Het dagelijks bestuur van de gemeente Beekdaelen wordt gevormd door het college van burgemeester en wethouders. Het college zorgt onder andere voor het aandragen van beleidsvoorstellen, het nemen van een groot aantal beslissingen en het uitvoeren van de besluiten die de gemeenteraad heeft genomen. De burgemeester is de voorzitter van het college. De gemeentesecretaris is directeur van de ambtelijke organisatie en ondersteunt het college bij haar werkzaamheden. Ieder collegelid heeft een aantal onderwerpen in zijn of haar portefeuille.

Eric Geurts

Burgemeester Eric Geurts

Functie

Burgemeester

Taken

 • Openbare orde, veiligheid en rampenbestrijding
 • Integriteit
 • Bestuurlijke coördinatie
 • Communicatie en voorlichting
 • Bedrijfsvoering  (met uitzondering van financiën)
 • Toezicht en handhaving
 • Recreatie & toerisme
 • Governance/burger- & overheidsparticipatie/zelfsturing
 • Coördinatie ‘Agenda Beekdaelen 2023’

Jos Timmermans

Wethouder Jos Timmermans

Functie

Wethouder

Taken  

 • A76/Bedrijventerreinen
 • MKB/ondernemers
 • Energietransitie
 • Grensoverschrijdende samenwerking (coördinatie)
 • Monumenten & archeologie
 • Cittaslow
 • Duurzaamheid
 • OMNIBUZZ 
 • Woonwagenzaken
 • Economie
 • Openbare werken (inclusief buitendienst en verlichting)

Politieke partij

Christen Democratisch Appèl (CDA)

Peter Janssen

Wethouder Peter Janssen

Functie

Wethouder

Taken    

 • Financiën 
 • Jeugdzorg
 • Onderwijs/peuterspeelzalen
 • Groen/natuur
 • Middengebied Zuid-Limburg
 • Grondzaken

Politieke partij

Christen Democratisch Appèl (CDA)
 

Jan Hermans

Wethouder Jan Hermans

Functie

Wethouder

Taken

 • Ruimtelijke ordening
 • Omgevingswet
 • Wonen
 • Verkeer/mobiliteit

Politieke partij

Vernieuwingsgroep
 

Jeannette Quadvlieg-van Dam

Wethouder Jeannette Quadvlieg-van Dam

Functie

Wethouder

Taken

 • Welzijn
 • Wmo/eenzaamheid
 • Vliegtuigoverlast/geluid (AWACS/MAA)
 • Water/wateroverlast/riool
 • Vreemdelingen & inburgering
 • Burgerzaken/dienstverlening

Politieke partij

Vernieuwingsgroep

John Essers

Wethouder John Essers

Functie

Wethouder

Taken

 • Sport/verenigingen
 • Accommodatiebeleid
 • Kunst & cultuur
 • Bibliotheekwerk
 • Leefbaarheidsinitiatieven
 • Afvalstromen (RWM/Rd4)
 • Gezondheidszorg (GGD)
 • Participatiewet
 • SESS
 • Paardensport (hoort thuis bij ‘sport/verenigingen')
 • CUP project ‘Puth’

Politieke partij

GroenLinks gedeeld met de PvdA
 

Sonja Troisfontaine

Functie

Gemeentesecretaris

Taken

 • Eerste adviseur van het college van Burgemeester en Wethouders en aanwezig bij de vergaderingen van het college.

 • Directeur van de gemeentelijke organisatie. Vanuit die rol voorzitter van het gemeentelijk managementteam en hoofd van de gemeentelijke organisatie.

De nevenfuncties van de burgemeester en wethouders vindt u op ons raadsinformatiesysteem iBabs.

Nevenfuncties college

Heeft u gevonden wat u zocht?