Aanpak landschap Beekdaelen

Beekdaelen kenmerkt zich door een uniek, karakteristiek landschap dat hoog wordt gewaardeerd door zowel eigen inwoners als toeristen en recreanten. We zetten ons als gemeente in om ons landschap te behouden en waar mogelijk te versterken. Tegelijkertijd vinden we het belangrijk om te werken aan duurzame groei en ontwikkeling. Op deze pagina vindt u meer informatie over onze visie, projecten en hoe die passen in regionale programma’s en initiatieven.

Landschapskader

Ons Landschapskader vormt de basis van onze aanpak. Dit is een visie- en inspiratiedocument dat weergeeft hoe ons landschap is ontstaan, welke kwaliteiten we hebben en hoe we deze kunnen versterken. Op basis van het Landschapskader stimuleren we projecten die ons landschap verrijken, de biodiversiteit bevorderen en waterbeheer verbeteren. 

Beekdaelen B(l)oeit

Beekdaelen B(l)oeit ondersteunt grote en kleine initiatieven die een bijdrage leveren aan onze gemeente. Dat kan gaan om initiatieven op sociaal vlak en om groene initiatieven: het beheer en herstel of uitbreiding van ons groene en diverse landschap in Beekdaelen. We stimuleren dat mensen elkaar ontmoeten en samenwerken om de leefomgeving in Beekdaelen groen(er) te maken, denk aan geveltuinen, groene schoolpleinen, een natuurspeelplek of gezamenlijk zwerfafval opruimen. 

Projecten

Van Geuldal tot Geleenbeek tot Rodebach

Van Schimmert via Schinnen naar Schinveld tot (grensoverschrijdend) Selfkant en Gangelt, werken we samen met partners gezamenlijk aan de toekomst van het landelijk gebied. We gaan nieuwe allianties aan voor beheer en onderhoud van het landschap, kijken samen hoe we de landbouwtransitie kunnen starten en stimuleren daarbij lokaal en circulair ondernemerschap.

Pilot Schimmert- Ravenbosch

Een belangrijk onderdeel van het project Van Geuldal tot Geleenbeek tot Rodebach is de pilot Schimmert-Ravensbosch. In het landelijk gebied tussen Schimmert, Arensgenhout en Valkenburg aan de Geul werken we samen met agrariërs en andere betrokkenen om een aantal opgaven aan te pakken. We werken in de periode 2024-2026 samen aan het versterken van de natuur, het terugbrengen van stikstof in en rond het Natura 2000-gebied Ravensbosch en het aanpakken van waterproblematiek. Lees meer over deze aanpak.

Aanpak holle wegen 

Iedere holle weg is uniek. Sommige maken deel uit van een watersysteem, andere hebben een toeristische of economische rol. Allemaal hebben ze één ding gemeen: ze herbergen een grote diversiteit aan bijzondere flora en fauna. Holle wegen zijn zichtbare overblijfselen van onze agrarische geschiedenis en zorgen voor belangrijke ecologische verbindingen binnen onze gemeente. Onze aanpak rond holle wegen richt zich op het gezamenlijk behouden en beheren daarvan. 

Regionale programma’s en initiatieven  

We zetten erop in ons landelijke gebied gezond en sterk te houden, nu en in de toekomst. Onze visie en projecten dragen bij aan nationale en provinciale doelen en zijn onderdeel van regionale programma’s en initiatieven.

  • Regio Deal Zuid-Limburg investeert in een sterke en gezonde regio en stimuleert projecten die bijdragen aan de leefbaarheid en het landschap van Zuid-Limburg. Dat gebeurt binnen vier programmalijnen en Van Geuldal tot Geleenbeek tot Rodebach is een van de projecten die daar onderdeel van is.
     
  • Limburgs Programma Landelijk gebied (LPLG) richt zich op de ontwikkeling van het landelijk gebied in Limburg. We hebben als gemeente Beekdaelen de pilot Gebiedsgerichte Aanpak Schimmert-Ravensbosch ingebracht als een van de koploperprojecten. Deze pilot sluit namelijk aan bij de doelen van het LPLG. We zetten erop in aan meerdere doelen tegelijkertijd te werken, bijvoorbeeld rond landschapsbeheer, natuurbehoud en duurzame landbouw.
     
  • Hoe we (blijven) omgaan met ons landelijk gebied is een veelbesproken onderwerp in Nederland. Daarom hebben we samen met alle andere Zuid-Limburgse gemeenten een analyse gemaakt van de situatie in Zuid-Limburg en hier een visie over gevormd. In de notitie ‘Perspectief in Zuid-Limburg, een gemeentelijke visie op de transitie van het landelijk gebied’ dragen we oplossingsrichtingen aan voor de actuele opgaven op het gebied van natuur (inclusief stikstof), water en klimaat. Om de oplossingsrichtingen ook echt te vertalen naar concrete maatregelen hebben we een aantal pilotgebieden benoemd. Voor Beekdaelen is dit het gebied Schimmert-Ravensbosch.
     
  • De visie Vrijetijdseconomie ‘Bestemming Zuid-Limburg 2030’ (visie VTE Zuid-Limburg) is het regionale kader voor de ontwikkeling van de vrijetijdseconomie in Zuid-Limburg. Het landschap in Zuid-Limburg is een van de kernkwaliteiten én een van de belangrijkste opgaven voor de positie van Zuid-Limburg als toeristisch-recreatieve bestemming.

Samen komen we verder!

We werken in onze landschapsaanpak nauw samen met partners en de samenleving. Naast (belangen)organisaties zoals LLTB, Natuurmonumenten, IVN, Waterschap Limburg, Provincie Limburg, buurgemeenten en Staatsbosbeheer werken we in ieder gebied/project ook samen met lokale ondernemers, bewoners en verenigingen.

We moedigen graag iedereen aan om actief bij te dragen aan de doelstellingen op rijks-, provinciaal en lokaal niveau. Ieders inzet draagt bij aan het behalen van onze gezamenlijke doelen.

Voor vragen, meer informatie of het delen van uw reactie of feedback, kunt u contact met ons opnemen via gemeente@beekdaelen.nl. Samen werken we aan een Beekdaelen waar wonen, werken en leven in en met het landschap in harmonie zijn.