Betrek uw omgeving bij uw plannen.

In de Omgevingswet en in het Omgevingsbesluit zijn regels over participatie opgenomen. Voor de meeste instrumenten geldt dat daarin moet staan hoe burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere bestuursorganen bij de voorbereiding betrokken zijn.

Filmpje uitleg Participatie

Wat is participatie?

De Omgevingswet verstaat onder participatie: het in een vroegtijdig stadium betrekken van belanghebbenden (burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden) bij het proces van de besluitvorming over een project of activiteit. Kortom, participatie houdt, voor wat betreft de omgevingsvergunning, in het betrekken van betrokkenen bij het initiatief van de initiatiefnemer.

Vroegtijdig samenwerken (participatie) vergroot de kwaliteit van oplossingen en zorgt ervoor dat verschillende perspectieven, kennis en creativiteit op tafel komen. Door bezwaren te uiten en creatieve ideeën met elkaar te bespreken, kan de initiatiefnemer betere besluiten maken, is er kans op (meer) draagvlak en uiteindelijk tijdswinst.

Partijen hoeven het niet altijd met elkaar eens te worden. Het doel van participatie is het betrekken van de omgeving, niet zozeer het creëren van draagvlak. Participatie maakt duidelijk wat omwonenden en bedrijven in de omgeving van het plan van de initiatiefnemer vinden. Dat verandert niets aan de mogelijkheden die omwonenden en bedrijven hebben volgens de wet.

Ruimtelijke ontwikkelingen zijn er in vele soorten en maten, variërend van een uitbouw aan een woning tot een windpark of groot nieuwbouwproject. Bij al die ontwikkelingen is 
het belangrijk om als initiatiefnemer vroegtijdig in gesprek te gaan met belanghebbenden. Soms is dat zelfs verplicht!

Participatie en het vergunningtraject

Iedereen die een vergunning aanvraagt moet daarbij vermelden of participatie heeft plaatsgevonden. Met andere woorden: de initiatiefnemer moet aangeven of, en hoe hij de buurt heeft betrokken bij zijn plannen. Bij complexe plannen wordt vaak door de gemeente de Omgevingstafel ingezet om belangen in beeld te brengen. Bij kleinere projecten, zoals een aanbouw, schutting of dakkapel ligt het initiatief voor participatie helemaal bij de vergunning aanvrager.

Als u wel aan participatie heeft gedaan dan wil de vergunningverlener (vaak de gemeente) graag weten wat u heeft gedaan en wat het resultaat daarvan is. Zo krijgt de gemeente inzicht in de belangen die zijn ingebracht. Zij kan deze belangen dan meenemen in het uiteindelijke besluit om de vergunning te verlenen. Als u niet aan participatie heeft gedaan dan kan het zijn dat de gemeente u verzoekt om alsnog de directe omgeving te informeren / belangen op te halen over uw plannen.

De gemeente, of een ander bevoegd gezag, kan u in alle fasen van het vergunningtraject adviseren; óók over hoe u de participatie kunt inrichten. U doet er goed aan om in een vroeg stadium contact te leggen met de gemeente en een ‘Vooroverleg voeren’ in te plannen, met name als u een (ruimtelijk) plan heeft dat impact heeft op de omgeving.

Ga naar Stap 4: Vergunningsaanvraag

Meer informatie over participatie

Meer informatie over participatie

Documenten

Heeft u moeite met het lezen van de pdf, dan kunt u contact met ons opnemen via gemeente@beekdaelen.nl.