Stap 2. Vooroverleg voeren

Plan een vooroverleg in met uw gemeente.

Uit de vergunningcheck is gebleken dat u een vergunning nodig heeft voor uw aanvraag. Wanneer uw plan bijvoorbeeld afwijkt van het (tijdelijk) omgevingsplan, of als het nog niet zeker is of uw plan past in het (tijdelijk) omgevingsplan, dan kunt u een verzoek indienen tot het voorbereiden en begeleiden van het initiatief. Dit houdt in dat u het college verzoekt om in principe medewerking te verlenen aan uw plan. Een verzoek tot het voorbereiden en begeleiden van het initiatief kunt u online aanvragen.

Verzoek om vooroverleg

Proces

De gemeente maakt een verkenning waaruit blijkt of uw initiatief mogelijk gemaakt kan worden. Deze inschatting maken wij door het (bouw)plan te beoordelen op grond van het meest recente gemeentelijk, provinciaal en rijksbeleid.

Beoordeling haalbaarheid

Vervolgens brengt de gemeente in kaart welke aspecten bij de ontwikkeling van het (bouw)plan een rol spelen. Dit zijn bijvoorbeeld ecologische waarden, verkeer, archeologie, cultuurhistorie, enzovoorts.
Aan de hand van bovengenoemde stappen wordt een inschatting van de haalbaarheid van het plan gemaakt, u ontvangt dan een principebesluit. Als daaruit blijkt dat uw initiatief niet of gedeeltelijk haalbaar is, geven wij denkrichtingen over hoe het wel haalbaar kan worden.

Juridische status

Tegen een principebesluit kan geen bezwaar worden aangetekend. Aan een principebesluit kunnen ook geen rechten worden ontleend. De op grond van een principebesluit gemaakte of nog te maken kosten komen in zijn geheel voor uw rekening, ook indien een eventuele omgevingsvergunning of wijziging van het Omgevingsplan uiteindelijk wordt afgewezen.

Het college van burgemeester en wethouders houdt zich het recht voor om op basis van een eventuele formele aanvraag tot omgevingsvergunning of wijziging van het Omgevingsplan gemotiveerd anders te beslissen dan in een principebesluit. Dit kan onder meer aan de orde zijn indien geen medewerking van de gemeenteraad kan worden verkregen.

Geldigheid

Een principebesluit blijft twaalf maanden geldig. Indien binnen deze periode geen formele aanvraag tot omgevingsvergunning of wijziging van het Omgevingsplan zou worden ingediend, komt het principebesluit te vervallen.

Kosten

Voor het verzoek tot het voorbereiden en begeleiden van het initiatief dient u leges te betalen. 
Als na het verzoek een aanvraag omgevingsvergunning volgt, worden de leges van het verzoek op de leges van de omgevingsvergunning in mindering gebracht.

Ga naar Stap 3: Participatie