Om gebouwen in Beekdaelen energiezuinig en aardgasvrij te maken, stelt de gemeente een Transitievisie Warmte vast. Deze wordt iedere vijf jaar opnieuw vastgesteld.

Het college van burgemeester en wethouders van Beekdaelen heeft de concept Transitievisie Warmte 2.0 vastgesteld. Voordat de Transitievisie Warmte 2.0 definitief vastgesteld wordt, kan iedereen die wat wil zeggen over het ontwerpbesluit, een zienswijze indienen.

In deze Transitievisie Warmte 2.0 wordt beschreven hoe de gemeente de komende jaren stappen wil zetten naar energiezuinige en aardgasvrije gebouwen en hoe de gemeente daar samen met bewoners en andere partners aan wil gaan werken.

Waarom een Transitievisie Warmte 2.0?

Deze Transitievisie Warmte 2.0 komt in de plaats van de Transitievisie Warmte 1.0 die op 21 december 2021 is vastgesteld door de gemeenteraad. De Transitievisie Warmte 2.0 vormt onder meer de basis voor het regionaal isolatie- en verduurzamingsprogramma en de prestatieafspraken met woningcorporaties en huurdersorganisaties.

De Transitievisie Warmte 2.0 is de gemeentelijke visie op het energiezuinig en aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. De insteek van deze Transitievisie Warmte is om buurt voor buurt stappen te zetten naar aardasvrije gebouwen. In welke buurt de gemeente start en hoe het proces samen met de buurt wordt georganiseerd staat beschreven in de Transitievisie Warmte.

Inspraak

De concept Transitievisie Warmte 2.0 ligt voor iedereen ter inzage met ingang van 7 juni t/m 19 juli 2023 in het gemeentehuis van Nuth tijdens openingstijden en digitaal via https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2023-265898/terinzagelegging(externe link).

Burgers, bedrijven en organisaties kunnen gedurende deze termijn zowel mondeling als schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken. De voorkeur gaat uit naar het schriftelijk indienen van zienswijzen.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van Burgemeester en Wethouders van Beekdaelen, postbus 22000, 6360 AA Nuth.  Mondelinge reacties kunnen worden gericht aan de afdeling ruimte, team Energie & Duurzaamheid, bereikbaar via telefoonnr. 088 450 2000.

Informatie

Deze concept Transitievisie Warmte zal worden toegelicht tijdens een openbare informatiebijeenkomst voorzien op 6 juli 2023. 

Inloopavond Transitievisie Warmte 2.0

Wanneer: 6 juli
Tijd: 18:00 – 21:00
Waar: Gemeentehuis Nuth, Deweverplein 1 Nuth
Waarvoor: Inzien en mogelijkheid om vragen/reacties te geven ten aanzien van de concept visie + de mogelijkheid om verduurzamingsvragen stellen ten aanzien van eigen woonsituatie.

Het is niet nodig om u aan te melden, deze avond is op vrije inloop.