Het dagelijks bestuur van de gemeente Beekdaelen wordt gevormd door het college van burgemeester en wethouders. Het college zorgt onder andere voor het aandragen van beleidsvoorstellen, het nemen van een groot aantal beslissingen en het uitvoeren van de besluiten die de gemeenteraad heeft genomen. De burgemeester is de voorzitter van het college. De gemeentesecretaris is directeur van de ambtelijke organisatie en ondersteunt het college bij haar werkzaamheden. Ieder collegelid heeft een aantal onderwerpen in zijn of haar portefeuille. 

Contactgegevens college

E-mailberichten voor het college kunt u richten aan het bestuurssecretariaat via bestuurssecretariaat@beekdaelen.nl.

Eric Geurts

Burgemeester Eric Geurts

Functie

Burgemeester

Taken

 • Openbare orde en veiligheid | Toezicht en handhaving
 • Algemene communicatie en voorlichting
 • Integriteit
 • Personeel en Organisatie
 • Intergemeentelijke en grensoverschrijdende samenwerking
 • Burgerzaken en dienstverlening
 • Statushouders en asielzoekers
 • Toerisme en recreatie

Henk Reijnders

Wethouder Henk Reijnders

Functie

Wethouder

Taken

 • Volkshuisvesting (inclusief woonwagenzaken)
 • Vergunningverlening (inclusief monumenten en archeologie)
 • Ruimtelijke ordening (inclusief Omgevingswet)
 • Grondzaken
 • Bedrijventerrein en economie   
 • Milieu (inclusief bodemzaken)   

Politieke partij

Beekdaelen Lokaal

Jan Hermans

Wethouder Jan Hermans

Functie

Wethouder

Taken

 • Openbare ruimte en openbare werken (inclusief buitendienst, water, verkeer en uitvoering IBOR)
 • Awacs
 • Afval (waaronder Rd4/RWM)
 • Klimaatadaptie en energietransitie (ruimtelijke duurzaamheid)
 • Coördinatie fysieke (her)ontwikkeling kernen (op basis van leegstand)

Politieke partij

Vernieuwingsgroep

Peter Janssen

Wethouder Peter Janssen

Functie

Wethouder

Taken

 • Financiën
 • Wmo
 • Jeugdzorg
 • Onderwijs (inclusief kinder- en peuteropvang)
 • Middengebied Zuid-Limburg/NOVI 
 • Coördinatie landschapsontwikkeling

Politieke partij

Christen Democratisch Appèl (CDA)

Levin de Koster

Wethouder Levin de Koster

Functie

Wethouder

Taken

 • Participatiewet (sociale zaken)
 • Sport en cultuur
 • Welzijn breed
 • Subsidieverlening
 • Burgerparticipatie
 • Gezondheid/GGD
 • Coördinatie vitale kernen (waaronder gebouwenbeheer en strategisch accommodatiebeleid)

Politieke partij

Vernieuwingsgroep

Sonja Troisfontaine

Gemeentesecretaris Sonja Troisfontaine

Functie

Gemeentesecretaris

Taken

 • Eerste adviseur van het college van Burgemeester en Wethouders en aanwezig bij de vergaderingen van het college.

 • Directeur van de gemeentelijke organisatie. Vanuit die rol voorzitter van het gemeentelijk managementteam en hoofd van de gemeentelijke organisatie.

De nevenfuncties van de burgemeester en wethouders vindt u op ons raadsinformatiesysteem iBabs.

Nevenfuncties college(externe link)

Heeft u gevonden wat u zocht?