In Oirsbeek en Amstenrade is in het verleden vaker wateroverlast geweest. Soms ook met grote schade. Door het veranderende klimaat, zullen extreme regenbuien steeds vaker voorkomen. Willen we wateroverlast in de toekomst voorkomen, dan moeten we dus maatregelen nemen (ook wel ‘klimaatadaptatie’ genoemd).  Een van deze maatregelen is het project ‘Blauwe Ader’. 

Op deze webpagina vindt u informatie over:

  • Wat houdt het project Blauwe Ader in?
  • Omvang van de werkzaamheden 
  • Herinrichting samen met omwonenden
  • Communicatie
  • Deelprojecten en planning

Wat houdt het project Blauwe Ader in?

De blauwe ader is een nieuw hoofdriool, dat wordt aangelegd naast het bestaande hoofdriool. De capaciteit van het rioolstelsel wordt daarmee twee keer zo groot. 
Het bestaande riool blijven we gebruiken voor het ‘vuil water’ van bijvoorbeeld het toilet, afwasmachine, wasmachine en badkamer. Het nieuwe riool wordt straks alleen gebruikt voor de afvoer van regenwater.  

Dit gescheiden systeem bij het afvoeren van vuil water en (schoon) regenwater, heeft als voordeel dat het riool bij hevige of extreme regenbuien niet meer zo snel kan overstromen en voor wateroverlast kan zorgen. Daarnaast wordt het schone regenwater niet langer afgevoerd naar de zuiveringsinstallatie, maar via een aparte rioolbuis terug de natuur in geleid. Daar profiteert onze natuur van (bijvoorbeeld in tijden van droogte), maar ook de zuiveringsinstallatie wordt daardoor minder belast.

Na de aanleg van de blauwe ader, worden de verschillende waterbuffers die rond Oirsbeek liggen, aangesloten op het nieuwe ‘regenwater’ riool. Het afstromend regenwater vanuit de hoger liggende landerijen wordt dus eerst opgevangen in de waterbuffers, waarna het gebufferde water deels in de bodem wegzakt en deels geleidelijk wordt afgevoerd via het nieuwe ‘regenwater’ riool. 
Ook is het de bedoeling om alle verharde oppervlakken (straten, parkeerplaatsen en zo veel mogelijk daken van de aanliggende woningen) aan te sluiten op het nieuwe regenwater riool. 

De capaciteit van de waterbuffers rond Oirsbeek en Amstenrade is in de afgelopen jaren flink uitgebreid, door het vergroten van bestaande buffers en de aanleg van nieuwe buffers. In combinatie met de aanleg van de Blauwe Ader, is de verwachting dat zowel het aantal keer dat wateroverlast in dit gebied voorkomt als de impact/de gevolgen van de extreme buien afneemt. 

Omvang van de werkzaamheden

De aanpak van de wateroverlast in dit gebied is een flinke klus en ook de aanleg van de Blauwe Ader is een groot project. De nieuwe riolering heeft een totale lengte van bijna 2 km. De rioolbuizen hebben een diameter tussen 0,9 meter (Provinciale Weg) en 1,5 meter (Grachtstraat). Ook worden ze vrij diep gelegd. Dat is nodig om de afvoercapaciteit optimaal te maken.

De werkzaamheden zullen helaas overlast met zich meebrengen, bijvoorbeeld door afgesloten straten en omleidingsroutes. Waar mogelijk zullen we deze overlast uiteraard zoveel als mogelijk proberen te beperken. Om die reden worden de werkzaamheden ook gefaseerd na elkaar uitgevoerd. 

Herinrichting samen met omwonenden

Bij de werkzaamheden aan de Blauwe Ader, worden alle verhardingen in de betreffende straten, volledig verwijderd en na aanleg van het riool direct vernieuwd. We doen dat in etappes en laten, in verband met de toegankelijkheid, de bestaande trottoirs zo lang mogelijk liggen.

Overlast hierdoor kunnen we helaas niet voorkomen, maar deze aanpak biedt ook direct de kans om samen met omwonenden de bestaande wegindeling te verbeteren. 
Bij de nieuwe aanleg van de straten kan bij voorbeeld rekening gehouden worden met de nieuwste inzichten over snelheid, parkeren, bomen, veiligheid en verlichting. De inbreng van de betrokken bewoners is daarbij heel belangrijk. Zij wonen immers in de straat en weten het best hoe die in de praktijk gebruikt wordt. 

Omwonenden worden daarom al in de voorfase uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst, zodat bij het maken van het concrete nieuwe ontwerp met hun ideeën zoveel mogelijk rekening wordt gehouden. In de planning (zie hierna) wordt daar ook rekening mee gehouden.

Communicatie

Omwonenden worden ruim voordat er werkzaamheden starten, al geïnformeerd over en betrokken bij het betreffende deelplan. Dat gebeurt via (nieuws)brieven en informatiebijeenkomsten. Individueel contact met de projectleider, bijvoorbeeld bij tussentijdse vragen is ook mogelijk uiteraard.
Daarnaast communiceren we -eveneens ruim van tevoren- ook via de website en het informatiekatern van de gemeente in de weekbladen over aankomende werkzaamheden. Hier kan uiteraard elke geïnteresseerde, niet alleen de omwonenden, kennis van nemen. 

Deelprojecten en planning

De ’Blauwe Ader’ loopt globaal van de Hoofdstraat/Provinciale Weg, via de Romenkamp, Drossaertweide en de Grachtstraat naar de bufferzone nabij de Köllerstraat. 

De uitvoering van het totale project ‘Blauwe Ader’ duurt een paar jaar. Het wordt in vier fases (deelprojecten) na elkaar uitgevoerd. Als u in het schema hieronder op een deelproject klikt, dan komt u op een achterliggende pagina met meer informatie over dat specifieke deelproject. Over fase 3 en 4 is op dit moment nog geen nadere informatie bekend.

De laatste werkzaamheden worden naar verwachting begin 2025 afgerond. Zodra nieuwe (verwachte) data bekend zijn, wordt de planning aangevuld.

FaseDeelprojectStart informeren omwonendenPlanning uitvoering werkzaamheden
1Altaarstraat Provinciale wegafgerond2e kwartaal 2022 – 3e kwartaal 2022
2Grachtstraat1e kwartaal 2022Waarschijnlijk begin 2023
3Provinciale Wegn.n.b.n.n.b.
4Romenkamp Wijngaardshagen.n.b.n.n.b.

Documenten

Bijgaand bestand is zijn niet geschikt voor voorleessoftware. Daarnaast kunnen dit soort technische tekeningen moeilijk leesbaar zijn. Kunt u het Pdf niet openen of lezen? Neem dan contact met ons op via gemeente@beekdaelen.nl of 088 - 450 2000. Wij lichten de tekeningen graag aan u toe.

Heeft u gevonden wat u zocht?