Amstenrade kent een bloeiend verenigingsleven. De verenigingen maken gebruik van de voetbalkantine, de Koeteleboet en ‘Bie de Veldwachter’ (voorheen: Oud Dorp, particulier beheer). In 2018 is het idee van een multifunctionele accommodatie ontstaan: een nieuw gebouw dat onderdak biedt aan alle verenigingen van Amstenrade.

Door ontwikkelingen als het weer beschikbaar stellen van ‘Bie de Veldwachter’ voor verenigingen en het op de huidige plek blijven van VV Amstenrade, is in 2019 de vraag ontstaan of een nieuw, gezamenlijk gebouw nog wel de juiste oplossing is. Er zijn immers ook andere scenario’s denkbaar.

In overleg met de verenigingen hebben we bekeken welke scenario‘s er zijn en welke de beste optie is. Daarbij is onder andere gekeken naar de behoeften van de verenigingen, toekomstperspectieven, duurzaamheidsdoelstellingen, de exploitatie en de kosten.

Hieruit zijn de volgende plannen voor de Koeteleboet en de voetbalvereniging ontstaan.

De Koeteleboet

Het gemeenschapshuis, incl. de sportzaal, is constructief nog in een goede staat. Er was echter op onderdelen achterstallig onderhoud en behoefte aan modernisering en verduurzaming. Het gebouw wordt dan ook gerenoveerd, zodat het nog zeker 10 tot 15 jaar haar functies kan dienen.

Het voorlopig ontwerp en de kostenraming zijn in de raadsvergadering van 13 juli 2021 geaccordeerd en in oktober 2021 gepresenteerd aan de inwoners van Amstenrade tijdens enkele informatiebijeenkomsten. In overleg met de gebruikers is daarna het definitieve ontwerp voor deze opwaardering afgerond en de uitvoeringsperiode afgestemd.

Deze renovatie staat los van de andere deelprojecten in de gebiedsontwikkeling en er is ook geen gewijzigd bestemmingsplan nodig. In overleg met de gebruikers van de Koeteleboet is de uitvoeringsplanning vastgesteld. Door samen naar de planning te kijken, hebben we geprobeerd ervoor te zorgen dat er tijdens de renovatiewerkzaamheden zo weinig mogelijk hinder voor de gebruikers optreedt.

Het uitgangspunt is dat na ca. 15 jaar de activiteiten vanuit de Koeteleboet verhuizen naar een nieuw te bouwen multifunctionele accommodatie (MFA). In het stedenbouwkundigplan en -ontwerp is hiervoor al ruimte gereserveerd nabij de locatie van de voetbalvereniging.

De renovatie betreft het gemeenschapshuis, de sporthal en de spiegelzaal.  Tijdens de renovatie blijven alleen de peuterspeelzaal en de bibliotheek in gebruik. De bibliotheek valt buiten de renovatie, maar hier wordt op verzoek van de gebruikers wel de verlichting vervangen en een automatische toegangsdeur geplaatst. De herinrichting van de openbare ruimte rond de Koeteleboet , incl. de parkeervoorziening, zal op een later, nog te bepalen, moment plaatsvinden.

Schets voorzijde verbouwde Koeteleboet

Update renovatie de Koeteleboet oktober 2022

Begin juni 2022 is de renovatie van de Koeteleboet van start gegaan. De werkzaamheden houden in:  

  • renoveren (opschuren en lakken) van de vloeren in de sporthal en de spiegelzaal. In de sporthal komt een volledig nieuwe laag op het hout die voldoet aan de nieuwste eisen;
  • vervangen van alle sanitaire voorzieningen, zoals toiletten en douches;
  • opnieuw indelen van het gemeenschapshuis: het krijgt een ‘open karakter’ en een terras aan de voorzijde;
  • vernieuwen van de dakbedekking en dakisolatie. Dit gebeurt mede in het kader van verduurzaming;
  • plaatsen van zogenaamde W + E installaties in wanden, vloeren en plafonds. Denk bijvoorbeeld aan elektra, verwarming, riolering en ventilatie. 

De sporthal, de kleedkamers en het sanitair zijn inmiddels klaar en weer te gebruiken door o.a. de school, voor de gymlessen. Helaas duren de werkzaamheden in het gemeenschapshuis en de spiegelzaal langer dan verwacht. Dit komt door de zeer lange levertijden van materialen op dit moment. Het betekent concreet dat:

  • de spiegelzaal vanaf begin november weer te gebruiken is. De gebruikers van de spiegelzaal kunnen tot die tijd terecht in De Oirsprong in Oirsbeek; 
  • de renovatie van het gemeenschapshuis tot en met november duurt. 

De gehele renovatie zal rond 1 december 2022 klaar zijn.

Update renovatie de Koeteleboet 22 december 2022  

De sporthal en de kleedruimtes zijn sinds oktober weer in gebruik. Ook de ruimte aan de voorzijde van De Koeteleboet, waar onder andere De Wensbus gebruik van maakt, is klaar.

De spiegelzaal is in de decembermaand afgerond en zal in januari 2023 weer in gebruik worden genomen. Begin januari 2023 wordt er wel nog een WTW-unit (warmteterugwinning) geplaatst. Tot dan is een deel van het plafond dus nog open. De toegang tot de spiegelzaal is voortaan via de binnenplaats. Deze bereikt u via de achterzijde van de bibliotheek, vanaf de nieuwe parkeervakken aan de Panhuisstraat. 

Ook de werkzaamheden in het gemeenschapshuis zijn grotendeels afgerond. Ook hier wordt nog een WTW-unit (warmteterugwinning) geplaatst, waardoor het plafond nu deels nog open ligt. Daarnaast zal Stichting Beheer Koeteleboet de maand januari gebruiken om het gemeenschapshuis verder in te richten. Het is nog niet bekend wanneer het gemeenschapshuis weer open gaat. 

Het terras aan de voorzijde wordt later gerealiseerd, bij de aanpak van de openbare ruimte. 

Aan de zijkant van De Koeteleboet (Panhuisstraat) zijn 14 nieuwe parkeervakken gerealiseerd. De parkeervakken aan de voorzijde blijven voorlopig nog ongewijzigd. Een deel van deze vakken is sinds kort toegewezen aan enkele bewoners van de patiowoningen. Zodra de aanleg van hun eigen parkeergelegenheid klaar is, zal de reservering van parkeerplaatsen bij De Koeteleboet vervallen.

Helaas brengt een renovatie ook altijd wel enige vorm van overlast met zich mee. Daarvoor vragen wij uw begrip.

Lees ook de brieven aan omwonenden:

Huisvestiging voetbalvereniging

Conform de vaststellingsovereenkomst uit 2018 tussen Voetbalvereniging Amstenrade en de voormalige gemeente Schinnen, wordt er een nieuwe accommodatie gebouwd voor de voetbalvereniging. De huidige kantine wordt gesloopt en de nieuwbouw komt op een andere locatie aan het hoofdveld. Hierdoor kan een goede verkeerstructuur gerealiseerd worden en de bestaande overlast voor de bewoners aan De Gyselaar worden weggenomen. Verder ontstaat hierdoor ook ruimte voor de toekomstige MFA.

Schets nieuwbouw vva voetbalclub

Het voorlopig ontwerp en de kostenraming zijn in de raadsvergadering van 13 juli 2021 geaccordeerd en het voorlopig ontwerp is in oktober 2021 gepresenteerd aan de inwoners van Amstenrade tijdens enkele informatiebijeenkomsten. In samenspraak met VVA is vervolgens het definitieve ontwerp afgerond. De aanbestedingsprocedure is afgerond en eind 2022 is het werk gegund aan bouwcombinatie Goessens uit Schinnen. De bouw van het nieuwe clubgebouw van Voetbal Vereniging Amstenrade start in week 12, 2023.

Aanleg trainingsveld

In de plannen van ‘gebiedsontwikkeling De Gyselaar’ is de aanleg van een trainingsveld met kunstgras voorzien bij de voetbalvereniging. Dit trainingsveld is inmiddels gerealiseerd aan de kopse kant van het huidige hoofdveld. De toegang tot het trainingsveld wordt openbaar, behalve tijdens de uren dat de voetbalvereniging het veld gebruikt voor trainingen en wedstrijden. De school heeft aangegeven tijdens schooluren ook graag gebruik te willen maken van het trainingsveld. De exacte invulling hiervan wordt nog nader bepaald.

De aanleg van het trainingsveld en de officiële keuring zijn afgerond in december 2022. Alleen de verlichting moet nog worden aangesloten (begin 2023).

Om het trainingsveld aan te kunnen leggen, diende een groenstrook te worden verwijderd en enkele bomen te worden gekapt. Daar is overigens zorgvuldig ecologisch onderzoek en een ontheffingsaanvraag bij de Provincie Limburg (Wet Natuurbescherming) aan vooraf gegaan, omdat deze groenstrook fungeert als vliegroute voor vleermuizen en er ook Vliegend Hert is aangetroffen.

Begin 2022 zijn al nieuwe, tijdelijke nestkasten voor vleermuizen geplaatst in het naastgelegen waterbuffergebied. Direct na de zomervakantie 2022, vlak vóór het verwijderen van de groenstrook en de bomenkap, is samen met een ecoloog en IVN een extra check op broedende vogels uitgevoerd. Deze zijn niet aangetroffen. Wel is het Vliegend Hert aangetroffen en zijn er, ook in samenwerking met IVN en deskundigen, nieuwe broedstoven voor het Vliegend Hert geplaatst in het buffergebied.

nieuw trainingsveld voetbalvereniging

Omdat het onmogelijk is om van buitenaf vast te stellen waar zich een natuurlijke broedstoof bevindt (dit kun je pas ontdekken als je begint te graven), was voorzichtigheid geboden. Het Vliegend Hert is namelijk erg kwetsbaar. Het verplaatsen van de broedstoven heeft daarom ook onder ecologische begeleiding plaats gevonden. De nieuwe broedstoven moesten in september 2022 geplaatst worden. Eerder was niet mogelijk, omdat het vrouwtje zich vanaf ca. juni tot half augustus in de grond graaft om eitjes te leggen. En na september vindt het verpoppen van de rupsen plaats.

Heeft u gevonden wat u zocht?