Gemeentehuis gemeente Beekdaelen

Gemeente Beekdaelen werkt momenteel op twee locaties, in Nuth en in Schinnen. Het is sinds de fusie de bedoeling de organisatie te huisvesten op een centrale plek in de gemeente. Op deze pagina houden wij u op de hoogte over de ontwikkelingen.

Wat ging vooraf?

Al een aantal jaren bekijken we de mogelijkheden voor onze huisvesting. In januari 2023 koos de raad voor een nieuw gemeentehuis op bedrijventerrein De Horsel in Nuth. Dit was het resultaat van het analyseren van 40 locaties. We beoordeelden de opties op basis van allerlei punten. Uiteindelijk kwamen er drie voorkeurslocaties uit. De uiteindelijke keuze van de gemeenteraad viel op De Horsel, maar deze locatie bleek eind 2023 toch niet mogelijk. Dit komt vooral doordat het terrein dicht bij een natuurgebied ligt. Maatregelen die nodig zijn om stikstof te compenseren, bleken niet haalbaar.

Gemeentehuis Nuth

Stand van zaken

Op 23 april 2024 heeft de raad besloten een opdracht gegeven om uit te werken wat de mogelijkheden zijn in de kern van Nuth. We kijken naar drie opties: 1) nieuwbouw op de plek van het huidige gemeentehuis, 2) een combinatie van ver-/nieuwbouw waarbij het huidige gemeentehuis verbouwd wordt en er voor een deel nieuwbouw komt en 3) een scenario op een andere plek in de kern Nuth als dat uit het ontwikkelplan zou komen.

Ontwikkelplan kern Nuth

Gemeente Beekdaelen ziet de (her)ontwikkeling van een nieuw gemeentehuis in Nuth als een mogelijke katalysator voor andere opgaves in de kern. Daarmee bedoelen we dat doelen of projecten misschien te combineren zijn om ervoor te zorgen dat ze elkaar versterken.

In een ontwikkelplan zetten we op een rij welke ontwikkelingen er al lopen, welke eraan komen en hoe deze met elkaar te koppelen zijn. Dat doen we samen met inwoners, ondernemers, verenigingen en andere belanghebbenden, omdat we het van belang vinden om te weten wat mensen belangrijk vinden om hun eigen kern levendig en leefbaar te houden. Komende tijd werken we uit hoe we dit precies gaan doen.

Veelgestelde vragen

Onderstaand vindt u antwoorden op veelgestelde vragen.

Waarom wil de gemeente een nieuw gemeentehuis?

Met het nieuwe gemeentehuis wil Beekdaelen vooral de dienstverlening aan burgers verbeteren en efficiënter werken als organisatie. Ook draagt goede huisvesting bij aan de aantrekkelijkheid als werkgever.

Waarom gaat nieuwbouw op De Horsel niet door?

De Horsel ligt erg dicht bij het Geleenbeekdal. Dat is een Natura 2000 gebied. Door de ligging ten opzichte van dat gebied is de uitdaging rondom stikstof te groot. We kunnen de stikstof die vrijkomt niet genoeg compenseren. We hebben gekeken naar oplossingen, maar deze waren niet realistisch.

Was het niet te verwachten dat de stikstofuitstoot op deze plek te groot zou zijn?

Het was bij de keuze voor De Horsel al duidelijk dat stikstof een voornaam aandachtspunt zou zijn. De raad koos voor deze locatie en om dit nader te onderzoeken voor het ontwikkelen van verdere bouwplannen.

Waarom is nu voor Nuth gekozen?

Nadat locatie De Horsel definitief niet haalbaar bleek te zijn vanwege stikstof, is opnieuw gekeken naar de scenario’s die overbleven in het raadsvoorstel van januari 2023. Ook is gekeken naar wat daar toen over besproken is. De variant in Oirsbeek had het minste politieke draagvlak op dat moment. Daar is rekening mee gehouden in het advies dat nu voorligt en waarin kern Nuth dus als scenario is voorgesteld. Dit wordt de komende zes maanden geconcretiseerd.

Wat betekent het voor de parkeerdruk in Nuth als de hele gemeentelijke organisatie daar komt werken?

Bij de verdere planuitwerking zal aandacht zijn voor parkeren en parkeerdruk. Als de volledige huisvesting van de gemeente in Nuth komt, betekent dit dat alle werkplekken zich concentreren op die plek. Gemeente Beekdaelen biedt medewerkers, als moderne werkgever, ook de mogelijkheid om thuis te werken. Daarnaast is onze dienstverlening erop gericht meer naar inwoners toe te gaan. Dat betekent dat het gemeentehuis niet gebouwd gaat worden voor 100% bezetting. We richten ons op centrale huisvesting in Nuth van 60% van de organisatie. Op de huidige twee locaties is de bezetting al teruggebracht naar ongeveer 70% gemiddeld. Dit nadat in 2022 de gemeentelijke organisatie van drie gemeentehuizen (Onderbanken, Nuth en Schinnen) teruggegaan is naar twee gebouwen (Nuth en Schinnen).

Het gemeenteloket is al een aantal jaren in Nuth. Op dit punt zal niet direct iets wijzigen. We zetten wel de lijn door om steeds meer diensten digitaal te organiseren, waardoor het aantal bezoeken voor standaardproducten op termijn meer en meer zal afnemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een nieuw paspoort dat na aanvraag nu al thuis bezorgd kan worden.

Wat gaat het ontwikkelplan voor Nuth inhouden?

In het ontwikkelplan zetten we op een rij welke ontwikkelingen er al lopen, welke eraan komen en hoe deze met elkaar te koppelen zijn. We maken ook een doorkijk naar het Nuth van de toekomst. We kijken met de omgeving naar waar we de focus leggen en welke fasering past.

Wat is het gebied voor het ontwikkelplan voor Nuth?

Het ontwikkelplan richt zich op de kern van Nuth, exclusief bedrijventerrein de Horsel.