De inhoud is geladen.

Logo gemeente Beekdaelen

Blauwe Ader: Amstenrade / Oirsbeek

Blauwe Ader: Amstenrade / Oirsbeek

De Blauwe Ader is een nieuw hoofdriool in Oirsbeek, dat wordt aangelegd naast het bestaande hoofdriool. De capaciteit van het rioolstelsel wordt daarmee twee keer zo groot. De Blauwe Ader is onderdeel van de aanpak van wateroverlast in Oirsbeek.

Wat houdt het project Blauwe Ader in?

Het bestaande riool blijven we gebruiken voor het ‘vuil water’ van bijvoorbeeld het toilet, afwasmachine, wasmachine en badkamer. Het nieuwe riool wordt straks alleen gebruikt voor de afvoer van regenwater.

Dit gescheiden systeem bij het afvoeren van vuil water en (schoon) regenwater, heeft als voordeel dat het riool bij hevige of extreme regenbuien niet meer zo snel kan overstromen en voor wateroverlast kan zorgen. Daarnaast wordt het schone regenwater niet langer afgevoerd naar de zuiveringsinstallatie, maar via een aparte rioolbuis terug de natuur in geleid. Daar profiteert onze natuur van (bijvoorbeeld in tijden van droogte), maar ook de zuiveringsinstallatie wordt daardoor minder belast.

Bredere aanpak wateroverlast

Na de aanleg van de Blauwe Ader, worden de verschillende waterbuffers die rond Oirsbeek liggen, aangesloten op het nieuwe regenwaterriool. Het afstromend regenwater vanuit de hoger liggende landerijen wordt dus eerst opgevangen in de waterbuffers, waarna het water deels in de bodem wegzakt en deels geleidelijk wordt afgevoerd via het nieuwe regenwaterriool.
Ook is het de bedoeling om alle verharde oppervlakken (straten, parkeerplaatsen en zo veel mogelijk daken van de aanliggende woningen) aan te sluiten op het nieuwe regenwaterriool.

De waterbuffers rond Oirsbeek en Amstenrade zijn in de afgelopen jaren flink uitgebreid (project Water in Balans). Samen met de aanleg van de Blauwe Ader, verwachten we dat er minder wateroverlast zal voorkomen en de gevolgen van extreme buien kleiner worden.

Omvang van de werkzaamheden

De aanpak van de wateroverlast in dit gebied is een flinke klus en ook de aanleg van de Blauwe Ader is een groot project. De nieuwe riolering heeft een totale lengte van bijna 2 km. De rioolbuizen hebben een diameter tussen 0,9 meter (Provincialeweg) en 1,5 meter (Grachtstraat). Ook worden ze vrij diep gelegd. Dat is nodig om de afvoercapaciteit optimaal te maken.

De werkzaamheden brengen helaas overlast met zich mee, bijvoorbeeld door afgesloten straten en omleidingen. Waar mogelijk proberen we deze overlast uiteraard zoveel mogelijk te beperken. Daarom worden de werkzaamheden ook na elkaar uitgevoerd.

werkzaamheden Provincialeweg

Herinrichting samen met omwonenden

Bij de werkzaamheden worden alle verhardingen in de betreffende straten, volledig verwijderd en na aanleg van het riool direct vernieuwd. We doen dat in etappes en laten, in verband met de toegankelijkheid, de bestaande trottoirs zo lang mogelijk liggen.

Deze aanpak biedt ook de kans om samen met direct omwonenden de bestaande wegindeling te verbeteren. Bij de nieuwe aanleg van de straten kan bij voorbeeld rekening gehouden worden met de nieuwste inzichten over snelheid, parkeren, bomen, veiligheid en verlichting. De inbreng van de omwonenden is daarbij heel belangrijk. Zij wonen immers in de straat en weten het best hoe die in de praktijk gebruikt wordt. 

Omwonenden worden daarom al in de voorfase betrokken, zodat bij het maken van het nieuwe ontwerp met hun ideeën zoveel mogelijk rekening wordt gehouden.

Communicatie

Omwonenden worden ruim voordat er werkzaamheden starten, al geïnformeerd over en betrokken bij het betreffende deelplan. Dat gebeurt via (nieuws)brieven en informatiebijeenkomsten. Individueel contact met de projectleider, bijvoorbeeld bij tussentijdse vragen, is ook mogelijk uiteraard.
Daarnaast communiceren we ook via deze website en het informatiekatern van de gemeente in het weekblad over aankomende werkzaamheden.

Deelprojecten en planning

De Blauwe Ader loopt globaal van de Hoofdstraat/Provincialeweg, via de Romenkamp, Drossaertweide, Wijngaardshage en de Grachtstraat naar de bufferzone bij de Köllerstraat. De uitvoering van het totale project duurt een paar jaar en wordt in vier fases na elkaar uitgevoerd. De laatste werkzaamheden worden naar verwachting in 2026 afgerond.

FaseDeelprojectPlanning uitvoering werkzaamheden
1Altaarstraat en Provincialeweg NoordGereed
1.1Gedeelte Romenkamp ter hoogte van huisnummers 71 - 802023
2Grachtstraat2023-2024
3Provincialeweg Zuid2024-2025
4Romenkamp en Wijngaardshage2025-2026

Overzichtskaart Blauwe Ader: Amstenrade / Oirsbeek

toelichting projectfases staat boven de afbeelding
Overzichtskaart projectfases Blauwe Ader: Amstenrade / Oirsbeek: Grachtstraat (groen), Oirsbeek (wit), Romenkamp en Wijngaardshage (blauw), Altaarstraat en Provincialeweg Noord (rose), Provincialeweg Zuid (oranje).

Documenten

Heeft u moeite met het lezen van de pdf, dan kunt u contact met ons opnemen via gemeente@beekdaelen.nl.