De inhoud is geladen.

Logo gemeente Beekdaelen

Blauwe Ader: Schimmert

Blauwe Ader: Schimmert

De Blauwe Ader Schimmert is een grote nieuwe rioolbuis speciaal voor opvang van regenwater, die wordt aangelegd naast het bestaande hoofdriool. De capaciteit van het rioolstelsel wordt daardoor veel groter en schoon regenwater wordt gescheiden opgevangen om zo veel mogelijk te infiltreren in de bodem. De Blauwe Ader is de basis voor de toekomstige aanpak van wateroverlast in Schimmert.

Wat houdt het project Blauwe Ader in?

Het bestaande riool blijven we waar dit kan gebruiken voor het ‘vuil water’ van bijvoorbeeld het toilet, afwasmachine, wasmachine en badkamer. Het nieuwe riool wordt straks alleen gebruikt voor de afvoer van regenwater.

Dit gescheiden systeem voor het afvoeren van vuil water en (schoon) regenwater, heeft als voordeel dat het riool bij hevige of extreme regenbuien niet snel zal overstromen waardoor de kans op wateroverlast veel kleiner wordt. Daarnaast wordt het schone regenwater niet meer onnodig afgevoerd naar de zuiveringsinstallatie, maar via de nieuwe rioolbuis terug de natuur in geleid. Daar profiteert onze natuur van (bijvoorbeeld in tijden van droogte), maar ook de zuiveringsinstallatie wordt daardoor minder belast.

Omvang van de werkzaamheden

De aanpak van de wateroverlast in dit gebied is een flinke klus en ook de aanleg van de Blauwe Ader is een groot project. De nieuwe riolering heeft een totale lengte van bijna 4 km. De rioolbuizen hebben een diameter tussen 0,3 meter (Bekerbaan) en 1,5 meter (Vauwerhofweg). Ook worden ze vrij diep gelegd. Dat is nodig om de afvoercapaciteit optimaal te maken.

In het project wordt het regenwater van alle verharde oppervlakken in de openbare ruimte, zoals straten en parkeerplaatsen aangesloten op het nieuwe regenwaterriool. Om het project echt succesvol te maken willen we ook zo veel mogelijk regenwater van de daken van de aanliggende woningen afkoppelen van het bestaande riool. Dit willen we samen met de bewoners mogelijk maken en hiervoor heeft de gemeente Beekdaelen samen met het waterschap een subsidieregeling. Op waterklaar.nl is deze subsidieregeling uitgelegd.

De werkzaamheden brengen helaas overlast met zich mee, bijvoorbeeld door afgesloten straten en omleidingen. Waar mogelijk proberen we deze overlast uiteraard zoveel mogelijk te beperken. Daarom worden de werkzaamheden ook na elkaar uitgevoerd.

Integrale aanpak voor Schimmert

Naast de aanleg van de Blauwe Ader, wordt op alle wegen in de kern een maximumsnelheid van 30km/u ingesteld. De wegen buiten de bebouwde kom worden ingericht als 60km/u weg. Deze aanpassing wordt vooruitlopend op de aanleg van de blauwe ader in de loop van 2024 ingesteld.

De wegen waar de Blauwe Ader wordt aangelegd zullen helemaal opnieuw ingericht worden. Hierbij worden de verhardingen, verkeersinrichting, verlichting en groenvoorzieningen allemaal meegenomen. De bewoners van de betreffende straten worden uitgenodigd en betrokken bij deze inrichting.

Herinrichting samen met omwonenden

Bij de werkzaamheden worden alle verhardingen in de betreffende straten, volledig verwijderd en na aanleg van het riool direct vernieuwd. We doen dat in etappes en laten, in verband met de toegankelijkheid, de bestaande trottoirs zo lang mogelijk liggen.

Deze aanpak biedt ook de kans om samen met direct omwonenden de bestaande wegindeling te verbeteren. Bij de nieuwe aanleg van de straten kan bijvoorbeeld rekening gehouden worden met de nieuwste inzichten over snelheid, parkeren, bomen, veiligheid en verlichting. De inbreng van de omwonenden is daarbij heel belangrijk. Zij wonen immers in de straat en weten het best hoe die in de praktijk gebruikt wordt.

Omwonenden worden daarom al in de voorfase betrokken, zodat bij het maken van het nieuwe ontwerp met hun ideeën zoveel mogelijk rekening wordt gehouden.

Deelprojecten en planning

De Blauwe Ader Schimmert loopt globaal van de Klein Haasdal via de Hoofdstraat, Op de Bies en Vauwerhofweg naar de buffers en het gemaal van Waterschapsbedrijf Limburg aan de Vauwerhofweg. Daarnaast worden in de volgende zijstraten aftakkingen gemaakt van de blauwe ader: Bekerbaan, Torenstraat, Rooseveltstraat, St. Remigiusstraat en Mareweg inclusief Struik.

De uitvoering van het totale project duurt een paar jaar en wordt in fases na elkaar uitgevoerd. De laatste werkzaamheden worden naar verwachting in 2030 afgerond.
 

FaseDeelprojectPlanning uitvoering werkzaamheden
1Klein HaasdalGereed
2Klein Haasdal fase 2Gereed
3Verkeersmaatregelen afwaarderen 30/ 60km2024
4Bekerbaan en Torenstraat2025
5Vauwerhofweg/ Op de Bies/ Hoofdstraat (tot de kerk)2026-2027
6Rooseveltstraat en St. Remigiusstraat2028
7Hoofdstraat tussen de kerk en het Oranjeplein2029
8Mareweg en Struik2030

Overzichtskaart Blauwe Ader: Schimmert

toelichting projectfases staat in de tabel boven de afbeelding
Overzichtskaart projectfases Blauwe Ader Schimmert. 2025: Bekerbaan / Torenstraat (blauw). 2026/2027: Vauerhofweg / Op de Bies / Hoofdstraat (groen). 2028: Rooseveltstraat / St. Remigiusstraat (roze). 2029: Hoofdstraat (oranje). 2030: Mareweg / Struik (geel).

Communicatie

Omwonenden worden ruim voordat er werkzaamheden starten, al geïnformeerd over en betrokken bij het betreffende deelplan. Dat gebeurt via (nieuws)brieven en informatiebijeenkomsten. Individueel contact met de projectleider, bijvoorbeeld bij tussentijdse vragen, is ook mogelijk uiteraard. Daarnaast communiceren we ook via deze website en het informatiekatern van de gemeente in het weekblad over aankomende werkzaamheden.

Aanmelden voor digitale nieuwsbrief

Meer informatie en contactgegevens

Deze webpagina wordt verder aangevuld zodra er nieuwe informatie bekend en beschikbaar is. Heeft u vragen over dit project? Neemt u dan contact op met gemeente Beekdaelen, via 088 – 450 2000 of gemeente@beekdaelen.nl.