In het Omgevingsplan Beekdaelen staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. De gemeente kan op eigen initiatief een omgevingsplan wijzigen, bijvoorbeeld bij een verandering van het beleid. Maar het komt ook voor dat u als inwoner of bedrijf (bouw)plannen heeft die strijdig zijn met het geldende Omgevingsplan.

Let op: Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Hierin staan alle wetten en regels voor de fysieke leefomgeving. Het is een wet die gaat over alles wat u buiten ziet, hoort of ruikt. Lees meer over Omgevingswet.

Omgevingswet

Als in zo'n geval uw verzoek niet voor ontheffing van het Omgevingsplan in aanmerking komt, kunt u een verzoek indienen voor het wijzigen van het Omgevingsplan. Het verzoek tot wijziging moet schriftelijk worden ingediend.

De gemeente is niet verplicht om mee te werken aan wijziging van een omgevingsplan, maar zal hiertoe eerder bereid zijn als de verandering past in het gevoerde beleid.

Bij grote wijzigingen geldt een uitgebreide procedure. Dan is het goed eerst even langs te gaan bij het team Vergunningen Omgevingswet van de gemeente. U kunt daar te weten komen of een eventuele aanpassing van het Omgevingsplan haalbaar is, hoe dat in z’n werk gaat en ook hoeveel dat gaat kosten. Vaak wordt dan geadviseerd eerst een principeverzoek te doen. U krijgt dan een schriftelijke principe-uitspraak van het college of men bereid is het Omgevingsplan aan te passen. Als de gemeente uw verzoek voor de wijziging afwijst, kunt u daar tegen geen bezwaar en beroep aantekenen.

Principeverzoek

Wat moet ik doen?

Indien het college in het principeverzoek positief heeft geadviseerd, kunt u de definitieve omgevingsplanwijziging aanvragen via het omgevingsloket.

Omgevingsloket

Een omgevingsplan dat nog niet definitief is, wordt een ontwerp-omgevingsplan genoemd.

 • De gemeente geeft in het gemeenteblad via het LVBB kennis van het voornemen om een omgevingsplan te wijzigen. In de kennisgeving staat onder andere hoe de gemeenteraad burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding gaat betrekken (artikel 10.2, lid 1, Omgevingsbesluit). Dit heet participatie. Lees meer op Participatie in het omgevingsplan.
 • De gemeente geeft vóór de terinzagelegging kennis van het ontwerp-omgevingsplan (ontwerpbesluit) in het gemeenteblad.
 • De gemeente plaatst het ontwerpbesluit integraal in het gemeenteblad.
 • De gemeente legt het ontwerp-omgevingsplan en de bijbehorende stukken 6 weken ter inzage.
 • Binnen 6 weken vanaf het moment van terinzagelegging van het ontwerp-omgevingsplan kan iedereen zienswijzen inbrengen. Dit kan schriftelijk of mondeling.
 • De gemeente stelt het omgevingsplan vast.
 • De gemeente maakt het besluit bekend door het te publiceren in het gemeenteblad.
 • Een wijziging van een omgevingsplan treedt in werking op de dag waarop 4 weken zijn verstreken sinds de dag waarop de gemeente het besluit bekend heeft gemaakt.
 • Wanneer u nog steeds wilt dat het omgevingsplan wordt aangepast, kunt u dit binnen zes weken nadat de gemeente het plan heeft vastgesteld aangeven. Dit wordt beroep aantekenen genoemd en doet u bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Wat heb ik nodig?

Om duidelijk te maken waarom u het Omgevingsplan wilt wijzigen, geeft u bij uw aanvraag de volgende documenten aan de gemeente:

 • Een omschrijving van uw plannen.
 • Bouwtekeningen van de situatie zoals die nu is én van de nieuwe situatie.
 • Situatietekeningen en/of een plattegrond.
 • Een goede ruimtelijke onderbouwing: waarom is er sprake van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties.

Aanvullende informatie

Let op! Is het Omgevingsplan aangepast en wilt u daarna gaan bouwen? Dan heeft u misschien nog een omgevingsvergunning nodig. Deze vraagt u aan via het Omgevingsloket.

Wat kost het?

Voor de kosten kunt u de legesverordening raadplegen.

Heeft u gevonden wat u zocht?