Verzoek om handhaving

Indien u denkt dat er wet- en regelgeving wordt overtreden kunt u een handhavingsverzoek indienen.

Aan welke voorwaarden moet een handhavingsverzoek voldoen?

1. U moet belanghebbende zijn

Om een handhavingsverzoek in te kunnen dienen, moet u belanghebbende zijn. Dat bent u bijvoorbeeld als uw buren een omgevingsvergunning hebben gekregen voor een uitbouw aan hun woning. Om te kunnen beoordelen of u daadwerkelijk belanghebbende bent, is het noodzakelijk dat wij weten wie om handhaving verzoekt. Een anoniem verzoek kunnen wij daarom niet in behandeling nemen. Wij kunnen niet voorkomen dat (in de loop van de procedure) bekend wordt dat u het verzoek heeft ingediend. Wij nemen een besluit op uw verzoek.

2. U kunt dit alleen schriftelijk indienen bij het bevoegd gezag

U moet vermelden dat het gaat om een verzoek om handhaving gericht aan het college van B&W van Beekdaelen. U kunt dit sturen naar: Gemeente Beekdaelen, Postbus 22000, 6360 AA Nuth

3. Het verzoek dient uw naam, ondertekening, adres en dagtekening te bevatten

Wij hebben dit nodig om te beoordelen of u belanghebbende bent bij de handhaving waar u om vraagt. Als u geen belanghebbende bent bij de gevraagde handhaving dan wordt uw verzoek niet in behandeling genomen.

4. Het verzoek dient concreet te zijn

U dient aan te geven om welke overtreding het gaat. U dient te onderbouwen waarom u van mening bent dat er wet- en/of regelgeving wordt overtreden. Dit kan door informatie en/of stukken die u relevant acht mee te zenden. Daarnaast moeten wij wel weten waar en wanneer er gecontroleerd dient te worden.

De gemeente neemt over uw verzoek een formeel besluit, waartegen u bezwaar en beroep kunt instellen.