Pagina opties

Groter

Samenstelling college

Het dagelijks bestuur van de gemeente Beekdaelen wordt gevormd door het college van burgemeester en wethouders. Het college zorgt onder andere voor het aandragen van beleidsvoorstellen, het nemen van een groot aantal beslissingen en het uitvoeren van de besluiten die de gemeenteraad heeft genomen. De burgemeester is de voorzitter van het college. De gemeentesecretaris is directeur van de ambtelijke organisatie en ondersteunt het college bij haar werkzaamheden. Ieder collegelid heeft een aantal onderwerpen in zijn of haar portefeuille.

Burgemeester Bas Verkerk

De heer mr. drs. G.A.A. (Bas) Verkerk is met ingang van 1 januari 2019 aangesteld tot waarnemend burgemeester van de gemeente Beekdaelen. De waarneming van het burgemeestersambt van Beekdaelen zal naar verwachting ongeveer een half jaar gaan duren tot aan de komst van een nieuwe door de Kroon benoemde burgemeester medio 2019.

De nevenfuncties van de burgemeester en wethouders vindt u op ons raadsinformatiesysteem/iBabs.

Bas Verkerk

Verkerk
contactgegevens en taken Bas Verkerk
FunctieBurgemeester
Taken
 • Openbare orde, veiligheid & rampenbestrijding
 • Integriteit
 • Bestuurlijke coördinatie
 • Communicatie & voorlichting
 • Bedrijfsvoering (met uitzondering van financiën)
 • Toezicht & handhaving

Roy van der Broek

van der Broek
contactgegevens en taken Roy van der Broek
FunctieWethouder
Taken
 • Governance/burger- & overheidsparticipatie/zelfsturing
 • Participatiewet (sociale dienst/ISD Kompas/ISD BOL)
 • Openbare werken/beheer openbare ruimte
 • Groen/natuur (incl. nat. landschap)
 • Economische zaken (incl. recreatie & toerisme)/evenementenbeleid
 • Coördinatie ‘Agenda Beekdaelen 2023’
Politieke partijChristen Democratisch Appèl (CDA)

Jos Timmermans

Timmermans
contactgegevens en taken Jos Timmermans
FunctieWethouder
Taken
 • A76/Bedrijventerreinen
 • MKB/ondernemers
 • Energietransitie
 • Grensoverschrijdende samenwerking (coördinatie)
 • Monumenten & archeologie
 • Cittaslow
 • Duurzaamheid
 • OMNIBUZZ 
 • Woonwagenzaken
Politieke partijChristen Democratisch Appèl (CDA)

Peter Janssen

Janssen
contactgegevens en taken Peter Janssen
FunctieWethouder
Taken
 • Financiën 
 • Jeugdzorg
 • Onderwijs/peuterspeelzalen
Politieke partijChristen Democratisch Appèl (CDA)

Jan Hermans

Hermans
contactgegevens en taken Jan Hermans
FunctieWethouder
Taken
 • Ruimtelijke ordening
 • Omgevingswet
 • Wonen
 • Verkeer/mobiliteit
Politieke partijVernieuwingsgroep

Jeannette Quadvlieg-van Dam

Quadvlieg-van Dam
contactgegevens en taken Jeannette Quadvlieg-van Dam
FunctieWethouder
Taken
 • Welzijn
 • Wmo/eenzaamheid
 • Vliegtuigoverlast/geluid (AWACS/MAA)
 • Water/wateroverlast/riool
 • Vreemdelingen & inburgering
 • Burgerzaken/dienstverlening
Politieke partijVernieuwingsgroep

John Essers

Essers
contactgegevens en taken John Essers
FunctieWethouder
Taken
 • Sport/verenigingen
 • Accommodatiebeleid
 • Kunst & cultuur
 • Bibliotheekwerk
 • Leefbaarheidsinitiatieven
 • Afvalstromen (RWM/Rd4)
 • Gezondheidszorg (GGD)
Politieke partijGroenLinks gedeeld met de PvdA

Nicole Ramaekers

Ramaekers
contactgegevens en taken Nicole Ramaekers
FunctieGemeentesecretaris
Taken
 • Gemeentelijke organisatie Beekdaelen
 • Projectbureau