Transitievisie Warmte 2.0

Beekdaelen zet in op fors minder aardgas

We gaan voor 20% minder aardgas in 2030, zetten als gemeente niet in op een warmtenet voor woningen en bieden de ruimte voor lokale initiatieven. Met de Transitievisie Warmte 2.0 is de visie gesteld hoe we komende jaren de gebouwde omgeving in Beekdaelen gaan verduurzamen.

Doel aardgasbesparing

Het doel is om in 2050 een aardgasvrije gemeente te zijn, net zoals alle gemeenten in Nederland.
In 2030 staat het tussendoel om minimaal 20% aardgas bespaart te hebben in de gebouwde omgeving. Met de gemeentelijke gebouwen willen we het goede voorbeeld geven en streven we naar 50% aardgasbesparing in 2030.

Nieuwbouwwoningen worden aardgasvrij gebouwd en bestaande woningen willen we gezamenlijk verduurzamen. 

De weg naar aardgasbesparing

Om te verduurzamen adviseren we om eerst te isoleren en ventileren waar mogelijk.
Wanneer voldoende is geïsoleerd en de omstandigheden het toelaten, kan een hybride warmtepomp of zelf volledig elektrische warmtepomp worden geplaatst.

Voor advies hoe uw woning of bedrijf kan verduurzamen verwijzen wij u graag door naar:

Op basis van huidige inzichten is een warmtenet niet de beste oplossing. We zetten daarom niet in op warmtenetten voor woningen als gemeente. 
Wanneer u als inwoner of ondernemer alsnog zelf een kleinschalig initiatief wilt starten gaan we graag in gesprek om te kijken naar mogelijkheden van ondersteuning.

Wat kunt van ons verwachten

Actieve kennisoverdracht

Uit de inwonersenquête blijkt dat veel inwoners nog niet altijd weten welke stappen zij nu al kunnen zetten. Om inwoners en utiliteiteigenaren te ondersteunen, zetten we in op actieve kennisoverdracht en het geven van richtlijnen.

Isolatie- en verduurzamingsprogramma

Met dit programma worden zo veel mogelijk woningen voor 2030 verduurzaamd, onder andere door het verbeteren van het isolatieniveau. Hierbij worden stappen gezet naar de landelijke isolatiestandaard. Woning- en gebouweigenaren worden actief ondersteund bij het realiseren van de besparingsopgave en transitie naar een aardgasvrij Beekdaelen. Binnen dit programma zal ook aandacht worden gegeven aan de huishoudens met energiearmoede.

Eind 2023 zal meer bekend worden over dit programma. U kan dan op de website meer informatie hierover vinden.

Onafhankelijk energieloket

De WoonWijzerWinkel Limburg is opgezet door onder andere Beekdaelen om als onafhankelijk adviesloket voor verduurzaming te werken. De WoonWijzerWinkel helpt door het verstrekken van informatie, advies, financiële opties en offertes rondom isolatie, ventilatie, verwarming en energieopwekking. Het aanbod van de WoonWijzerWinkel wordt continu gemonitord en verbeterd naar de vraag van de inwoners. Daarnaast wordt ingezet op het bekender maken van de WoonWijzerWinkel onder de inwoners.

Uitfasering Energielabels Huurwoningen

Het rijk wil vanaf 2028 uitfasering van (huidige) energielabels E, F en G. Per 1 januari 2030 zullen er wettelijke eisen worden gesteld aan de energielabels van corporatiewoningen en private huurwoningen. We zetten ons in om gemeentebreed deze uitfasering waar te maken met de verhuurders en huurders.

Energiecoaches

Binnen Beekdaelen zullen energiecoaches ter beschikking worden gesteld voor huishoudens en ondernemers. Deze coaches hebben - net zoals de WoonWijzerWinkel - het doel om informatie en advies te geven rondom verduurzamingsmaatregelen.

Voor het aanvragen van een gratis energiecoach kunt u terecht bij ImpulZ Energiecoöperatie Beekdaelen: afspraak-maken e-coach.

Stimuleringslening Duurzaamheid MKB

Beekdaelen heeft vanaf 2020 een stimuleringslening voor duurzaamheidsprojecten binnen MKB, organisaties of verenigingen. Tot op heden zijn de verstrekte leningen een succes. Door deze lening voort te zetten, eventueel in combinatie met de energiecoaches, hopen we meer uitvoeringskracht te creëren.

Meer informatie over onze lening is te vinden op: Stimuleringslening Duurzaamheidsprojecten

Kernversnellingen

Om de verduurzaming te ondersteunen en te versnellen zetten we in op kernversnellingen. Middels een kernversnelling willen we ingaan op de behoeften van verduurzaming in de Beekdaelense dorpskernen. Dit gebeurt niet in alle kernen tegelijkertijd maar stap voor stap. We proberen u te ondersteunen maar verplichten u niet om deel te nemen, het blijft een vrije keuze.

Op de webpagina kernversnellingen vindt u meer informatie.

Documenten Transitiewarmte 2.0

Heeft u moeite met het lezen van de pdf's, dan kunt u contact met ons opnemen via gemeente@beekdaelen.nl.