• Wanneer uw plan afwijkt van het bestemmingsplan, of als het nog niet zeker is of uw plan past in het bestemmingsplan, dan kunt u een principeverzoek aanvragen.
  • Dit houdt in dat u het college verzoekt om in principe medewerking te verlenen aan uw plan.
  • Een principeverzoek kunt u online aanvragen.

Principeverzoek online aanvragen

Regelen

U kunt een principeverzoek online aanvragen.

De gemeente maakt een verkenning waaruit blijkt of uw initiatief met een planologische procedure (bestemmingsplan of afwijking) mogelijk gemaakt kan worden. Deze inschatting maken wij door het (bouw)plan te beoordelen op grond van het meest recente gemeentelijk, provinciaal en rijksbeleid.

Vervolgens brengt de gemeente in kaart welke aspecten bij de ontwikkeling van het (bouw)plan een rol spelen. Dit zijn bijvoorbeeld ecologische waarden, verkeer, archeologie, cultuurhistorie, enzovoorts.

Aan de hand van bovengenoemde stappen wordt een inschatting van de haalbaarheid van het plan gemaakt. Als daaruit blijkt dat uw initiatief niet of gedeeltelijk haalbaar is, geven wij denkrichtingen over hoe het wel haalbaar kan worden.

Op basis van de beoordeling nemen burgemeester en wethouders een besluit over uw verzoek. U wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van het genomen besluit. Als de gemeente een positief besluit heeft genomen kunt u het plan verder uitwerken en een formele aanvraag indienen.

Juridische status

Tegen een principebesluit kan geen bezwaar worden aangetekend. Aan een principebesluit kunnen ook geen rechten worden ontleend. De op grond van een principebesluit gemaakte of nog te maken kosten komen in zijn geheel voor uw rekening, ook indien een eventuele omgevingsvergunning of bestemmingsplanherziening uiteindelijk zou worden afgewezen.

Het college van burgemeester en wethouders houdt zich het recht voor om op basis van een eventuele formele aanvraag tot omgevingsvergunning of tot herziening van het bestemmingsplan gemotiveerd anders te beslissen dan in een principebesluit. Dit kan onder meer aan de orde zijn indien geen medewerking van de gemeenteraad kan worden verkregen.

Een principebesluit blijft twaalf maanden geldig. Indien binnen deze periode geen formele aanvraag tot omgevingsvergunning of tot herziening van het bestemmingsplan zou worden ingediend, komt het principebesluit te vervallen.

Kosten

Voor het behandelen van een principeverzoek/conceptaanvraag dient u leges te betalen. De hoogte van de leges is afhankelijk van de voorbereidingsprocedure van de uiteindelijke vergunningaanvraag.

  • Bij de reguliere (korte) voorbereidingsprocedure: €209,10
  • Bij de uitgebreide voorbereidingsprocedure: €627,25

Als na het principeverzoek een aanvraag omgevingsvergunning volgt, worden de leges van het principeverzoek op de leges van de omgevingsvergunning in mindering gebracht.

Heeft u gevonden wat u zocht?