Om de verduurzaming te ondersteunen en te versnellen zetten we in op kernversnellingen.

Middels een kernversnelling willen we ingaan op de behoeften van verduurzaming in de Beekdaelense dorpskernen. Dit gebeurt niet in alle kernen tegelijkertijd maar stap voor stap.

We proberen u te ondersteunen maar verplichten u niet om deel te nemen, het blijft een vrije keuze.

Wat houdt een kernversnelling in?

Stappen kernversnelling: de 4 stappen worden onder de afbeelding tekstueel toegelicht: verkenning, opstellen projectplan, opstellen uitvoeringsplan, vaststellen uitvoeringsplan.

Stap 1: Verkenning en kernanalyse

In deze fase vormt de gemeente in samenspraak met de diverse stakeholders een eerste beeld van de kern: Wat zijn de fysieke en sociale kenmerken van de kern? Wie zijn de inwoners? Hoe kijken ze aan tegen de transitie naar een aardgasvrije kern? Wat zijn hun zorgen, vragen en behoeften? Wat speelt er in de kern, nu en in de toekomst? Welke initiatieven zijn er al en wie is daarmee bezig? Het doel van deze stap is om te komen tot een gezamenlijk beeld van de opgave in de kern en de beoogde aanpak.

De uitgewerkte analyse wordt bestuurlijk vastgesteld waarmee ook de randvoorwaarden voor de volgende stap worden gewaarborgd. Die randvoorwaarden zijn gericht op voldoende inzet van capaciteit en middelen om de vervolgstappen zorgvuldig te kunnen doorlopen met de buurt.

Stap 2: Opstellen projectplan

Op basis van de uitkomsten van de kernanalyse wordt een projectplan opgesteld. In het projectplan staat het proces om tot een uitvoeringsplan te komen. Hierbij worden randvoorwaarden en de ambities en rollen van alle betrokken partijen beschreven. Denk hierbij aan de afbakening van het projectgebied, welke mogelijke warmteoplossingen verder onderzocht worden, waarom bepaalde warmteoplossingen niet worden meegenomen en de verbinding met overige opgaven in de gemeente. Alle afspraken en de rolverdeling tussen alle betrokken partijen worden vastgelegd in het projectplan. Het projectplan dient te worden vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders.

Stap 3: Opstellen uitvoeringsplan

Na goedkeuring van het projectplan, kan het uitvoeringsplan worden opgesteld. Het uitvoeringsplan biedt een totaaloverzicht van de stappen die moeten worden gezet om tot isolatie en/of het gekozen alternatief voor aardgas te komen. Dit kunnen stappen zijn op bestuurlijk, juridisch, technisch en financieel vlak. Gezamenlijk worden er afspraken gemaakt over de te zetten stappen en de rol van de verschillende partijen. De warmtetransitie zal door gemeente Beekdaelen waar mogelijk in samenhang met andere ruimtelijke, sociale en economische opgaven opgepakt worden. Door opgaven slim met elkaar te combineren, worden kosten en overlast voor inwoners en ondernemers beperkt. De opgaven worden geïnventariseerd en in samenspraak met inwoners en betrokken partijen wordt afgestemd welke opgaven onderdeel uitmaken van het uitvoeringsplan en hoe daar invulling aan gegeven wordt.

Stap 4: Vaststellen uitvoeringsplan

De laatste stap is het vaststellen van het uitvoeringsplan als programma onder de Omgevingswet door het college van Burgemeester en Wethouders. Daarmee kunnen de werkzaamheden in de kern starten.

Wanneer beginnen we in uw kern?

Onderstaand is de indicatieve planning te vinden wanneer we beginnen in welke kernen. De huidige plannen zijn gericht op het versnellen van isoleren en de installatie van (hybride) warmtepompen.

KernGebouwenVoorkeur maatregelDoel aardgasreductie uitgedrukt in aardgasvrije gebouwenIndicatieve planning opstellen uitvoeringsplanIndicatieve planning uitvoeren plan
Nuth2.657Isoleren + (hybride) warmtepomp2872023-20242024-2026
Schinveld2.246Isoleren + (hybride) warmtepomp2432023-20242024-2026
Amstenrade1.322Isoleren + (hybride) warmtepomp14220252026
Oirsbeek1.629Isoleren + (hybride) warmtepomp17620252026
Hulsberg1.427Isoleren + (hybride) warmtepomp15420262027
Schinnen1.206Isoleren + (hybride) warmtepomp13020272028
Merkelbeek721Isoleren + (hybride) warmtepomp7820282029
Schimmert1.298Isoleren + (hybride) warmtepomp15120292030

 De hoeveelheid aardgasreductie is uitgedrukt in aantal aardgasvrije gebouwen. In aantal kuub aardgas is het doel 2,2 miljoen m3 reductie voor 2030. Deze hoeveelheid is gebaseerd op de grootte van de kernen en het geambieerde aantal woningequivalenten om te verduurzamen: 1.363 gebouwen.

En de overige kernen?

Niet alle kernen zijn opgenomen in de huidige planning. Er kan niet overal begonnen worden en er is tijd nodig om plannen te maken en leerlessen te gebruiken binnen nieuwe uitvoeringsplannen. Het plan is om na 2030 ook in de overige kernen te starten. De planning na 2030 zal tijdens de evaluatie van de Transitievisie Warmte 2.0 in 2028 in beeld komen. De kernen die nu nog niet in de planning staan kunnen altijd zelfstandig verduurzamen met de mogelijkheden benoemd op de webpagina: https://www.beekdaelen.nl/transitievisie-warmte-20