• Als u uw monument wilt verbouwen of herstellen, hebt u in de meeste gevallen een omgevingsvergunning nodig van de gemeente. Check via Omgevingsloket online of u een vergunning moet aanvragen.
  Voor klein onderhoud (conform de bestaande toestand) en werkzaamheden die het monument niet veranderen, hebt u geen vergunning nodig. Bekijk voor meer informatie de brochure Vergunningvrij van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
 • Voor verduurzaming van een monument is een vergunning nodig.
 • Subsidie voor verduurzaming van uw monument is via de gemeente op dit moment niet mogelijk. De provincie kent wel een subsidieregeling.
 • Voor vragen over uw monument met betrekking tot restauraties, verbouwingen, vergunningen, eventuele subsidies, herbestemmingen en dergelijke kunt u contact opnemen via gemeente@beekdaelen.nl met een van de gemeentelijke adviseurs Erfgoed: Kasper van den Berghe, Gabriëlla Barthel en Annemie van Thoor.

Omgevingsloket online

Wat moet ik doen?

 • Check via Omgevingsloket online of u een vergunning moet aanvragen.
 • Vraag de vergunning aan via Omgevingsloket online.
 • Als het geen grote verbouwing is, vraagt u de vergunning minstens acht weken van tevoren aan.
 • Als het wel een grote verbouwing is, doet u dit minstens zes maanden van tevoren.
 • Bij een grote verbouwing maakt de gemeente eerst een ontwerpbesluit over uw aanvraag.
 • Als u het niet eens bent met het ontwerpbesluit, kunt u binnen zes weken uw mening (zienswijze) hierover geven. Geef in uw zienswijze aan waarom.
 • U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

Wat moet ik meenemen?

 • Uw DigiD als u een particuliere eigenaar bent.
 • Uw eHerkenning als u als ondernemer eigenaar bent.
 • Situatietekeningen (schaal 1:1.000).
 • Plattegrond van iedere bouwlaag met maten en de bestemming van de ruimte (schaal 1:100).
 • Alle gevelaanzichten en relevante doorsneden (schaal 1:100).
 • Beschrijving van de bestaande en nieuwe situatie. 
 • Gedetailleerde beschrijving van het monument.

Hoe lang duurt het?

 • Binnen acht weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met zes weken verlengen.
 • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijgt u de vergunning automatisch.
 • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen zes weken bezwaar maken.

Grote verbouwing

 • Binnen 26 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met zes weken verlengen.
 • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen zes weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.

Aanvullende informatie

Beschermde stads- en dorpsgezichten

De bescherming van stads- en dorpsgezichten is geregeld in het bestemmingsplan en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Voor panden binnen het beschermd stads- of dorpsgezicht gelden andere regels voor vergunningsvrij bouwen. Dit geldt zowel voor monumenten als niet-monumenten.

Vergunning archeologisch monument

Een archeologisch monument is een terrein dat deel uitmaakt van ons cultureel erfgoed, omdat op of in de bodem resten, voorwerpen of andere historische sporen bewaard zijn gebleven. U vraagt de vergunning voor een archeologisch monument aan bij de gemeente.

  Aanvullende informatie

  Monumentencommissie

  De gemeente Beekdaelen is aangesloten bij de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit rayon Landelijk Parkstad. Deze Commissie verzorgt adviezen met betrekking tot wijzigingen van, aan of bij monumenten (gebouwd cultuurhistorisch erfgoed). Deze adviezen zijn wettelijk onderdeel van de afhandeling van omgevingsvergunningen voor monumenten, of zijn van belang bij wijziging van zogenaamde beeldbepalende panden indien als zodanig aangewezen in bestemmingsplannen.

  De gemeente Beekdaelen is voorstander van adviesverzoek of informeel overleg met de Monumentencommissie in een vroeg stadium van planontwikkeling zodat formele aanvragen geen vertraging zullen ondervinden. Indien gewenst kan een adviesverzoek door aanvrager of architect worden toegelicht. Een locatiebezoek is in overleg met de gemeente mogelijk; zie hiervoor de praktische informatie.

  Samenstelling Monumentencommissie

  De Monumentencommissie bestaat uit mevr. Ir. M. Pieters (voorzitter en tevens Dorpsbouwmeester voor het rayon) en dhr. Ir. I. Povše (lid en tevens plaatsvervangend Dorpsbouwmeester voor het rayon).

  Vergaderschema 2022 voor de Dorpsbouwmeester/Welstand en Monumentencommissie

  Voor 2022 zijn de data op de volgende woensdagen:

  • 5 januari: Dorpsbouwmeester/Welstand en Monumentencommissie
  • 19 januari: Dorpsbouwmeester/Welstand
  • 2 februari: Dorpsbouwmeester/Welstand en Monumentencommissie
  • 16 februari: Dorpsbouwmeester/Welstand
  • 2 maart: Dorpsbouwmeester/Welstand en Monumentencommissie
  • 16 maart: Dorpsbouwmeester/Welstand
  • 30 maart: Dorpsbouwmeester/Welstand en Monumentencommissie
  • 13 april: Dorpsbouwmeester/Welstand
  • 27 april: Dorpsbouwmeester/Welstand en Monumentencommissie
  • 11 mei: Dorpsbouwmeester/Welstand
  • 25 mei: Dorpsbouwmeester/Welstand en Monumentencommissie
  • 8 juni: Dorpsbouwmeester/Welstand
  • 22 juni: Dorpsbouwmeester/Welstand en Monumentencommissie
  • 6 juli: Dorpsbouwmeester/Welstand
  • 20 juli: Dorpsbouwmeester/Welstand en Monumentencommissie
  • 3 augustus: Dorpsbouwmeester/Welstand
  • 17 augustus: Dorpsbouwmeester/Welstand en Monumentencommissie
  • 31 augustus: Dorpsbouwmeester/Welstand
  • 14 september: Dorpsbouwmeester/Welstand en Monumentencommissie
  • 28 september: Dorpsbouwmeester/Welstand
  • 12 oktober: Dorpsbouwmeester/Welstand en Monumentencommissie
  • 26 oktober: Dorpsbouwmeester/Welstand
  • 9 november: Dorpsbouwmeester/Welstand en Monumentencommissie
  • 23 november: Dorpsbouwmeester/Welstand
  • 7 december: Dorpsbouwmeester/Welstand en Monumentencommissie
  • 21 december: Dorpsbouwmeester/Welstand

  Praktische informatie

  Deze vergaderingen zijn, na afspraak, voor eenieder toegankelijk, onder voorbehoud dat aanvragers om privacy redenen een besloten adviesverzoek wensen voor te leggen. De adviezen van de Monumentencommissie worden ambtelijk genotuleerd en vastgesteld door de Monumentencommissie.

  De agenda, locatie en exact tijdstip van de vergadering Monumentencommissie zijn, afhankelijk van het aantal adviesverzoeken en eventuele locatiebezoeken, op de maandag voorafgaand aan de vergaderdatum bekend bij de adviseur erfgoed van de gemeente Beekdaelen (Kasper van den Berghe, Gabriëlla Barthel, Annemie van Thoor), of bij de secretaris van de Commissie Welstand en Monumenten van de gemeente Beekdaelen (Richard Custers).

  De agenda en notulen zijn op verzoek in te zien via de adviseur erfgoed.

  Voor het aanmelden van adviesverzoeken, en/of het bijwonen van de openbare vergadering kunt u met de adviseur erfgoed per mail contact opnemen via gemeente@beekdaelen.nl.

  Mochten er geen adviesverzoeken zijn, zal de vergadering geen doorgang vinden.

  Monument verbouwen - subsidiemogelijkheden monument

  Gemeente

  Subsidie voor verduurzaming van uw monument is via de gemeente op dit moment niet mogelijk.

  Provincie

  De provincie kent wel een subsidieregeling.

  Rijksoverheid

  Instandhoudingssubsidie monumenten ter vervanging fiscale aftrek.
  Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor de instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe.
  De instandhoudingssubsidie voor woonhuis-rijksmonumenten vervangt de fiscale aftrek voor particuliere eigenaren van rijksmonumenten. In tegenstelling tot de fiscale regeling, is de woonhuissubsidie alléén bedoeld voor kosten van reguliere onderhouds- en restauratiewerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument.

  Bent u eigenaar van een rijksmonument dat geen woonfunctie heeft? Dan kunt van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aanvragen.
  Daarnaast is een financiering via een hypotheek mogelijk via www.restauratiefonds.nl.

  Monumentenschildje voor uw monument

  Voor eigenaren van een gemeentelijk, provinciaal of rijksmonument die graag een monumentenschildje op hun monument willen plaatsen, bestaat de mogelijkheid dit zelf te regelen via de ANWB.  
  De ANWB maakt en levert emaille monumentenschildjes namens de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Een monumentenschildje kan worden aangeschaft via de website van de ANWB.

  De kosten zijn vanaf ongeveer € 30,00 (excl. verzendkosten, prijspeil 2020).

  Voor het plaatsen van een dergelijk monumentenschildje is geen toestemming of vergunning van de gemeente nodig. Mocht u hier nog vragen over hebben, kunt u contact opnemen met onze adviseur erfgoed.
   

  Heeft u gevonden wat u zocht?