze doelen vertalen we in ambities en leggen we vast in de Omgevingsvisie. In de omgevingsvisie staat dus eigenlijk waar we de komende 18 jaar mee aan de slag gaan. Hier kunnen onze inwoners, ondernemers, verenigingen en andere organisaties op terugvallen.

Meedoen

De gemeente Beekdaelen zet in op een breed participatieproces als onderdeel van het opstellen van de omgevingsvisie. 

  • Er zijn diverse raadsbijeenkomsten georganiseerd.
  • Het college en de ambtelijke organisatie zijn bevraagd.
  • Er is een enquête uitgezet waarop meer dan 2.000 responses zijn ontvangen.
  • Er zijn 2 bijeenkomsten voor inwoners en ondernemers georganiseerd.
  • Er zijn 4 basisscholen bezocht om leerlingen bij het proces te betrekken.
  • Er heeft een ontwerpsessie plaatsgevonden met onze ketenpartners.
  • Er is een opbouwwerker betrokken om jongvolwassen te bereiken.

Dit participatieproces is opgestart om inzicht te krijgen in de behoeften, wensen en ideeën van onze gemeenschap. In dit verslag staat hetgeen wij opgehaald hebben. Dit dient als basis voor de kernvisie. Door de samenleving te betrekken ligt er nu een breed gedragen kernvisie voor de gemeente Beekdaelen voor. Alle opgehaalde denkbeelden zijn verwerkt in een participatieverslag.

Dit verslag vindt u bij ‘Documenten’ onderaan deze pagina.

Blik op de toekomst

De gemeenschap is trots op haar prachtige landschap en het leven in authentieke dorpskernen. Men is vol lof over de mooie natuur, de rust en de ruimte, het cultureel erfgoed en de eigenheid van de dorpskernen, de sociale cohesie en het actieve verenigingsleven. Dit zijn de kwaliteiten die wij willen behouden en waar mogelijk versterken.

De gemeenschap heeft oog voor de leefomgeving. Op de volgende afbeelding ziet u het gemiddelde. Dit beeld nemen wij graag over. Beekdaelen gaat voor het ontwikkelen van brede welvaart. Dit is in de kernvisie vertaald naar de principes van People, Profit, Planet.

  • People: Sterke, vitale gemeenschappen in authentieke kernen.
  • Profit: Uitnodigend Beekdaelen waar we toekomstgericht werken en ondernemen.
  • Planet: Landschapszorg om duurzaam te leven en te werken met het landschap.
Thema's Aangenaam wonen en Natuurlijk en groen scoren het hoogst. Daarna in afnemende prioriteit de thema's Veilig, Energie en klimaat, Sociaal en vitaal, Bereikbaar, Recreatief, Cultuur en historisch en als laatste Ondernemend.

Het vervolg

In september na het zomerreces worden alle raadsfracties uitgenodigd voor een 1-op-1 gesprek om de inhoud van de concept kernvisie te bespreken. Voorafgaand aan dit gesprek worden de raadsfracties gevraagd om antwoord te geven op een aantal stellingen. Door aan alle raadsfracties dezelfde stellingen voor te leggen worden de overeenkomsten en de verschillen zichtbaar. Dit inzicht helpt bij de uitwerking van de definitieve kernvisie. De definitieve kernvisie wordt door de raad in december 2023 behandeld. Daarna gaan we aan de slag met opstellen van de Ontwerp Omgevingsvisie. Hierop kunt u ter zijner tijd op reageren.

Contact

Heeft u vragen over de Omgevingsvisie, goede ideeën of wilt u meedenken? Neem dan contact met ons op. Dit kunt u het beste doen door een mail te sturen naar omgevingsvisie@beekdaelen.nl.

Oog van de leefomgeving: aangenaam wonen, natuurlijk en groen, cultureel en historisch, energie en klimaat, recreatief, bereikbaar, ondernemend, sociaal en vitaal, veilig.

Documenten

Bijgaande bestanden zijn niet geschikt voor voorleessoftware. Kunt u het pdf niet openen of lezen? Neem dan contact met ons op via gemeente@beekdaelen.nl of via 088  450 2000.

Heeft u gevonden wat u zocht?