Wanneer uw plan afwijkt van het omgevingsplan, of als het nog niet zeker is of uw plan past in het omgevingsplan, dan kunt u een principeverzoek aanvragen.

Let op: Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Hierin staan alle wetten en regels voor de fysieke leefomgeving. Het is een wet die gaat over alles wat u buiten ziet, hoort of ruikt. Lees meer over Omgevingswet.

Omgevingswet

Wat is het?

Een vooroverleg (principeverzoek) is bedoeld voor complexere plannen (o.a. gebruikswijziging) die niet passen in het geldende omgevingsplan en waarvoor een wijziging van het omgevingsplan noodzakelijk is of een projectprocedure moet worden doorlopen. Indien u bouwplannen heeft waarvan u wilt weten of deze voldoet aan het omgevingsplan, dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen.

Aan een principeverzoek zijn kosten verbonden.

Regelen

Dit houdt in dat u het college verzoekt om in principe medewerking te verlenen aan uw plan. U kunt een principeverzoek online aanvragen. U dient hiervoor de gehele aanvraag te doorlopen. Pas op het einde is het mogelijk om te kiezen voor ‘concept-verzoek’ (vooroverleg).

Omgevingsloket(externe link)

De gemeente maakt een verkenning waaruit blijkt of uw initiatief met een planologische procedure (wijzigen omgevingsplan of afwijking) mogelijk gemaakt kan worden. Deze inschatting maken wij door het (bouw)plan te beoordelen op grond van het meest recente gemeentelijk, provinciaal en rijksbeleid.

Vervolgens brengt de gemeente in kaart welke aspecten bij de ontwikkeling van het (bouw)plan een rol spelen. Dit zijn bijvoorbeeld ecologische waarden, verkeer, archeologie, cultuurhistorie, enzovoorts.

Aan de hand van bovengenoemde stappen wordt een inschatting van de haalbaarheid van het plan gemaakt. Als daaruit blijkt dat uw initiatief niet of gedeeltelijk haalbaar is, geven wij denkrichtingen over hoe het wel haalbaar kan worden.

Op basis van de beoordeling nemen burgemeester en wethouders een besluit over uw verzoek. U wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van het genomen besluit. Als de gemeente een positief besluit heeft genomen kunt u het plan verder uitwerken en een formele aanvraag indienen.

Zelf nakijken

U kunt ook op omgevingswet.overheid.nl(externe link) zelf bekijken welke bestemming op uw adres rust. 

Juridische status

Tegen een principebesluit kan geen bezwaar worden aangetekend. Aan een principebesluit kunnen ook geen rechten worden ontleend. De op grond van een principebesluit gemaakte of nog te maken kosten komen in zijn geheel voor uw rekening, ook indien een eventuele omgevingsvergunning of wijziging van het omgevingsplan uiteindelijk zou worden afgewezen.

Het college van burgemeester en wethouders houdt zich het recht voor om op basis van een eventuele formele aanvraag tot omgevingsvergunning of wijziging van het omgevingsplan gemotiveerd anders te beslissen dan in een principebesluit. Dit kan onder meer aan de orde zijn indien geen medewerking van de gemeenteraad kan worden verkregen.

Geldigheid

Een principebesluit blijft twaalf maanden geldig. Indien binnen deze periode geen formele aanvraag tot omgevingsvergunning of tot aanvraag tot het wijzigen van het omgevingsplan zou worden ingediend, komt het principebesluit te vervallen.

Kosten

Voor het verzoek tot vooroverleg van het initiatief dient u leges te betalen.
Als na het principeverzoek een aanvraag omgevingsvergunning of een aanvraag tot het wijzigen van het omgevingsplan volgt, worden de leges van het principeverzoek op de leges van de omgevingsvergunning in mindering gebracht.

Voor de kosten kunt u de legesverordening(externe link) raadplegen.

Heeft u gevonden wat u zocht?