In een bestemmingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. De gemeente kan op eigen initiatief een bestemmingsplan wijzigen, bijvoorbeeld bij een verandering van het beleid. Maar het komt ook voor dat u als inwoner of bedrijf (bouw)plannen heeft die strijdig zijn met het geldende bestemmingsplan.

Als in zo'n geval uw verzoek niet voor ontheffing van het bestemmingsplan in aanmerking komt, kunt u een verzoek indienen voor wijziging van het bestemmingsplan. Het verzoek tot wijziging moet schriftelijk worden ingediend.

De gemeente is niet verplicht om mee te werken aan wijziging van een bestemmingsplan, maar zal hiertoe eerder bereid zijn als de verandering past in het gevoerde beleid.

Bij grote wijzigingen geldt een uitgebreide procedure. Dan is het goed eerst even langs te gaan bij het loket Bouwen en wonen van de gemeente. U kunt daar te weten komen of een eventuele aanpassing van het bestemmingsplan haalbaar is, hoe dat in z’n werk gaat en ook hoeveel dat gaat kosten. Vaak wordt dan geadviseerd eerst een principeverzoek te doen. U krijgt dan een schriftelijke principe-uitspraak van het college of men bereid is het bestemmingsplan aan te passen. Als de gemeente uw verzoek voor de wijziging afwijst, kunt u daar tegen geen bezwaar en beroep aantekenen.

Principeverzoek online aanvragen

Wat moet ik doen?

Bestaand bestemmingsplan aanpassen

Indien het college in het principeverzoek positief heeft geadviseerd, kunt u de definitieve bestemmingswijziging aanvragen via www.omgevingsloket.nl(externe link).

Een bestemmingsplan dat nog niet definitief is, wordt een ontwerpbestemmingsplan genoemd.

  • De gemeente maakt een ontwerpbestemmingsplan. Dit wordt van tevoren bekendgemaakt in een huis-aan-huisblad en op de website.
  • Bekijk het ontwerpbestemmingsplan via Ruimtelijkeplannen.nl(externe link) of op afspraak in het gemeentehuis.
  • U kunt binnen zes weken nadat het ontwerpbestemmingsplan bekend is gemaakt uw mening geven.
  • De gemeente stelt daarna het bestemmingsplan vast.
  • Wanneer u nog steeds wilt dat het bestemmingsplan wordt aangepast, kunt u dit binnen zes weken nadat de gemeente het plan heeft vastgesteld aangeven. Dit wordt beroep aantekenen genoemd en doet u bij de Afdeling bestuursrechtspraak(externe link) van de Raad van State.

Wat heb ik nodig?

Om duidelijk te maken waarom u het bestemmingsplan wilt aanpassen, geeft u bij uw aanvraag de volgende documenten aan de gemeente:

  • Een omschrijving van uw bouwplannen
  • Bouwtekeningen van de situatie zoals die nu is én van de nieuwe situatie
  • Situatietekeningen en/of een plattegrond
  • Een goede ruimtelijke onderbouwing: Waarom kan hier van het bestemmingsplan worden afgeweken?

Aanvullende informatie

Let op! Is het bestemmingsplan aangepast en wilt u daarna gaan bouwen? Dan hebt u nog wel een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig. Deze vraagt u aan via Omgevingsloket.nl(externe link).

Wat kost het?

De kosten voor het wijzigen van een bestemming zijn per plan verschillend. Voor de kosten kunt u de legesverordening(externe link) raadplegen.

Heeft u gevonden wat u zocht?