Wilt u gaan slopen? Dan moet u dit bijna altijd melden bij de gemeente. Lees hier wat u in uw situatie nog meer moet regelen.

Onder de sloopactiviteit uit de Omgevingswet vallen het fysiek slopen van een bouwwerk en/of het verwijderen van asbest uit een bouwwerk. Bedrijven en particulieren die iets (laten) slopen, moeten dit in bepaalde gevallen van tevoren melden bij het bevoegd gezag.

Let op: Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Hierin staan alle wetten en regels voor de fysieke leefomgeving. Het is een wet die gaat over alles wat u buiten ziet, hoort of ruikt. Lees meer over Omgevingswet.

Omgevingswet

Wilt u slopen?

Doe dan de Vergunningcheck op het omgevingsloket(externe link). Daar staan alle regels over het verwijderen van asbest overzichtelijk bij elkaar.
Vanuit deze check kunt u eenvoudig de melding gaan doen. Gebruik hiervoor DigiD of e-Herkenning.

Omgevingsloket(externe link)

Wat moet ik doen?

Het is verboden een bouwwerk of gedeelte daarvan te slopen als daarbij asbest wordt verwijderd of de hoeveelheid sloopafval meer dan 10 m3 bedraagt, zonder dit voorafgaand aan de sloopwerkzaamheden te melden. Die 10 m3 geldt per sloopactiviteit.

Binnen vier weken of 7 weekdagen?

Doe de melding ten minste vier weken voor het begin van de sloopwerkzaamheden. 
De melding moet ten minste een week zijn als:

 • de sloopwerkzaamheden in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden worden verricht aan een asbesthoudende toepassing en handhaving van de termijn tot onnodige leegstand zou leiden of het gebruiksgenot van het bouwwerk ernstig zou belemmeren; of
 • de sloopwerkzaamheden bestaan uit het anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf in zijn geheel verwijderen van geschroefde, asbesthoudende platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn, anders dan dakleien, of van asbesthoudende vloertegels of niet-gelijmde, asbesthoudende vloerbedekking, uit een woonfunctie of nevengebruiksfunctie daarvan, voor zover die woonfunctie of die nevengebruiksfunctie niet in het kader van een beroep of bedrijf wordt gebruikt of bedoeld is voor gebruik in dat kader en de oppervlakte van de te verwijderen asbesthoudende platen, vloertegels of vloerbedekking in totaal ten hoogste 35 m2 bedraagt.

Wat moet de melding bevatten?

 • naam en adres eigenaar van het gebouw dat asbest bevat
 • naam en adres uitvoerder van de werkzaamheden
 • dagtekening
 • adres, kadastraal nummer en soort gebouw dat asbest bevat
 • de data en tijdstippen waarop u gaat slopen
 • hoe u gaat slopen
 • gegevens over de afvalstoffen en hoe u deze gaat afvoeren
 • een situatietekening op schaal van het perceel waar de te slopen bouwwerken op zijn aangegeven.

Let op: een onvolledige melding is geen melding.

Hoe lang duurt het?

U kunt 4 weken na uw melding beginnen met slopen. Als u een melding hebt gedaan voor werkzaamheden die u uiterlijk 7 dagen van tevoren moest melden, kunt u na 7 dagen beginnen met de sloop.

Als u bericht hebt gekregen dat uw melding niet volledig is, mag u nog niet beginnen. U moet eerst een nieuwe melding doen. De termijn begint dan opnieuw.

Informeren: begin en beëindiging sloopwerkzaamheden

 • Tenminste twee werkdagen voor het begin van de sloopwerkzaamheden wordt het bevoegd gezag geïnformeerd.
 • Uiterlijk op de eerste werkdag na beëindiging van de sloopwerkzaamheden geïnformeerd.

Aanvullende informatie over asbest

Ook interessant Asbest verwijderen

Heeft u gevonden wat u zocht?